Utemeljen Klub parlamentarki u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH

klub_parlamentarki2_web1

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH dobio je Klub žena parlamentarki. Broji osam članica, delegatkinja u Domu naroda, a konstituiran je 11.02.2016. godine, uz potporu Međunarodnog republikanskog instituta (IRI).

Na konstituirajućoj sjednici, članice Kluba žena parlamentarki u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH usvojile su Poslovnik o radu Kluba koji predstаvljа oblik orgаniziranjа i djelovаnjа u Parlamentu Federacije.

Poslovnikom je definirano da će članice Kluba raditi na afirmiranju društvenog položаjа žena, zаštite prаvа ženа, djece, obitelji i spolne rаvnoprаvnosti, kao i ostalih pitanja koja imaju za cilj unaprjeđenje položaja žena i rješavanje pitanja koja će doprinijeti ravnopravnosti spolova, boljem položaju žena, djece i obitelji.  Članice Kluba zauzimat će stavove i o drugim pitanjima važnim za život u Federaciji BiH i Bosni i Hercegovini.

Klub će djelovati  unutar Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i kao metod rada koristiti suradnju sa vladinim institucijama i agencijama, civilnim društvom, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, dobrotvornim društvimа i udruženjimа građana, zakladama, medijima i drugim sličnim organizacijama.

S osnivanjem Kluba žena parlamentarki, delegate u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH upoznala je Lidija Bradara, predsjedateljica Doma naroda Parlamenta Federacije BiH.