WOMENNET – konsultacije o diskriminaciji i društvenoj isključenosti žena u BiH

UntitledPROGRAM ODRŽIVOSTI ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTA U BIH

WOMENNET-konsultacije o diskriminaciji i društvenoj isključenosti žena u BiH

LJUDSKA PRAVA SVIM ŽENAMA U BiH

 

Udruženje Žene ženama u partnerstvu sa HUG Žena Trnova i uz podršku mreže Womennet u sektoru prava žena  provodi projekte: (1) Uspostvljanje i razvoj sektorske mreže  i (2) Kampanje i monitoring  u okviru Programa održivosti civilnog društva u BiH (CSSP) kojeg implementiraju Centri civilnih inicijativa (CCI) i Centar za promociju civilnog društva (CPCD) uz finasijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Britanske ambasade u BiH.

Uspostvljanje i razvoj sektorske mreže imao je za cilj uspostvljanje i razvoj mreže Womennet, mreža za prava žena, kao bosanskohercegovačke baze o konsultacijama (anketa i sastanci) o eliminaciji diskriminacije i društvene isključenosti žena a uključuje identifikaciju niza subjekata (organizacija i ljudi),  postojećeg stanja  kao i izradu liste ključnih problema  koji će se rješavati putem javnozagovaračkih akcija u budućim projektima i aktivnostima.

Projekat Kampanje i monitoring  ima za cilj pokretanje i vođenje  javno-zagovaračkih kampanja  za ljudska prava žena i demokratsko građanstvo pod pod nazivom “Ljudska prava svim ženama u BiH”. 

Okruženje je stalni izvor prepreka koje ugrožavaju ostvarivanje ženskih ljudskih prava i mogu se podjeliti u  više grupa : neadekvatna zakonska regulativa; neadekvatan monitoring i primjena; resursi; administracija i službe na svim nivoima uprave; informativne, komunikacijske i socio-ekonomske prepreke i neadekvatna pažnja javnosti prema najugroženijim grupama, a posebno prema ženama.

Ciljevi ovog projekta:  (opšti) aktivno djelovanje građana i njihovih organizacija usmjeriti putem zagovaranja na donosioce odluka, da sprovedbu javne politike kojima  se zabranjuje diskriminacija  i društvena isključenost žena; (specifični)- 1. podstaći poželjnu razmjenu informacija i saradnju među sektorima u društvu (javni, profitni i neprofitni) sa medijima i građanima-kampanje se fokusiraju na probleme žena; 2. podići nivo svijesti šire zajednice o  ljudskim pravima žena, specifičnim potrebama pojedinki i ranjivih grupa i aktivnom građanstvu  u cilju promjene shvatanja i stvaranja općeg razumjevanja javnosti o potrebama

i neostvarenim pravima žena; 3. uticati na predstavnike vlasti da se ponašaju odgovorno i transparentno u primjeni politika, zakona, strategija i dr dokumenata  i da u donošenje odluka uključe predstavnike organizacija civilnog društva; 4. podstaći kontinuirano praćenje programa, odluka, strategija, zakona i dr.dokumenta koje izvršavaju organi vlasti od strane organizacija civilnog društva i građana.

Očekivani rezultati: (kratkoročni) izmjenama i dopunama zakona o zaštiti od nasilja u porodici (član 35/ član 18 FBiH i RS iz 2013), putem podzakonskog  akta- Kriteriji i standardi za osnivanje, rad i finsiranje sigurnih kuća, osiguraće se održivost 12 sigurnih kuća u oba entiteta i zbrinjavanje više od 300 žrtava godišnje;  izmjenama i dopunama člana 55. Zakona o radu FBiH, a tiču se isplaćivanja porodiljske naknade iz budžetskog fonda smanjiće neujednačenost i diskrimininaciju za 1/3 populacije;  (dugoročni)  usaglašavanje zakona i dr. pravnih dokumenata sa međunarodnim propisima i zakonom o ravnopravnosti polova i zakonom o zabrani diskriminacije (Krivični zakon FBiH, Zakon o radu FBiH); povećan interes organa vlasti za poboljšanje položaja žena na selu (Strategija rurarlnog razvoja BiH i Akcioni plan za unaprijeđenje položaja žena na selu BiH);  razvijeno dugoročno partnerstvo između svih aktera u borbi protiv diskriminacije žena a posebno medija; povećan pritisak na političke aktere i ustanove koji donose odluke i osmišljavaju politike djelovanja; smanjen nedostatak povjerenja ranjivih grupa prema vlastima zbog proaktivnog pristupa koji se odnosio na učešće, osnaživanje, odgovornost i transparentnost.

U okviru projekta provodiće se različite aktivnosti koje se temelje na podršci, učešću, uticaju/pritisku (na donosioce odluka i politike) i komunikacijskoj strategiji koja će putem  javnih događanja-akcija, okruglih stolova, sastanaka i kampanja, informirati, motivirati, ubjeđivati, zahtjevati i pokretati ciljanu(e) publiku(e) da  provode i mjenjaju i/ili donose javne politike ali i ponašanje u provedbi javnih politika koje zabranjuju diskriminaciju i društvenu isključenost žena.   Projektne aktivnosti će se provoditi na području oba entiteta I Distrikta Brčko (opštine/općine Sanski Most, Prijedor, Mostar, Vitez, Livno, Foča, Trebinje, Istočno Sarajevo, Sarajevo,Brčko, Bijeljina, Ustiprača, Doboj, Zvornik- gradske I ruralne zajednice). Krajnje korisnice/korisnici: svi građani u promatranom području. Ciljane grupe-primarne i sekundarne:  građani/ke uključeni/e u nevladine organizacije i njihovi korisnici/ce, građani okupljeni po mjesnim zajednicama, kao i njihove porodice i prijatelji, političari, funkcioneri, privrednici, mediji, sindikati, komunalna preduzeća i javne institucije

Sve ove aktivnosti imaju za cilj da povećaju vidljivost javno-zagovaračkog procesa te da uključe što veći broj aktera.

Budući da se kampanjom nastoji poslati poruka javnosti od iznimne važnosti za žene i ženska prava, sastanci sa ženama stavljaju naglasak na njihovo  uključivanje u donošenje odluka i razvoj zajednice. Na ove sastanke  pozivati donosioce odluka i njihove saradnike na lokalnom nivou, privrednike, profesore, nastavnike, medije i građane.  Teme sastanaka:  pristup ljudskim pravama  te njihova dostupnost ženama kroz programe, odluke i zakone na lokalnom nivou.

Žene iz lokalne uprave i ustanova i organizacija žena  u vrijeme provođenja kampanje zajednički organizuju manje, lokalne jednodnevne javne aktivnosti, u svojim lokalnim zajednicama s ciljem zagovaračkog i inkluzivnog djelovanja  za promjene/rješenja  ključnih problema žena.

Također, našu poruku ćemo prenositi direktno, na sastancima sa donosiocima odluka i njihovim saradnicima, lobiranjem “lice u lice” ili u pisanom obliku putem zahtjeva koje ćemo dostavljati na njihove adrese.  Svrha ovih sastanak je da izvršimo pritisak (uticaj) na donosioce odluka kako bi oni uticali na centre moći (pravne, finansijske, socijalne) da svoje djelovanje usklade sa  zakonima, politikama i odlukama koji zabranjuju diskriminaciju i društvenu isključenost žena. Kroz ove sastanke želimo posebno staviti naglasak da se promjeni navika “lakše je održavati postojeće stanje nego ga mijenjati”.  Iz statusa quo preći u aktivno djelovanje koje uključuje razumjevanje situacije u kojoj se nalaze žene ali i razumjevanje kako nedosljedna primjena  odluka, politika i zakona utiče na žene. Nakon svakog sastanka izradićemo “kartu moći” u kojoj ćemo navesti pojedince i institucije koji su se obavezali da će pokrenuti promjene/rješenja.

Javne rasprave putem 12 javnih debata (okruglih stolova)- 3 debate godišnje u kojima učestvuju donosioci odluka i svi oni koji mogu uticati na te odluke na temelju prava na obraćanje vlastima. Teme okruglih stolova pod zajedničkim nazivom: Poštuj različitost-jednakost za žene, odnose se na probleme rodnozasnovanog nasilja, diskriminacije žena na tržištu rada, položaj žena na selu, pristup ljudskim pravima i učšće žena u javnom odlučivanju. Svaka javna debata počinje sa prezentacijom monitoring izvještaja o postignućima/ problemima provođenja aktivnosti (sastanci, lokalne akcije, informativna kampanja) vezanih za prenošenje zagovaračkih poruka.

U praksi, izvještaj o monitoringu javnih politika organa vlasti ili ne postoji a ako I postoji ne temelji se na stvarnim argumentima o primjeni propisa te njegovom uticaju na život krajnjeg korisnika, žene ili muškarca. Upravo, zbog tih nedostataka I praznina, organizacije civilnog društva I građani okupljeni u ovom zagovaračkom procesu, aktivno će se uključiti u praćenje

rada poslanika I ustanova u (ne) primjeni zakona I propisa u rješavanju problema žena I o tome izvještavati kroz kvartalne izvještaje koji će se prezentirati na javnim debatama.

Emitiranjem promotivnog videa i radijskog spota (džingla)  na raznim lokalnim, entitetskim I državnim radijskim I Tv stanicama doprinosi se vidljivosti kampanje. Širu javnost o ključnim problemima žena koje dovode do diskriminacije I društvenog isključivanja žena, informiraćemo I distribucijom promotivnog materijala i  putem drugih tipova aktivnosti koji se održavaju u sklopu kampanje a koje predlože organizacije civilnog društva i mreže sa kojima smo u zajedničkom djelovanju  u sektoru prava žena i rodne ravnopravnosti.  U distribuciji informativnog i promotivnog materijala koristiti sve dostupne tradicionalne i nove kanale komuniciranja kao što su internet (portali, društvene mreže).