Poziv za konzultanta/icu za izradu Platforme za unaprjeđenje prava Romkinja u BiH

U okviru regionalnog projekta “Sprovođenje normi, mijenjanje stavova”, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women, Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ grada Tuzla kao implementacijski partner pod granta „Koristimo dostupne mehanizme kako bismo se zaštitili od nasilja i diskriminacije“ raspisuje:

Poziv za konzultanta/icu za izradu Platforme za unaprjeđenje prava Romkinja u BiH

Pozadina zadatka:
U okviru regionalnog projekta “Sprovođenje normi, mijenjanje stavova”, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women, Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ grada Tuzla kao implementacijski partner provodi grant „Koristimo dostupne mehanizme kako bismo se zaštitili od nasilja i diskriminacije“ u periodu od 01.Juna 2018 do 30.Novembra 2019.godine. Sveukupni cilj projekta je „Bolji pristup i poboljšanje pružanja usluga za žene iz manjinskih i ugroženih skupina“. Aktivnosti projekta se provode u partnerstvu između aplikantskog udruženja “Bolja buducnost” Tuzla, Udruženja “Romska djevojka-Romani ćej” iz Prnjavora i Omladinska romska inicijativa „Budi mi prijatelj“ iz Visokog. Projekat na lokacijama Tuzle, Prnjavora i Visokog targetira žene koje dolaze iz skupina u nepovoljnom položaju, muškarce i mladiće te lokalne razine institucije vlasti.

Projekat je usmjeren i na jačanje kapaciteta ženska romske mreže u oblasti zagovaranja te identifikaciji prioritetnih pitanja za Romkinje na nacionalnom nivou kroz izrade Platforme za unaprijeđenje prava Romkinja u BiH.

Trenutni Akcijski plan Bosne i Hercegovine za rješavanje problema Roma u oblasti zapošljavanja, stanovanja i zdravstva 2017. – 2020. planira se revidirati i obnoviti 2020. godine kako bi nastavilo davati i dalje smjernice nadležnim državnim institucijama kada je u pitanju rješavanje pitanja od značaja za pripadnike/ce najveće nacionalne manjine u BiH.

Uz podršku UNWOMEN ženska romska mreža “Uspjeh” u BiH želi iskoristiti dokaze prikupljene tijekom projekta, ali i kroz naše dugogodišnje iskustvo u rješavanju potreba romskih žena i njihovih porodica kako bi se pripremila za dijalog s relevantnim institucijama koje su zadužene za razvoj sljedećeg Akcionog plana za Rome/kinje 2020 godine.

Cilj zadatka: Osnovni cilj zadatka je razvijanje i provođenje dvije radionice namjenjenim zagovaračkim aktivnostima i izradi Platforme za unaprijeđenje prava Romkinja u BiH. Željeli bismo pitanja Romkinja staviti u prvi plan rasprave i aktivno sudjelovati u radnim skupinama koje će nadgledati pisanje novih prioriteta kako bi se osiguralo da se potrebe žena Romkinja posebno usmjere. Da bi to učinila, Udruženje žena Romkinja “Bolja buducnost” grada Tuzla kao vodeća organizacija ženska romske mreže “Uspjeh” BiH , želi izgraditi kapacitete organizacija koje čine mrežu za stvaranje prioriteta politike i strategije zagovaranja kako bi se u nacionalnim strategijama i akcijskim planovima moglo potaknuti veći naglasak na Romkinje.

Dužnosti i odgovornosti konsultanta/ice:
– Razviti programe radionica u skladu sa vremenskim planom i ciljevima radionica
– U saradnji sa ženskim romskim organizacijama izraditi dokument Platforme na lokalnom i engelskom jeziku
– Razviti okvir za praćenje i evaluaciju Platforme
– Dostaviti izvještaj sa održanih radionica jačanja kapaciteta u skladu sa smjernicama i formama UZR „Bolja budućnost“

Trajanje i vrijeme zadatka:
U skladu sa vremenskim okvirom projekta definisani su sljedeći datumi:

1. Rok za prijavu po ovom pozivu, 08.10.2019
2. Angažovanje i potpisivanje Ugovora sa konzultantom/icom, 09.10.2019
3. Održavanje prve radionice, 21-22.10.2019
4. Održavanje druge radionice, 12-13.11.2019
5. Rok za dostavljanje finalne verzije Platforme, 25.11.2019

Sadržaj prijave:

Prijave moraju biti na b/h/s jeziku, a podrazumijeva sljedeće:
– CV aplikanta koji sadrži kvalifikacije, iskustvo i kompetencije;
– Prijedlog metodologije provođenja zadatka;
Prijave treba dostaviti najkasnije do 08.10.2018. godine do 16:30h na e- mail: info@bolja-buducnost.org , sa naslovom: ” Prijava za konzultanta/icu“.

Samo uži izbor kandidata/kinja će biti kontaktirani. Kandidati/kinje koji ne budu kontaktirani 09.10.2019. godine nisu ušli u uži izbor.

Procedura plaćanja:
Sa konzultantom/icom će biti zaključen odgovarajući ugovor koji uključuje troškove angažmana sa pripadajućim porezima. Isplata se vrši nakon obavljenog posla i ispunjavanja ciljeva zadataka. Naručilac snosi troškove printanja i distribucije dokumenta, te zadržava pravo daljeg korištenja djela.

Zahvaljujemo na Vašem interesu.