Alternativni izvještaj o napretku BiH u procesu EU integracija za 2013. godinu

shadow_reportInicijativa za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine (2013):
Alternativni izvještaj o napretku BiH u procesu EU integracija za 2013. godinu

Sarajevo: Centar za političke studije.