Dječiji i ugovoreni brakovi – autorica Aida Mehdić, mr. socijalne pedagogije

Konvencija o pravima djeteta obavezuje na jednak tretman djeteta i poštivanje svih njegovih osnovnih prava, bez obzira na rasu, boju kože, spol, jezik ili vjeru. Konvencijom se, između ostalog, propisuje i sljedeće: „U svim akcijama koje u vezi s djecom poduzimaju javne ili privatne ustanove socijalne skrbi, sudovi, državna uprava ili zakonodavna tijela, mora se prvenstveno voditi računa o interesima djeteta.“

Romska djeca nerijetko su gurnuta na margine društva, potlačena i ponižena, a pri tom grubo zanemarena od onih koji bi trebali da brinu o njihovim najboljim interesima, često, upravo zbog svog nacionalnog identiteta. Bosni i Hercegovini, njenim zakonodavnim i sudskim organima, shodno onome što viđamo u praksi,  predstavlja dio tradicije i običajnog prava da dijete bude dio mreže organizovanog kriminala, da bude izloženo prosjačenju, prostituciji ili nelegalnim i ugovorenim brakovima.

Problematika dječijih i ugovorenih brakova prisutna je i u bh. romskim zajednicama. Ono što ovim člankom želimo da naglasimo je da ugovoreni i dječiji brak apsolutno nije u bilo kakvoj korelaciji sa romskom tradicijom, kulturom ili običajima, nego predstavlja klasičnu trgovinu ljudskim bićima, djevojčicama, koje usljed dugoročne potlačenosti (p)ostaju nevidljive i one u čije probleme ne želi niko da se miješa, jer je to predstavlja nečije kvazi običajno pravo

Ključne riječi: #ženskaromskamrežabih #ranibrakovi #romskatradicija #STOPnasiljunaddjevojčicama

Esej u cjelosti možete pročitati ovdje!

Aida Mehdić  – magistrica socijalne pedagogije i diplomirana socijalna pedagoginja, članica ŽRM „Uspjeh“ od samog osnivanja, te od juna 2019. obavlja funkciju koordinatorice iste. Aktivna u romskom nevladinom sektoru još od studentsih dana. Implementirala niz projekata sa romskom djecom i omladinom, sa ženama žrtvama nasillja te projeke koji se bave drugim problemima unutar romske zajednice. Autorica nekoliko publikacija na temu obrazovanja romske djece, političke participacije Roma i Romkinja, zdravlja Roma i Romkinja, traffikinga, rodno zasnovanog nasilja i sl., te učesnica niza stručnih konferencija sa sličnim temema kao i konferencija i kongresa iz uže stručne oblasti. Pored toga, duži niz godina bila je aktivna u nevladinim organizacijama koje se bave mladima i djecom, preveniranjem raznih socio – patoloških pojava i implementiranjem projekata i programa koji tretiraju problematiku djece sa poteškoćama u razvoju i poremećajima u ponašanju. Aktivno se bavi humanitarnim radom.