Fondacija CURE objavljuje poziv za dostavu ponuda za saradnice/ke za Digitalno zagovaranje za ženska prava u Bosni i Hercegovini

Fondacija CURE (CURE) je feminističko-aktivistička organizacija koja djeluje za jednakost spolova i rodova zalažući se za pozitivne društvene promjene putem obrazovnih, umjetničko-kulturnih i istraživačkih programa. Organizujući afirmativne akcije Fondacija CURE slavi snagu i moć žena, te radi na osnaživanju osoba kako bi postali/e pokretači/ce društvenih promjena u BiH i svijetu.

S ciljem pokretanja programa digitalnog zagovaranja o ženskim pravima u Bosni i Hercegovini, Fondacija CURE objavljuje javni poziv za dostavljanje ponuda za saradnice/ke na programu.

CILJ:

Fondacija CURE namjerava da organizuje #20 digitalnih zagovaračkih događaja tokom 24 mjeseca koji će pružiti mogućnost da se istraže, promovišu i prodiskutuju teme koje direktno utječu na položaj ali i kvalitet života žena i djevojčica u Bosni i Hercegovini. Uvodna izlaganja i diskusija će biti emitovanja #live putem socijalnih platformi Fondacije CURE, kroz virtuelni CURE zalagački studio. Rezime diskusija će biti objavljeno putem pisanih prezentacija na našim web platformama www.zenskamreza.ba i www.fondacijacure.org dok će se video sažetak objaviti na našim YouTube kanalima, te biti dostupni za dalje preglede i istraživanja. Fondacija CURE će ući u partnerstvo sa individualnim eksperticama i zalagačicama za ženska prava kako bi se definisale specifične teme koje će pokriti sva pitanja koja su pomenuta u BiH feminističkom manifestu. Žene političarke i donositeljice odluka, kao i istraživačice, studenti/tice i novinari/ke će biti pozvani da prisustvuju on-line diskusijama.

Fondacija CURE raspisuje konkurs za:

 • Tehnička urednica/nik video on-line događaja (ukupno #10 događaja godišnje): odgovorna/ran za tehničku obradu i montažu snimljenog materijala, i pripremu digitalnih feminističkih zagovaračkih klipova. Direktno sarađuje sa timom Fondacije CURE. Izabrana saradnica/nik će potpisati ugovor o djelu;
 • Urednica/nik/Moderatorica/ter on-line digitalnog događaja (ukupno #10 događaja godišnje): u saradnji sa timom Fondacije CURE odgovorna/ran za fasilitaciju on-line zagovaračkih događaja, pripremu sažetka i zapisnika sa svakog događaja. Izabrana saradnica/nik će potpisati ugovor o djelu;
 • Izrada vizuelnog identiteta – za program digitalnog feminističkog zagovaranja Fondacije CURE: vizuelni dizajn treba da reflektuje feminističke zagovaračke politike koje zastupa Fondacija CURE kao i BiH Feministički manifest koji po zahtjevu dostavljamo. Izabrana saradnica/nik će potpisati ugovor o autorskom djelu;
 • Izrada scenografije za CURE studio za on-line zagovaranje: izrada scenografije koju će članice Tima Fondacije CURE koristiti u svom virtualnom digitalnom studiju. Scenografija treba biti napravljena od recikliranih i ekoloških prihvatljivih materijala, prilagođena osobama sa invaliditetom, sadržavati elemente koji su prenosivi te odražavati vrijednosti Fondacije CURE. Izabrana saradnica/nik će potpisati ugovor o autorskom djelu
 1. Uslovi:
 • Za poziciju 1: zainteresovane osobe trebaju da imaju iskustvo rada iz oblasti tehničke obrade i montaže video materijala;
 • Za poziciju 2: zainteresovane osobe trebaju imati iskustvo fasilitiranja javnih diskusiju o temama usko vezanim za ravnopravnost spolova i ženska prava, kao i iskustvo rada u medijima na poslovima kreiranja sadržaja;
 • Za poziciju 3: osoba treba da posjeduje iskustvo rada u izradi vizuelnog dizajna, sa posebnim fokusom na kreiranje feminističkih vizuelnih identiteta;
 • Za poziciju 4: osoba treba da posjeduje najmanje #5 godina iskustva rada na izradi scenografije za potrebe medija/pozorišta.

Sve zainteresovane osobe koje dostave svoju ponudu na ovaj konkurs moraju da izraze svoju opredjeljenost ka unapređenju prava žena i djevojčica u Bosni i Hercegovini.

Prednost pri odabiru će imati osobe autorice/i koje/i posjeduju znanja i iskustva u oblasti ženskih prava i rodne ravnopravnosti, s posebnim fokusom na žene pripadnice marginalizovanih grupa.

1.2.       Prijava:
 • Biografija sa detaljnim informacijama o iskustvu rada na pozicijama koje se oglašavaju;
 • Pismo motivacije max. 500 riječi;
 • Sažetak i primjerci autorskih i/ili koautorskih djela;
 • Navedene najmanje #3 osobe koje mogu dati direktnu preporuku za kandidatkinju/data
 • Ponuda treba biti sačinjena na BHS jeziku i obavezno sadržavati konktakt podatke (ime i prezime, adresu, kontakt telefon), usluga koja se nudi (za pozicije 3 i 4 navesti rok izrade), kao i cijena usluge izražene u bruto iznosu u konvertibilnim markama.

Zainteresovane osobe se mogu pojedinačno prijaviti za jednu od navedenih stavki ili da dostave grupnu ponudu kao tim.

 • Rokovi:

Angažman za poziciju 1 i 2 je ukupno #16 sati mjesečno, tokom #5 kalendarskih mjeseci u 2021. godine

Ostali Rokovi će biti definisani nakon razgovora sa odabranim kandidatkinjama/datima.

Digitalno zagovaranje za ženska prava u Bosni i Hercegovini je jedna aktivnosti koju sprovodi Fondacija CURE u sklopu projekta „Zagovaranje za ženska prava u Bosni i Hercegovini“ kojeg podržava Kvinna Till Kvinna fondacija .

Kranji rok za slanje prijave: 09.04.2021. godine do 12:00 časova.

Putem  e-maila: selma@fondacijacure.org

Za sva pitanja vezana za konkurs možete nas kontaktirati na navedene kontakte:

Fondacija CURE, Dolina 1, 71 000 Sarajevo

Telefon: +387 33 207-561

Fax: +387 33 207-561

e-mail: selma@fondacijacure.org