Istanbulska konvencija je garancija za ženska i LGBTI+ ljudska prava. Istanbulska konvencija spašava živote!

Women’s coalition Turkey

Saopštenje za javnost i neautorizovani prevod

Istanbulska konvencija je garancija za ženska i LGBTI+ ljudska prava. Istanbulska konvencija spašava živote!

Istanbulska konvencija, koja je međunarodno dogovorena norma nulte tolerancije za nasilje nad ženama i rodno zasnovano nasilje, predstavlja garanciju za ljudska prava. U okviru svoje oblasti, to je međunarodno mjerilo i “zlatni standard” za zakonodavstvo i politiku ne samo u Evropi nego i širom svijeta.

To je prvi pravno obavezujući međunarodni instrument za prevenciju i borbu protiv svih oblika nasilja nad ženama i djevojčicama na međunarodnom nivou. Njime se uspostavlja sveobuhvatan okvir pravnih i političkih mjera za spriječavanje takvog nasilja, podršku žrtvama i kažnjavanje počinilaca.

Konvencija se bavi nasiljem nad ženama i nasiljem u porodici kao pitanjem ljudskih prava. Istanbulska konvencija je temeljna i dostojanstvena garancija u smislu ljudskih prava žena zbog činjenice da propisuje i kažnjava slučajeve domaćeg (fizičkog, seksualnog, psihološkog ili ekonomskog) nasilja, sakaćenja ženskih genitalija, prisilnog braka, seksualnog uznemiravanja, seksualnog nasilja, uhođenja, prisilnog abortusa i prisilne sterilizacije kao krivičnih dijela.

Iako je konvencija usmjerena na eliminaciju nasilja nad ženama, konvencija ohrabruje državne stranke da provedu konvenciju i u slučajevima rasnog, spolnog, dobnog nasilja i diskriminacije kao i zbog nasilja i diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije. Do danas, konvenciju su potpisale sve zemlje članice Evropske unije (EU) i ratificiralo ih je 21 od njih[1]. EU je potpisala Istanbulsku konvenciju 13. juna 2017.godine. U toku su napori na ratifikaciji i provedbi konvencije za sve države članice EU[2].

U cilju borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, sve institucije, organizacije i prije svega Velika narodna skupština Turske (TBMM) i oni koji vladaju državom su dužni provoditi Istanbulsku konvenciju. Istanbulska konvencija je garancija za ženska i LGBTI+ ljudska prava. Vlada mora prekinuti ciljanje protiv LGBTI+ zajednice kako bi opravdali njihovo povlačenje iz Konvencije i Vladini zvaničnici moraju zaustaviti govor mržnje, diskriminaciju zasnovanu na spolu i seksualnoj orijentaciji. Jasne odredbe Ustava Turske se ne smiju zanemariti i prekršiti. Uprkos odluci koja je objavljena u Službenom listu 20. marta 2021. godine, ona je tehnički nevažeća i treba je hitno povući.

Nema drugog primjera, ni u svijetu ni u Vijeću Evrope, povlačenja iz konvencije o temeljnim ljudskim pravima koja nosi ime iz grada u kojem je sastavljena i prvi put potpisana i čiji je cilj zaštita žena od nasilja, na način koji je i u suprotnosti s domaćim i međunarodnim pravom.

Pozivamo sve globalne, regionalne i lokalne ženske organizacije, feministkinje, žene i LGBTI+ braniteljice prava, – da zaštite rodno zasnovana prava, i budu u solidarnosti sa ciljem odbrane i zaštite prava žena na život slobodan od svih oblika nasilja, na svakoj platformi, gdje god u svijetu u odnosu na Istanbulsku konvenciju.

– Možete nas podržati prateći  fb, twitter, instagram račune @kadinkoalisyonu, Youtube, Kadın Koalisyonu

I podijeliti haštag: #IstanbulSozlesmesiYasatir #IstanbulSozlemesiBizim

– Pozovite  svoje vlade da daju svoju podršku svim preventivnim mjerama u vezi sa povlačenjem Turske iz Istanbulske konvencije i podsjetiti Tursku na njene obaveze u borbi protiv svih oblika nasilja nad ženama.

Pozivamo sve vas da podržite  i proširite našu solidarnost govoreći da:

Istanbulska konvencija spašava živote.

[1] (Austrija, Belgija, Hrvatska, Cipar, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Irska, Italija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovenija, Španija i Švedska).

[2] Istanbulsku konvenciju treba ratificirati još šest država članica EU (Bugarska, Češka, Mađarska, Latvija, Litvanija, Slovačka)