KONKURS za upis treće generacije polaznica/ka Feminističke škole Žarana Papić

Sarajevski otvoreni centar objavljuje KONKURS za upis treće generacije polaznica/ka Feminističke škole Žarana Papić u  2017. godini

Sarajevski otvoreni centar je 2015. godine, kroz Feminističku školu, nastavio ženskostudijski program Žarana Papić, koji je 1998. godine pokrenulo i vodilo Udruženje Žene ženama, kao prvi studij o ženama u Bosni i Hercegovini.

O školi: Ove godine Feministička škola Žarana Papić nudi akademsko-aktivistički obrazovni program, čiji je cilj da kroz tri teorijsko-praktična modula i jedan seminar pruži feminističko obrazovanje o praksama, teorijama i konceptima potrebnim za stručno i kritičko javno djelovanje, sa fokusom na teme vezane za seksualno nasilje i silovanje.

Škola se sastoji od tri teorijsko-praktična modula koju će polaznice/i slušati od aprila do juna, dok je od septembra do novembra planiran seminar u okviru kojeg će se raditi istraživanje.

Predavačice/predavači i moduli: Predavačko osoblje čine profesori/ce različitih naučnih oblasti, aktivisti/kinje, te predstavnici/e institucija. Prvi modul je Uvod u feminizme: historija, pojmovi, teorija; drugi modul je Država, zakon i javne politike; treći modul je Kultura i ideologija. Seminar, koji će se realizovati u drugoj polovini godine biće vezan za istraživanje o seksualnom nasilju nad ženama u Bosni i Hercegovini, a rezultati analize istraživanja biće predstavljeni početkom decembra i pratiće ih feministička intervencija u javnom prostoru i zagovaračke akcije.

Postupak prijave: Na Školu se mogu prijaviti sve punoljetne osobe koje žive u Bosni i Hercegovini i koje su zainteresovane za sticanje novih znanja i razvijanje kritičkog promišljanja koje će im pomoći da potiču društvene promjene, kroz zagovaračke aktivnosti, aktivističke akcije, ili različite vrste naučnih i umjetničkih radova. Podjednako su dobrodošle studentice/i humanističkih, društvenih, tehničkih, prirodnih nauka ili umjetničkih fakulteta, kao i one osobe koje ne studiraju. Dobrodošle su i osobe koje razvijaju poslovne karijere u svojoj struci, rade u privatnom ili javnom sektoru, u organizacijama civilnog društva, ili ne rade nigdje. S obzirom da je ove godine Škola fokusirana na temu seksualnog nasilja i silovanja, neophodno je da polaznice/i imaju snažnu motivaciju da se bave ovim temama.

Prijava za Školu se vrši preko e-maila, u kojem osobe prilažu CV i pismo motivacije (esejskog tipa, do 250 riječi). Od kandidatkinja/kandidata se očekuje visok stepen motiviranosti za Školu i bavljenje temom seksualnog nasilja i silovanja i znanje engleskog jezika. Osobe koje uđu u uži izbor, biće pozvane na intervju sredinom marta.

Izvođenje nastave:

Nastava se izvodi na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku. Nastava će se izvoditi od aprila do juna (10 sedmica), subotom po 4 sata, od 10h do 14h. Očekuje se da polaznice/i prisustvuju na minimalno 75% časova. U okviru svakog modula polaznice/i će imati radne zadatke – čitanje tekstova i priprema za predavanje, te različite obaveze u okviru seminara u drugoj polovini godine. Mjesto izvođenja nastave je prostor Sarajevskog otvorenog centra, adresa: Čekaluša 16, Sarajevo.

Po završetku pohađanja Škole, sve osobe koje zadovolje kriterije, dobiće potvrdu o učešću, a najzainteresovanije osobe će biti pozvane da rade sa Sarajevskim otvorenim centrom i drugim organizacijama na zagovaranju za teme koje se tiču prava žena, manjinskih i marginaliziranih grupa u BiH.

Rok za prijavu:  10. mart 2017. 

Prijave se šalju mailom na adresu jasmina@soc.ba. Zainteresovane osobe, takođe, mogu dobiti sve dodatne informacije o Školi putem ovih e-mailova ili preko telefona 033/551 000. Više o prošlogodišnjoj Feminističkoj školi, kao i uopšte o aktivnostima Sarajevskog otvorenog centra, potražite na www.soc.ba.

 Realizaciju Feminističke škole Žarana Papić finansijski podržava Švedska vlada putem Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).

Preuzeto s: http://soc.ba/k-o-n-k-u-r-s-za-upis-trece-generacije-polaznicaka-feministicke-skole-zarana-papic/