Konkurs za upis šeste generacije polaznica/ka Feminističke škole Žarana Papić u 2020. godini

Sarajevski otvoreni centar

objavljuje

K O N K U R S

za upis šeste generacije polaznica/ka Feminističke škole Žarana Papić

u  2020. godini

Sarajevski otvoreni centar je od 2015. godine, kroz Feminističku školu, nastavio žensko-studijski program Žarana Papić, koji je 1998. godine pokrenulo i vodilo Udruženje Žene ženama, kao prvi studij o ženama u Bosni i Hercegovini.

O školi: I ove godine Feministička škola Žarana Papić nudi akademsko-aktivistički obrazovni program, čiji je cilj da pruži feminističko obrazovanje o praksama, teorijama i konceptima potrebnim za stručno i kritičko javno djelovanje na polju ljudskih prava žena, manjinskih i marginaliziranih grupa, i rodne ravnopravnosti. Škola se sastoji od tri teorijsko-praktična modula koju će polaznice/i slušati od aprila do juna.

Predavačice/predavači i moduli:Predavačko osoblje čine profesori/ce različitih naučnih oblasti, aktivisti/kinje, te predstavnici/e institucija i organizacija. Prvi modul je Uvod u feminizam: historija, pojmovi, teorija. Izabrane teme; drugi modul je Država, zakon i javne politike; treći modul je Rod i rad u savremenim perspektivama.

Postupak prijave: Na Školu se mogu prijaviti sve punoljetne osobe koje žive u Bosni i Hercegovini i koje su zainteresovane za sticanje novih znanja i razvijanje kritičkog promišljanja koje će im pomoći da potiču društvene promjene, kroz zagovaračke aktivnosti, aktivističke akcije ili različite vrste naučnih i umjetničkih radova. Podjednako su dobrodošle/i studentice/i humanističkih, društvenih, tehničkih, prirodnih nauka ili umjetničkih fakulteta, kao i one osobe koje ne studiraju. Dobrodošle su i osobe koje razvijaju poslovne karijere u svojoj struci, rade u privatnom ili javnom sektoru, u organizacijama civilnog društva, ili ne rade nigdje.

Prijava za Školu se vrši preko e-maila, u kojem se prilaže CV i pismo motivacije (esejskog tipa, do 200 riječi). Od kandidatkinja/kandidata se očekuje visok stepen motiviranosti za Školu i znanje engleskog jezika. Osobe koje uđu u uži izbor, biće pozvane na intervju krajem marta/ početkom aprila.

Izvođenje nastave:

Nastava će se izvoditi od aprila do juna (11 sedmica), subotom po 4 sata, od 10h do 14h, na B/H/S jeziku. Očekuje se da polaznice/i prisustvuju na minimalno 75% časova. U okviru svakog modula polaznice/i će imati radne zadatke – čitanje tekstova i priprema za predavanja. Nastava će se izvoditi u prostorijama Sarajevskog otvorenog centra, adresa: Čekaluša 16, Sarajevo.

Po završetku pohađanja Škole, svi koji zadovolje kriterije, dobiće potvrdu o učešću, a najzainteresovanije osobe će biti pozvane da sarađuju sa Sarajevskim otvorenim centrom na zagovaranju za teme koje se tiču prava žena, manjinskih i marginaliziranih grupa u BiH.

Rok za prijavu: 20. mart 2020. 

Prijave se šalju mailom na adresu delila@soc.ba. Zainteresovane osobe, takođe, mogu dobiti sve dodatne informacije o Školi putem ovog e-maila ili preko telefona 033/551 000. Više o dosadašnjim Feminističkim školama, kao i uopšte o aktivnostima Sarajevskog otvorenog centra, potražite na www.soc.ba.

Realizaciju Feminističke škole Žarana Papić finansijski podržava Švedska vlada putem Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).