Lokalne politike za ravnopravnost spolova u BiH

Lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini vrlo često imaju pravne akte usklađene sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH. Problem nastaje kod primjene usklađenih odredbi, kao i kod strateškog planiranja. U našem istraživanju, Fondacija CURE zaključuje da :

  • Veoma mali broj lokalnih zajednica ima usvojene aktuelne lokalne gender akcione planove, a još manje ih ima usvojene akcione planove za primjenu UNSCR 1325 na nivou lokalne zajednice.
  • Lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini najčešće imaju potpisanu neku vrstu protokola o međusobnoj saradnju o postupanju u slučajevima nasilja u porodici, ali gotovo niti jedna lokalna zajednica nema usvojen strateški plan za prevenciju rodno zasnovanog nasilja/nasilja nad ženama i djevojčicama/nasilja u porodici.
  • Gotovo niti jedna lokalna zajednica u BiH ne primjenjuje rodno osjetljivo budžetiranje.

Nadamo se da će ovaj istraživački dokument poslužiti svima koje/i rade na unapređenju ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini.

Lokalne politike za ravnopravnost spolova u BiH