O IZBORNOM ZAKONU: KO ODLUČUJE O NAMA BEZ NAS?

Ponovo svjedočimo političkim razgovorima, sada o Izbornom zakonu na kojem ne učestvuju žene.

Ponovo se o pitanjima koja su ključna za sadašnjost I budućnost ove zemlje dogovara samo sa muškarcima tzv. liderima političkih partija.

I ovaj put je isključeno civilno društvo, žene ekspertice, političarke, zaštitnice ljudskih prava !

Predstavnici EU poručuju da je ovo unutrašnje političko pitanje, a onda okupljaju i pozivaju na razgovore domaće političare. Nema sličnih sastanaka za predstavnice civilnog društva, nema primjedbi na sastav tzv. delegacija političkih stranaka.

Predstavnici EU poručuju da je mehanizam koordinacije jedan od glavnih stubova efikasnog i brzog napretka BiH ka EU, a u najvažnijem političkom tijelu mehanizma koordinacije – Kolegiju samo je jedna žena od 16 članova.

Zbog toga, a I zbog predizbornog perioda, u kojem će se više govoriti o učešću žena u politici i o ravnopravnosti spolova da se još jednom i na vrijeme podsjetimo:

Ravnopravnost spolova nije slogan. To je princip društvene i ekonomske odgovornosti. Ravnopravnost nije samo jednakost muškaraca i žena pred zakonom, nego podrazumijeva ravnopravnost u društvu i porodici. Ovo znači I u politici,  između ostalog u razgovorima koji se vode sa međunarodnim predstavnicima o svim političkim I drugim pitanjima.

Zbog toga zahtijevamo od predstavnika međunarodne zajednice I lidera političkih stranaka da osiguraju ženama iz politike I civilnog društva ravnopravno učešće u ovim važnim političkim razgovorima kako bi se čuli I uvažili ženski stavovi I mišljenja.

Jer, ravnopravnost spolova nije samo jednakost pred zakonom nego znači da žene i muškarci imaju jednake šanse, prava, i da vrijede jednako.

Bez integracije žena u sve političke procese nema uspješne EU integracije.

Ženska zagovaračka grupa (WAG):

ICVA (Inicijativa i civilna akcija), Sarajevo,

Centar ženskih prava, Zenica

CURE; Sarajevo

Fondacija lokalne demokratije, Sarajevo

Zemlja djece, Tuzla,

Žene ženama, Sarajevo,

Udružene žene, Banja Luka

Budućnost, Modriča

 

Telefon: ++387 33 20 30 70; email: rights_for_all@open.net.ba

PRAVA ZA SVE  ORGANIZACIJA IZ Bosne I Hercegovine koja se zalaže za demokratsko društvo bez diskriminacije zasnovano na principima ljudskih prava.

We educate. We advocate.