O pristupu pravdi – zakonskom okviru, trenutnom stanju i CEDAW preporukama

Na facebook stranici Agencije za ravnopravnost polova BIH MLJPI nalaze se infografici, koji su izrađeni kao dio kampanje “Promocija CEDAW preporuka”, koju je Agencija realizovala iz sredstava FIGAP II programa.

U okviru navedene kampanje, izrađeni su infografici u 14 oblasti, u skladu sa članovima CEDAW konvencije.

Datum objave je 23.03.2022.godine, a mogu se pronaći na sljedećem linku

https://www.facebook.com/ARSBiH


Agencija za ravnopravnost spolova BIH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH, iz sredstava FIGAP II Programa, realizira kampanju za podizanje svijesti javnosti o ženskim pravima prema UN Konvenciji o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW), zakonodavstvu kojim se zabranjuje diskriminacija žena, i zadacima koji stoje pred Bosnom i Hercegovinom kako bi provela preporuke UN CEDAW Komiteta.
⁉️ O pristupu pravdi – zakonskom okviru, trenutnom stanju i CEDAW preporukama kako poboljšati pristup pravdi za žrtve rodno zasnovane diskriminacije, više ⬇️