Podržite inicijativu SOCa za ukidanje poreza na higijenske proizvode za žene i djecu

Trenutno su otvorene javne konsultacije za Nacrt Zakona o porezu na dodanu vrijednost BiH, što smo iskoristili_e kako bismo dali_e prijedloge za izmjenu zakona prema kojem bi se proizvodi za higijensku upotrebu kao što su dječje pelene, podlošci za pelene, pelene za odrasle, higijenski ulošci, tamponi i slični higijenski predmeti oslobodili plaćanja poreza.

Nemogućnost kupovanja ženskih higijenskih proizvoda zbog neimaštine (tzv. period poverty) trajan je problem u EU. Prema procjenama organizacije Plan International UK, svaka deseta djevojčica ne može priuštiti sanitarne proizvodeHigijenski proizvodi za žene te proizvodi i usluge za njegu namijenjeni djeci, starijim osobama ili osobama s invaliditetom još uvijek se ne smatraju osnovnim proizvodima u svim državama članicamaVećina država oporezuje higijenske proizvode, a postoci poreza se kreću od 3% pa do više od 20%. Ovakva praksa poznata je i kao ”tampon tax” ili ”pink tax”, te predstavlja formu rodno zasnovane diskriminacije. U BiH porez na dodanu vrijednost na higijenske proizvode iznosi 17%Prema rezoluciji Europskog parlamenta od 15. januara 2019. o ravnopravnosti spolova i politikama oporezivanja u EU, pozivaju se sve države članice da ukinu takozvani ”porez na njegu i tampone”, iskoriste fleksibilnost uvedenu Direktivom o PDV-u i primijene izuzeće ili stopu PDV-a od 0% na te osnovne proizvode.

Pozivamo i vas da pružite podršku izmjenama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, a koje se odnose na ukidanje poreza na higijenske uloške, pelene tampone i druge slične potrepštine, pri čemu smo se pozvali na Rezoluciju Evropskog parlamenta o ravnopravnosti spolova i politikama oporezivanja u EU.

Ideja je da što više ljudi učestvuje u javnim konsultacijama i individualno pošalju ove komentare putem portala e-konsultacije ili direktno na mail.

Registracija na portal je vrlo jednostavna – dovoljno je da ukucate e-mail adresu i šifru. Kada budete ostavljali komentare/prijedloge, najbolje je da na početnoj stranici sa lijeve strane izaberete Uprava za indirektno oporezivanje BiH i potom u gornjim rubrikama izaberete rubriku konsultacije. Nakon toga će se ponuditi Zakon o porezu na dodanu vrijednost i kliknite oznaku Učestvuj. Klikom na to otvara se Nacrt i neophodno je komentare/prijedloge ostavljati za svaki član zasebno. U nastavku navodimo i tekst koji smo mi napisali, koji možete kopirati:

U stavu 1. člana 47. Zakona o porezu na dodanu vrijednost iza tačke h) dodaje se nova tačka koja glasi: “i) promet dobara za higijensku upotrebu kao što su dječje pelene, podlošci za pelene, pelene za odrasle, higijenski ulošci, tamponi i slični higijenski predmeti,”

Stav 1. člana 120. Zakona o porezu na dodanu vrijednost se mijenja na način da se iza riječi “13. jula 2021. godine,” dodaje tekst “kao i odredbe Rezolucije Europskog parlamenta od 15. januara o ravnopravnosti spolova i politikama oporezivanja u EU (2018/2095(INI))”, tako da sada stav 1. člana 120. glasi: “(1) Ovim Zakonom se preuzimaju odredbe Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. novembra 2006.g. o zajedničkom sistemu poreza na dodanu vrijednost (SL L 347, 11. 12. 2006.), sa svim izmjenama i dopunama zaključno sa Direktivom Vijeća (EU) 2021/1159 od 13. jula 2021.godine, kao i odredbe Rezolucije Europskog parlamenta od 15. januara o ravnopravnosti spolova i politikama oporezivanja u EU (2018/2095(INI)).”

Preporuka je da sve komentare/prijedloge pišete među prijedloge, jer su, po pravilima portala, na njih dužni odgovoriti. SOC je već poslao prijedloge, a na kraju dokumenta koji šaljem u prilogu naći ćete obrazloženje za ove izmjene, a koje smo naveli tako što smo kliknuli na sekciju Prilozi (nakon članova) —> Prilog 1 i kopirali tekst u Prijedlozi (ne Komentari).

Ukoliko ipak ne želite da otvarate račun na e-konsultacijama, možete poslati mail na milica.vujinovic@uino.gov.ba sa sljedećim predmetom i sadržajem:

PREDMET: Prijedlog izmjena Zakona o porezu na dodanu vrijednost BiH

TEKST:

Poštovana,

Ovim putem izražavam podršku inicijativi za izmjenu Zakona o porezu na dodanu vrijednost i predlažem sljedeće amandmane:

Član 1.

U stavu 1. člana 47. Zakona o porezu na dodanu vrijednost iza tačke h) dodaje se nova tačka koja glasi: “i) promet dobara za higijensku upotrebu kao što su dječje pelene, podlošci za pelene, pelene za odrasle, higijenski ulošci, tamponi i slični higijenski predmeti,”

Član 2.

Stav 1. člana 120. Zakona o porezu na dodanu vrijednost se mijenja na način da se iza riječi “13. jula 2021. godine,” dodaje tekst “kao i odredbe Rezolucije Europskog parlamenta od 15. januara o ravnopravnosti spolova i politikama oporezivanja u EU (2018/2095(INI))”, tako da sada stav 1. člana 120. glasi: “(1) Ovim Zakonom se preuzimaju odredbe Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. novembra 2006.g. o zajedničkom sistemu poreza na dodanu vrijednost (SL L 347, 11. 12. 2006.), sa svim izmjenama i dopunama zaključno sa Direktivom Vijeća (EU) 2021/1159 od 13. jula 2021.godine, kao i odredbe Rezolucije Europskog parlamenta od 15. januara o ravnopravnosti spolova i politikama oporezivanja u EU (2018/2095(INI)).” 

Obrazloženje

Bosna i Hercegovina je 2008. godine potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, a koji je stupio na snagu 2015. godine. Ovim sporazumom BiH se obavezala da će postepeno prilagođavati svoje zakonodavstvo pravnoj stečevini (acquis) Evropske unije. Pravnu stečevinu EU čine sudska praksa suda EU, deklaracije, rezolucije i svi drugi pravni akti koje je usvojila EU.

Jedan od tih pravnih akata, a na koji se pozivamo u Nacrtu ovog zakona, jeste Rezolucija Europskog parlamenta od 15. januara 2019. o ravnopravnosti spolova i politikama oporezivanja u EU-u (2018/2095(INI)), koja, premda nije obavezujuća za BiH, predstavlja važan dokument čije preporuke bismo trebali ispoštovati kao država koja teži EU integracijama. Rezolucijom se napominje da do rodno uvjetovanih predrasuda dolazi kada se područje primjene poreznog zakonodavstva preklapa s područjem rodnih odnosa, normi i ekonomskog ponašanja, napominje se da PDV sadrži rodno uvjetovane predrasude zbog obrazaca potrošnje žena, koji se razlikuju od obrazaca potrošnje muškaraca jer žene kupuju više proizvoda i usluga za poboljšanje zdravlja, obrazovanja i prehrane.

Također, pozivaju se sve države članice da ukinu takozvani „porez na njegu i tampone”, iskoriste fleksibilnost uvedenu Direktivom o PDV-u i primijene izuzeće ili stopu PDV-a od 0 % na te osnovne proizvode. Smanjenje cijene zbog izuzeća od PDV-a na te proizvode bilo bi nemjerljivo korisno za mlade žene i žene sa niskim primanjima, a  države članice se pozivaju da predvide dodatne zalihe ženskih higijenskih potrepština u određenim (javnim) prostorima kao što su škole, univerziteti i sl.

Svjesni smo da se stanovništvo Bosne i Hercegovine trenutno nalazi u teškoj ekonomskoj situaciji, cijene osnovnih životnih namirnica se povećavaju, dok primanja ostaju ista ili se pak smanjuju. Sasvim opravdano bi bilo očekivati da će ove izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost biti usmjerene ka utvrđivanju različitih, nižih stopa oporezivanja za osnovne životne proizvode i usluge, no to nažalost nije slučaj. Ono što mi kao organizacija i kao pojedinci/ke možemo zahtijevati jeste da se barem izbjegne fiskalna diskriminacija jednog spola. Higijenski ulošci, tamponi, ali i pelene za djecu i odrasle, su proizvodi koje isključivo ili u najvećoj mjeri kupuju žene.  Svaka deseta djevojčica ne može priuštiti sanitarne proizvode, higijenski proizvodi za žene te proizvodi i usluge za njegu namijenjeni djeci, starijim osobama ili osobama s invaliditetom još uvijek se ne smatraju osnovnim proizvodima, iako njihovo korištenje nije stvar izbora već potreba. Smatramo da država mora ukinuti porez koji žene plaćaju samo zbog toga što su žene i da ovakve mjere zaista jesu od javnog interesa jer se tiču više od polovine stanovništva BiH.