Poziv za dostavu ponuda za istraživanja o ključnim problemima s kojima se susreću žene u malim lokalnim zajednicama

Fondacija CURE objavljuje poziv za dostavu ponuda za istraživanje o ključnim problemima s kojima se susreću žene u malim lokalnim zajednicama

Fondacija CURE (CURE) je feminističko-aktivistička organizacija koja djeluje za jednakost spolova i rodova zalažući se za pozitivne društvene promjene putem obrazovnih, umjetničko-kulturnih i istraživačkih programa. Organizujući afirmativne akcije Fondacija CURE slavi snagu i moć žena, te radi na osnaživanju osoba kako bi postali/e pokretači/ce društvenih promjena u BiH i svijetu.

S ciljem otkrivanja položaja marginalizovanih grupa žena u malim lokalnim zajednicama, Fondacija CURE objavljuje poziv za dostavljanje ponuda od strane istraživačica za istraživanje.

CILJ: Osnovni cilj istraživanja jeste da kroz analizu lokalnih politika u lokalnim zajednicama mapiramo postojanje rodnih lokalnih politika u pet odabranih područja:
 1. Romanija (Pale, Sokolac, Rogatica)
 2. Istočno Sarajevo (Istočno Sarajevo, Trnovo, Ilidža)
 3. Hadžići (Hadžići, Ilijaš i Semizovac)
 4. Kupres (Livno, Kupres, Bugojno i Grahovo)
 5. Tuzla (Tuzla, Srebrenik, Gračanica, Orašje)

Istraživačica će intervjuisati najmanje 250 žena iz različitih društvenih, nacionalnih i etničkih grupa o pitanjima s kojima se suočavaju u svakodnevnom životu. Posebna pažnja će se posvetiti društveno marginalizovanim grupama žena. Na temelju istraživačkih nalaza kreirat će se zalagačka platforma za buduće zalagačke aktivnosti žena u izabranim malim lokalnim zajednicama.

**Zbog osjetljivosti istraživačke tematike Fondacija CURE koristi “mjere pozitivne diskiminacije“ i raspisuje navedeni poziv za angažman žene za poziciju istraživačice.

 1. Uslovi:
 • Iskustvo u sprovođenju istraživanja;
 • Znanje u definisanju analitičkih parametara za analizu podataka sakupljenih u okviru istraživanja;
 • Iskustva rada na terenu i prikupljanju podataka, te iskustvo u analizi prikupljenog materijala;
 • Prednost pri odabiru će imati istraživačice koje posjeduju znanja i iskustva u radu sa ženama iz manjih lokalnih zajednica, te znanja u oblasti ženskih pitanja i ravnopravnosti spolova, s posebnim fokusom na marginalizovane grupe žena.
1.2. Prijava:
 • Biografija sa detaljnim informacijama o istraživačkom iskustvu na socijalnim pitanjima;
 • Radno iskustvo i/ili znanje na polju ravnopravnosti spolova kao i informacije o istraživačkom iskustvu kada je u pitanju položaj marginalizovanih žena;
 • Pismo motivacije max. 500 riječi;
 • Sažetak i primjerci autorskih i/ili koautorskih istraživačkih djela u kojima je istraživačica sudjelovala;
 • Ponuda za istraživanje koja će obavezno sadržavati troškove potrebne za planiranje,  izvođenje istraživanja kao i terenski rad (u slučaju odlaska na teren za potrebe istraživanja), te finalnu analizu istraživanja.
1.3. Radni plan i metodologija istraživačkog rada:
 • Izabrana istraživačica će samostalno provoditi istraživanje uz tehničku asistenciju Fondacije CURE;
 • Istraživačica će u saradnji s Fondacijom CURE kreirati upitnik i metodologiju istraživanja;
 • Istraživanje treba da mapira sve programe, projekte i akcione planove u vezi s rodnim politikama u ciljanim lokalnim zajednicama;
 • Istraživanje treba da obuhvati najmanje 250 žena različitih dobnih, socijalnih, nacionalnih i etničkih grupa s posebnom pažnjom na marginalizovane grupe žena;
 • Istraživanje će se izvršiti u 5 navedenih područja navedenih u cilju istraživanja poziva;
 • Sakupljene podatke istraživačica će analitički uobličiti u istraživački dokument koji će sadržavati:
 • Uvodni osvrt
 • Cilj istraživanja
 • Metodologiju
 • Analizu dobijenog materijala
 • Zaključak
 • Preporuke
 • Annexe: upitnik, literatura, terminologija, dio “o autorici“ i dr.

Rokovi: Istraživanje će se sprovesti u trajanju od 2 mjeseca (06.03.- 06.05.2017.godine), a finalnu verziju istraživanja je potrebno dostaviti do 01.06.2017. godine

Finalnu verziju istraživanja istraživačica se obavezuje dostaviti Fondaciji CURE najkasnije do: 01.06.2017. godine koja će uključivati sve navedeno u tački 1.3.6

 Obaveze Fondacije CURE:

 • Pružanje logističke podrške za istraživanje;
 • Pružanje potrebnih informacija glede istraživačke metodologije i potrebne dokumentacije na zahtjev istraživačice ukoliko Fondacija CURE bude u mogućnosti dostaviti ih;
 • Pregled i finaliziranje istraživačkog dokumenta;
 • Isplata honorara će biti izvršena u skladu s uslovima definisanim po administrativnim procedurama Fondacije CURE.

Ovo istraživanje je jedna od aktivnosti koja  se  sprovodi u sklopu projekta „Žensko zagovaranje za rodnu ravnopravnost“ koju finansijski podržava “Womens Day of Prayer“ (WWDP).

Kranji rok za slanje prijave: 01.03.2017. godine.

Putem  e-maila: vildana@fondacijacure.org

Za sva pitanja vezana za konkurs možete nas kontaktirati na navedene kontakte: Fondacija CURE, Čekaluša 16., 71 000 Sarajevo

Tel/Fax: 00387(0)33207561

E-mail: vildana@fondacijacure.org