Poziv za Feminističku COVID-19 politiku

Izvještaj koji slijedi je podržalo i prihvatilo više od 1160 osoba, ženskih mreža i globalnih organizacija, iz više od 100 zemalja svijeta. U izvještaju se zahtijeva da zemlje usvoje feminističku politiku koja se odnosi na vanredno stanje izazvano COVID-19 pandemijom, a sve u skladu sa standardima i principima ljudskih prava.  Ova inicijativa je pokrenuta od strane žena sa Globalnog Juga i marginalizovanih zajednica sa Globalnog Sjevera, a koordinisana je od strane Feminističkog saveza za prava (FSP).

Izjava organizacija za feministička i ženska prava Globalnog Juga i marginalizovanih zajednica na  Globalnom Sjeveru

Mi, dolje potpisane mreže, organizacije i aktivisti/kinje koji su predani feminisitčkim principima i ženskim ljudskim pravima, pozivamo vlade da djeluju u skladu sa standardima ljudskih prava u svom odgovoru na COVID-19, te da se drže principa jednakosti i nediskriminacije  stavljajući u prvi plan marginalizovane grupe – žene, djecu, starije, lica sa invaliditetom, ljude sa zdravstvenim poteškoćama, ljude iz ruralnih područja, beskućnike, ljude koji borave u određenim institucijama, LGBT+ zajednicu, izbjeglice, migrante, starosjedilačke narode, ljude bez državljanstva, aktiviste za ljudska prava i ljude iz konfliktnih i ratnih zona. Feministička politika prepoznaje i daje prioritet potrebama najranjivijih zajednica. Pored odgovora na ovu pandemiju, potrebno je posvetiti se razvoju mirnih, inkluzivnih i uspješnih zajednica u okviru država koje se vode ljuskim pravima.

Neophodno je da vlade koriste ljudska prava i sveobuhvatan pristup kako bi osigurale svima dostupnost neophodnim informacijama,  sistemu podrške i resursa dok traje trenutna kriza. Mi ističemo devet ključnih oblasti na koje se treba fokusirati i koje treba uzeti u obzir u kontekstu COVID-19 krize. One su nabrojane u produžetku zajedno sa kratkim opisima potencijalnih izazova i preporuka koje se tiču ličnih iskustava ljudi u ranjivim pozicijama – naročito žena i djevojčica koje imaju disporoprcionalan uticaj zbog pola ili seksulane orijentacije  – i odgovornih donosioca odluka koji usvajaju rješenja koja ne bi smijela pogoršati njihove ranjivosti ili povećati postojeću neravnopravnost, već osigurati njihova ljudska prava.

Ove smjernice nisu zamjena za uključivost žena i djevojčica kao i ostalih marginalizovanih zajednica u donošenju odluka nego obrazloženje radi savjetovanja i raznolikosti u upravljanju.

Fokus na ključna područja za Feminističku politiku koja se tiče COVID-19

Dostupnost hrane. U zemljama koje zavise od uvoza hrane, postoji strah od zatvaranja granica i tržišta kao i nemogućnosti pristupa hrani. Situcija je posebno teška za ljude koji žive u siromaštvu i ruralnim područjima, naročito za žene koje ne mogu jednostavno  da dodju u centar grada i u velike prodavinice hrane. To dovodi do toga da ljudi kupuju velike količine potrepština što ograničava one sa manjim primanjima koji nisu u mogućnosti da urade isto, te se susreću sa nestašicama pri pokušaju da obnove svoje zalihe hrane.

U odgovoru na ovaj izazov, pozivamo vlasti da:

 • Povećaju – ili – uvedu – markice za hranu ili subvencije, kako u količini za one koji ih već primaju, tako i u proširenju pristupa za one koji su ranjiviji usljed trenutnih okolnosti
 • Direktno utiču na snabdjevanje zalihama namirnica koje imaju dug rok trajanja kako bi kontrolisali inventar i povećali pristup za one koji zbog njihovog nivoa prihoda moraju kupovati u dužem vremenskom periodu
 • Pošalju zalihe hrane u ruralne zajednice koje bi se uskladištile i distribuirale tamo gdje su potrebne te se otklonila kašnjenja u pristupu snabdjevanja u centrima gradova i zaštitili kupci od nestašice usljed odgoda u prevozu robe
 • Pošalju zalihe hrane ljudima kojima je onemogućeno da napuste svoje domove (npr. ljudima koji žive sami ili su u udaljenim područjima)

Zdravstvena zaštita. Sve zemlje očekuju ogroman udar na svoje sisteme zdravstvene saštite zbog širenja virusa, a to može dovesti do smanjenja zaštite zdravlja majki i povećanja nivoa smrtnosti dojenčadi. Već postoji nedostatak u pristupu uslugama zdravstvene zaštite i medicinskih sredstava u ruralnim zajednicama. Stariji, osobe sa posebnim potrebama, te ljudi sa slabijim imunološkim sistemom su pod visokim rizikom od oboljevanja i nemaju direktnu podršku sistema. Promjena u rutini i širenje virusa mogu dovesti do pogoršanja mentalnog zdravlja. Kriza disproporcionalno utiče na žene koje, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije iz marta 2019 o Rodnoj jednakosti zdravstevnih radnika, čine 70% radne snage u zdravstevnom i socijalnom sektoru. Takođe, disporoprcionalno su pogođeni i oni koji vode brigu o drugim licima.

Kao odgovor na ove izazove, pozivamo vlasti da:

 • Osiguraju pristup podacima razvrstanim po polu i rodne analize, uključujući i diferencijalne podatke o stopama zaraženih i umrlih
 • Povećaju pristup i dostupnost usluga zdravstvene zaštite kao i dostupnost medicinskih radnika, medicinskih zaliha i lijekova
 • Osiguraju ženama vremenski pristup neophodnim i odgovarajućim zdravstvenim uslugama koje se tiču seksualnog i reproduktivnog zdravlja tokom krize kao što su hitna kontracepcija i siguran abortus
 • Nastave sa snabdjevanjem adekvatnim zalihama, proizvodima koji se tiču menstrualne higijene u institucijama koje pružaju zdravstvenu zaštitu i mjesnim zajednicama
 • Obučavaju bolničko osoblje i socijalne radnike koji se nalaze na dužnosti da prepoznaju znakove nasilja u porodici i pruže odgovarajuće resurse i usluge
 • Unapređuju bazu podataka o visoko rizičnim osobama koje žive same i uspostave sistem i mrežu kako bi održale konstantne kontakte sa njima i eventualno im dostavili životne namirnice
 • Kontinuirano usvajaju odredbe koje se tiču usluga zdravstvene zaštite bazirane na objektivnim medicinskim istraživanjima i testovima – nevezanim za virus – za žene i djevojčice
 • Primjene sisteme zaštite kako bi se efikasno suočili sa potrebama koje se tiču mentalnog zdravlja uključujući odgovarajuće (npr. znakovni jezik, opisi) telefonske/video linije, virtuelne podrške grupama, pružanje hitnih usluga i dostava lijekova
 • Podržavaju rehabilitacijske centre kako bi ostali otvoreni za lica sa intelektualnim poteškoćama i hroničnim bolestima
 • Usmjeravaju sve zdravstvene institucije da pruže adekvatne usluge zdravstvene zaštite svim ljudima bez obzira na status zdravstvenog osiguranja ili imigracioni status i osiguraju prava migrantima i ljudima bez državljanstva – sa redovnim i neredovnim statusom – i podrže ljude u traženju medicinske pomoći bez straha od diskriminacije, hapšenja i deportacije
 • Osiguraju zdravstvene usluge i opremu pružaocima pomoći i svom osoblju koji su u dodiru sa zaraženim virusom kako bi zaštitili svoje zdravlje te pruže podršku za zaštitu mentalnog zdravlja
 • Procjenjuju i odgovaraju na specifične potrebe žena koje pružaju zdravstvene usluge

Obrazovanje. Zatvaranje škola je neophodno zbog zaštite djece, porodica i zajednica i doprinjeće smanjenju broja zaraženih kako bi vrhunac stope zaraženih ostao na minimalnom nivou. To svakako predstavlja ogoroman problem u obrazovanju i rutini na koju su djeca navikla. U mnogim slučajevima, djeca koja zavise od školskog ručka će se suočiti sa nedostatkom hrane. Takođe, biće više podložne uticaju nasilja u svojim domovima i zajednicama koje može ostati neprijavljeno zbog nemogućnosti da stupe u kontakt sa onima koji im mogu pomoći. Zatvaranje škola je takođe ogroman teret za one žene koje tradicionalno preuzimaju ulogu staratelja u domaćinstvu. Kao odgovor na ovaj izazov, pozivamo vlasti da:

 • Usmjere obrazovne institucije ka pripremi pregleda gradiva i školskih zadataka za djecu kako bi ostala akademski uključena, spriječe zastoje, te pruže smjernice roditeljima kako da se koriste obrazovnim materijalima
 • Kreiraju obrazovne radio programe u skladu sa školskim uzrastom djece
 • Subvencioniraju brigu o djeci za porodice koje nisu u mogućnosti da pruže alternativno obrazovanje za svoju djecu
 • Prošire besplatan pristup internetu kako bi se povećao pristup online obrazovnim platformama i materijalima i omoguće djeci da učestvuju u vitruelnim i posebno pripremljenim nastavnim časovima gdje je to moguće
 • Omoguće laptope za djecu koja ih nemaju kako bi prisustvovali on-line edukaciji
 • Usvoje mjere kako bi osigurali da djeca kontinuirano dobijaju hranu tako što bi osigurali da im ona bude dostavljena ili prikupljena
 • Omoguće dodatnu finansijsku pomoć i podršku mentalnom zdravlju za porodice koje brinu o djeci sa intelektualnim poteškoćama

Društvena nejednakost. Ona postoji među muškarcima i ženama, građanima i migrantima, ljudima sa stalnim i nestalnim statusom, ljudima sa i bez poteškoća, ljudima sa mentalnim i onima koji nemaju mentalne probleme i drugim uočenim dihotomijama i nebinarnim razlikama kao i među rasnim, etničkim i religijskim grupama. Postojeće poteškoće su dalje zakomplikovane gubitkom prihoda, povećanjem stresa i nejednakim odgovornostima u kućnim domaćinstvima. Žene i djevojčice će nosti veći teret u brizi za domaćinstvo koje će se odraziti na (ili možda zamijeniti) njohov plaćeni posao ili obrazovanje. Ranjive grupe ljudi su pod daljim rizikom kada se usvajaju zakoni ili druge mjere jer postoji mogućnost restrikcije njihovog kretanja ili okupljanja naročito kada imaju manjak pristupa informacijama ili mogućnost da utiču na njih. Kao odgovor na ovaj izazov, pozivamo vlasti da:

 • Podstiču nepristrasno dijeljenje kućnih odgovornosti bez određenih uslova ili putem mogućnosti umanjenja radnog vremena i kompenzacije za sve radnice
 • Omoguće povećanje pristupa sanitarnim i hitnim skloništima za beskućnike
 • Primjene protokole i obuče nadležne kako bi prepoznali i uključili ranjive grupe stanovništva naročito kada se donose i sprovode novi zakoni
 • Konsultuju organizacije civilnog društva u vezi sa procesima implementacije legislative i javnih politika
 • Osiguraju jednak pristup informacijama, obrazovanju o javnom zdravlju i resursima na različitim jezicima, uključjući i znakovni jezik i jezik domorodačkih naroda, odgovrarajuće formate, upotrebu jednostavnih jezika i jezika koji se lako čitaju

Voda i provođenje zdravstvenih mjera. Svi nemaju pristup čistoj tekućoj vodi.

Kao odgovor na ovaj izazvov, pozivamo vlasti da:

 • Osiguraju da infrastruktura bude locirana na određena mjestu kako bi omogućili da čista, pitka voda bude dostavljena u kuće i nepristupačna područja
 • Popraviti sve prekide i obustaviti troškove plaćanja svih radova kako bi se svima omogućila čista i pitka voda
 • Odmah ukolniti sve probleme sa nečistom vodom
 • Izgraditi javne stanice za pranje ruku u zajednicama

Ekonomska nejednakost. Ljudi se suočavaju sa nezaposlenošću, nedovoljnom zaposlenošću i gubitkom prihoda zbog zatvaranja poslovnih jedinica, smanjenja radnih sati i ograničenog bolovanja, odmora, ličnog odsustva sa posla i stigmatizacije.  Ovo negativno utiče na njihovu sposobnost da se suoče sa finansijskim obavezama, dolazi do povećanja dugova i onemogućena im je nabavka neopodnih zaliha i potrepština. Zbog zatvaranja poslovnih jedinica i potrebe za socijalnom distancom uočava se nedostatak mogućnosti brige o određenim grupama ljudi i mogućnost plaćanja za brigu o djeci, starijima i licima sa posebnim potrebama. To dovodi do određenih izmjena kada je u pitanju rad od plaćene ili gig ekonomije do neplaćene ekonomije kao što je ona za pružaoce pomoći unutar porodice. Kao odgovor na ovaj izazov, pozivamo vlasti da:

 • Primjene mortorijume na deložacije usljed zaostalih zakupa i hipoteke i odgode plaćanja zakupa i hipoteke za one pogođene virusom, direktno ili indirektno, kao i za one koji pripadaju najranjivijim grupama
 • Obezbijede Osnovni univerzalni prihod za one koji su ostali bez prihoda
 • Obezbijede finansijsku potporu za beskućnike, izbjeglice i sigurne kuće za žene
 • Obezbijede dodatna finansijska sredstva za starija lica i lica sa posebnim potrebama
 • Prošire distribuciju prihoda
 • Izmijene politike za bolovanja, dopust za roditelje i njegu te uzimanje ličnog odsustva sa posla
 • Usmjere obavljanje poslova od kuće pod istim finansijskim uslovima kako je dogovoreno prije epidemije
 • Distribuiraju pakete sa neopodnim potrepštinama uključujući sapun, dezinfikacijska sredstava i sredstva za čišćenje ruku

Nasilje nad ženama, porodično nasilje/Intimno partnersko nasilje (PN/IPN). Stope i ozbiljnost porodičnog nasilja/intimnog partnerskog nasilja nad ženama, uključujući seksualno i reproduktivno nasilje će zasigurno porasti kako rastu tenzije. Zabrane kretanja (društvena distanca, samoizolacija, ekstremni pritvor ili karantin) će takođe povećati osjetljivost onih koji proživljavaju nasilje usljed zlostavljanja i potrebe za uslugama zaštite (vidi članak Ekonomska nejednkost). Pobjeći od tog nasilja će biti teže jer će partner koji zlostavlja stalno biti kod kuće. Djeca će se suočavati sa posebnim rizicima koi se tiču zaštite uključujući i povećanje rizika od zlostavljanja i/ili odvajanje od svojih staratelja.  Dostupnost usluga zaštite će biti smanjena ako se nametne ekstremno zatvranje usljed preusmjeravanja javnih resursa. Žene i djevojčice koje bježe od nasilja i progona neće moći napustiti svoje zemlje porijekla ili dobiti azil u drugoj zemlji zbog zatvaranja granica ili restrikcija putovanja.

Kao odgovor na ovaj izazov, pozivamo vlasti da:

 • Uspostave odvojene jedinice unutar policijskih odjela i telefonske sos linije kako bi se moglo prijaviti nasilje u porodici
 • Povećaju resurse za nevladine organizacije koje se odazivaju na porodično nasilje i pružaju pomoć – uključujući sigurne kuće, savjetovališta i pravnu pomoć žrtvama, te da pomognu da dostupne organizacije koje pružaju pomoć ostanu otvorene
 • Šire informacije o rodno zasnovanom nasilju i promovišu dostupne resurse i usluge
 • Usmjere određene javne usluge, uključujući sigurne kuće, kako bi ostale otvorene i dostupne
 • Osiguraju da usluge zaštite primjenjuju programe koje sadrže planove za hitne slučajeve uključujući i protokole za zaštitu stanovnika i klijenata
 • Razvijaju protokole za brigu o ženama koje zbog izloženosti virusu zahtijevaju siguran karantin i pristup testiranju
 • Produže trajanje sudskih mjera opreza/naredbi zaštite tokom cijelog obaveznog perioda izolacije i karantina
 • Usvoje odredbe za žrtve porodičnog nasilja kako bi mogle prisustvovati sudskim postupcima preko dostupne tele-konferencije
 • Usmjere policijska odjeljenja kako bi mogla da odgovore na izvještaje porodičnog nasilja i povežu žrtve nasilja sa odgovarajućim licima koja bi im mogla pružiti pomoć
 • Osiguraju ženama, djevojčicama i drugim ljudima u ranjivim pozicijama da ne budu vraćene sa granica, imaju pristup zemlji i postupcima dobijanja azila. Ako je potrebno dati im pristup testiranju na virus.

Pristup informacijama. Postoji nejednak pristup pouzdanim informacijama naročito za one koji su strukturalno diskriminisani ili za one koji pripdaju marginalizovanim grupama. Stanovništvo mora biti redovno ažurirano od strane nacionalnih zdravstvenih institucija tokom trajanja krize. Kao odgovor na ovaj izazov, pozivamo vlasti da:

 • Pokrenu javne kampanje kojima bi se spriječilo ili zaustavilo širenje virusa
 • Konsultuju i rade sa civilnim društvom u inicijativama kojima se pružaju infomacije javnosti
 • Omoguće pružanje informacija javnosti jednostavnim jezikom i dostupnim sredstvima, i formatima, uključujući internet, radio i tekstualne poruke
 • Osiguraju licima sa invaliditetom pristup informacijama koristeći znakovni jezik, zatvorene naslove i druga odgovarajuća sredstva
 • Povećaju subvencije za nevladine organizacije koje osiguravaju da poruke budu prevedene i dostavljene preko odgovarajućih sredstava za one koji govore drugačijim jezicima ili imaju specifične potrebe
 • Okupe i rasporede radne grupe za dijeljenje informacija i resursa za ranjive grupe sa specifičnim fokusom na beskućnike, lica sa invaliditetom, migrante, izbjeglice i ljude sa neurološkim oboljenjima

Zloupotreba moći. Ljudi u zatvorima, administrativni migrantski centri, izbjeglički kampovi ili lica sa posebnim potrebama u institucijama ili psihijatrijskim klinikama su u većem riziku od zaraze usljed ograničenih uslova. Oni takođe mogu postati ranjivi usljed zlostavljanja ili zanemarivanja kao rezultat ograničenih spoljašnjih propusta i restrikcija posjeta. Nije neuobičajno da institucije pretjeruju u svojoj praksi u smislu provođenja zakona i primjene novih zakona. Tokom trajanja krize, ranjive grupe, naročito disidenti, su pod većim rizikom da iskuse negativene, potencijalno opasne, interakcije sa vlastima. Kao odgovor na ovaj izazov, pozivamo vlasti da:

 • Omoguće i primjenjuju ograničenja u vezi sa COVID-19, a u skladu sa zakonom. Ograničenja bi trebala biti isključivo neophodna, proporcionalna i u interesu legitimnih ciljeva od opšteg interesa
 • Prate da ograničenja od javnog interesa ne rezultuju bilo kakvim rodno specifičnim štetnim mjerama po žene i djevojčicama koje su već ekstremno ranjive i pod rizikom da im budu onemogućena osnovna ljudska prava
 • Konsultuju se oko bilo kakvih promjena zakona sa organizacijama koje sa bave ljudskim pravima i Ombudsmanom/kom/Povjerenikom/icom za ljudska prava
 • Podstaknu službenike za provođenje zakona da se fokusiraju na povećanje sigurnosti, a manje na sama hapšenja
 • Obuče službenike za provođenje zakona, pružaoce pomoći i socijalne radnike da prepoznaju slabosti sistema i naprave neophodne izmjene u svom pristupu i aktivnostima
 • Usvoje protokole koji se odnose na ljudska prava kako bi ograničili širenje virusa u pritovrima i sličnim ustanovama
 • Učvrste vanjski nadzor i olakšaju siguran kontakt sa srodnicima preko besplatnih telefonskih poziva
 • Podrže organizacije civilnog društva i instituciju Ombudsmany za ljudska prava u nadgledanju napretka unutar ovih institucija na redovnoj osnovi
 • Obavežu se na ukidanje nužnih zakona i ovlasti kada se pandemija povuče i vrate mehanizme uzajamne kontrole

Potpisnici:                                                   [Mreže i organizacije: 1 to 422; Osobe: 422-1156]

Mreže i organizacije:

 1. 4M Mentor Mothers Network
 2. A Long Walk Home
 3. ABAAD-Resource Center for Gender Equality
 4. ABOFEM ARGENTINA
 5. Action pour l’Education et la Promotion de la Femme (AEPF-Tchad)
 6. Activista Ghana
 7. Adivasi Dalit Woman Civil Rights Forum
 8. African Diaspora Women’s Network
 9. African Disability Forum- ADF
 10. African Women 4 Empowerment
 11. African Women Leaders Forum
 12. AFROAMERICAS
 13. AKAHATA
 14. Akina Mama wa Afrika
 15. Akshara Centre
 16. Aliansi Remaja Independen Sulawesi Selatan
 17. All India Progressive Women’s Association AIPWA
 18. Alliances for Africa
 19. AMVFE
 20. ANANDI
 21. Annie North Women’s Refugee and Domestic Violence Service
 22. Arab Women Network for Parity and Solidarity
 23. Arise Nigerian Woman Foundation
 24. Arts for Women Indonesia
 25. Artykuł 6 (Article 6 feminist disability collective)
 26. Asamblea Feminista Plurinacional
 27. Asian-Pacific Resource and Research Centre for Women (ARROW)
 28. Asociación Ciudadana ACCEDER
 29. Associação brasileira de antropologia- Brazilian Anthropology Association
 30. Association for Advocacy and Legal Initiatives Trust (AALI)
 31. association Tunisienne des femmes démocrates
 32. Associazione Dream Team Donne in Rete
 33. Associazione Il Giardino dei Ciliegi
 34. Associazione Maddalena
 35. Associazione Orlando
 36. Associazione Risorse Donna
 37. Associazione Topnomastica femminile
 38. Aswat Nissa
 39. AtGender
 40. ATHENA Network
 41. Atria, institute on gender equality and women’s history
 42. AWID
 43. Awmr Italia Donne della Regione Mediterranea
 44. Balance AC
 45. Bangladesh Centre for Human Rights and Development (BCHRD)
 46. Bangladesh Model Youth Parliament (Protiki Jubo Sangsahd)
 47. Baobab Women’s Project CIC
 48. BAPSA
 49. Believe mental health care organisation
 50. Berliński Kongres Kobiet
 51. Beyond Beijing Committee (BBC)Nepal
 52. Border Crit Institute
 53. BraveHeart Initiative for Youth & Women
 54. Breakthrough (India)
 55. Breakthrough (USA)
 56. Broadsheet, New Zealand’s Feminist Magazine
 57. Campaign for Lead Free Water
 58. Canadian Feminist Network
 59. CARAM Asia
 60. Catholics for Reproductive Health
 61. CEDAW Committee of Trinidad and Tobago
 62. CEHAT
 63. Center for Building Resilient Communities
 64. Center for gender and sexual and reproductive health, James P Grant school of public health
 65. Center for Hunger-Free Communities
 66. Center for Justice and International Law (CEJIL)
 67. Center for Migrant Advocacy Philippines
 68. Center for Women’s Global Leadership
 69. Center for Women’s Health and Human Rights, Suffolk University
 70. Center Women and Modern World
 71. Centre for Feminist Foreign Policy
 72. Centre for Gender Justice
 73. Centre for Social Concern and Development (CESOCODE)
 74. Centro de Derechos de Mujeres
 75. Centro de Mujeres ACCION YA
 76. Centro di Women’s Studies Milly Villa – Università della Calabria
 77. CENTRO MUJERES A.C.
 78. Centro Mujeres Latinas
 79. CETEC
 80. Channel Foundation
 81. CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú
 82. CHOUF
 83. Closet de Sor Juana
 84. Coalition for Sexual and Bodily Rights in Muslim Societies (CSBR)
 85. COFEM
 86. Colectiva Lésbica Feminista Irreversibles
 87. Colectivo “Género y Teología para el Desarrollo”
 88. Collettivo Anguane
 89. Comisión de Antropología Feminista y de Género, Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales A.C
 90. Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM
 91. Common Health
 92. Community Care for Emergency Response and Rehabilitation
 93. Community Healthcare Initiative
 94. Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano en América Latina, Asociación Civil ( CIDHAL, A. C.)
 95. Congregation of Our Lady of Charity of the Good Shepherd
 96. Consortium on Gender, Security and Human Rights
 97. Cooperativa Sociale Centro Donne Mantova
 98. Coordinadora de la Mujer
 99. COSPE
 100. Council of Indigenous Women of Lower Lands of Europe
 101. Courageous people health and development lnitiative
 102. CREA
 103. Creativería Social, AC
 104. DAWN Canada
 105. Design Studio for Social Intervention
 106. DESSI International
 107. Development in Practice, Gender and Entrepreneurial Initiative (DIPGEI)
 108. DIVA for Equality
 109. Dorothy Njemanze Foundation
 110. Dziewuchy Berlin
 111. Echoesofwomeninafrica11@gmail.com
 112. Emma organization for human development
 113. EMPOWER Malaysia
 114. End Violence Against Women Coalition (UK)
 115. Enhancing Access to Health for Poverty reduction in Tanzania (EAHP Tanzania)
 116. Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas ECMIA
 117. Enlightenment and empowerment of northern women initiative
 118. Equality Bahamas
 119. Equipo Jurídico por los Derechos Humanos
 120. Equipop
 121. Etihad Peace Minorities Welfare Foundation
 122. EuroMed Rights
 123. European Roma Rights Centre (Brussels, Belgium)
 124. FACICP Disability Plus
 125. Families Planning Association of Puerto Rico (PROFAMILIAS)
 126. Family Planning Association of Nepal
 127. FAMM Indonesia
 128. Federation for Women and Family Planning
 129. Federation of Sexual and Gender Minoriites Nepal
 130. Federazione Femminile Evangelica Valdese e Metodista
 131. Female Safe Environments-Her Safe Place
 132. FEMBUD
 133. Femini Berlin Polska
 134. Feminist Alliance for Rights
 135. Feminist Humanitarian Network
 136. Feminist Policy Collective
 137. Feminoteka Foundation
 138. Femmes leadership et développement durable
 139. FEMNET – African Women’s Development and Communication Network
 140. Fiji Women’s Rights Movement (FWRM)
 141. First Future Leadership
 142. Flash Dynamic Concepts
 143. Fondo Centroamericano de Mujeres
 144. Food Corporation of India Handling Workers Union
 145. Food Sovereignty Alliance, India
 146. For Violence-Free Family Coalition
 147. Forum Against Oppression of Women
 148. Forum against Sex Selection
 149. Four Worlds Europe
 150. Fund for Congolese Women
 151. Fundación Arcoíris por el respeto a la diversidad sexual
 152. Fundación Código Humano
 153. Fundacion Estudio e Investigacion de mujer FEIM
 154. FUNDACION MARIA AMOR
 155. Fundación Puntos de Encuentro
 156. Fundacja “Inicjatywa Kobiet Aktywnych”
 157. Fundacja Dziewuchy Dziewuchom
 158. Furia vzw
 159. GAMAG
 160. Gamana Mahila Samuha
 161. Gantala Press, Inc.
 162. GAYa NUSANTARA Foundation
 163. Gender and Environmental Risk Reduction Initiative(GERI)
 164. Gender and Sociology Department, Institute of Sociology, Czech Academy of Sciences
 165. Gender at Work
 166. Gender Awareness Trust
 167. Gender Equality,,Peace and Development Centre
 168. GenDev Centre for Research and Innovation, India
 169. Gimtrap AC
 170. GirlHQ Foundation
 171. Girls Voices Initiative
 172. Girlupac
 173. Global Alliance for Tax Justice
 174. Global Fund for Children
 175. Global Fund for Women
 176. Global Justice Center
 177. Global Rights for Women
 178. Global South Coalition for Dignified Menstruation
 179. Global Women’s Institute
 180. Graduate Women International
 181. Grandmothers Advocacy Network
 182. Grupo de Estudos Feministas em Política e Educação (GIRA/UFBA)
 183. Grupo Guatemalteco de Mujeres-GGM
 184. Hawai’i Institute for Human Rights
 185. Herstoire Collective
 186. Hollaback! Czech
 187. Hope for the Needy Association
 188. Humanity in Action Poland
 189. ICW – International Community of Women Living with HIV
 190. Icw argentina
 191. Identities Media
 192. If/When/How: Lawyering for Reproductive Justice
 193. IMMAHACO Ladies COOPERATIVE Society 87 set
 194. Inclusive Bangladesh
 195. iNitiatives for Nigeria
 196. Institute for Economic Justice
 197. Institute for Gender and Development Studies-University of the West Indies
 198. Institute for Young Women Development
 199. Institute of Gender Studies, University of Guyana
 200. Instituto de Estudos de Gênero da UFSC e NIGS UFSC
 201. Instituto de Investigación y Estudios en Cultura de Derechos Humanos CULTURADH
 202. Instituto de Transformación social de pr
 203. Instituto de la Mujer
 204. Instituto RIA
 205. Interamerican Network of Women Shelters
 206. International Center for Advocates Against Discrimination (ICAAD)
 207. International Commission on Global Feminisms and Queer Politics (IUAES)
 208. International WOmen’s Rights Action Watch Asia Pacific
 209. International Women’s Rights Project
 210. Ipas CAM
 211. Istituto Comprensivo Statale “Don G. Russolillo”
 212. Jaringan Muda Setara
 213. Jaringan Perempuan Yogyakarta – Yogyakarta Women’s Network
 214. Jordanian National Commission for Women
 215. Journal of International Women’s Studies
 216. Justice Institute Guyana
 217. Kenya Female Advisory Organization
 218. Kotha
 219. L’union de l action féministe
 220. LABIA – A Queer Feminist LBT Collective
 221. Latin American and Caribbean Womens Health Network
 222. Le kassandre
 223. Le Maestre Ignoranti
 224. Lesbianas Independientes Feministas Socialistas – LIFS
 225. LGBTI+ Gozo
 226. Libera…Mente Donna ets
 227. Liberian women Humanitarian Network
 228. Life in Leggings: Caribbean Alliance Against Gender-based Violence
 229. Lon-art Creative
 230. LOOM
 231. MADRE
 232. Mahila Sarvangeen Utkarsh Mandal (MASUM)
 233. Malcolm X Center For Self Determination
 234. Mama Na Mtoto Initiative(Mami)
 235. Manifest Wolnej Polki
 236. MAP Foundation
 237. Marie Stopes International
 238. McMaster University
 239. Mesa Acción por el Aborto en Chile
 240. MEXFAM AC
 241. Movimiento de Mujeres de Chinandega
 242. MOVULAC ONG
 243. MOWA Band of Choctaw Indians
 244. Mt Shasta Goddess Temple
 245. Mujer Y Salud en Uruguay-MYSU
 246. Mujeres+Mujeres
 247. Mulier
 248. MUSAS Peru
 249. NAPM
 250. NAPOLINMENTE a.p.s.
 251. Narasi Perempuan
 252. Naripokkho
 253. National Alliance Of Women Human Right Defender/Tarangini Foundation
 254. National Alliance of Women’s Organisations
 255. National Birth Equity Collaborative
 256. National Forum Of Women With Disabilities
 257. National Network For Immigrant And Refugee Rights
 258. National Platform For The Rights Of The Disabled
 259. NDH LLC
 260. Nederlandse Vereniging Gender & Gezondheid
 261. NEPEM – Center of feminist studies at Federal University of Minas Gerais
 262. Network for Community Development
 263. Nigerian Feminist Forum
 264. Nigerian Professional Working Women Organization
 265. Nobel Women’s Initiaitve
 266. NoMore234NG
 267. Non una di meno
 268. O.A.B.I.: Organization for Abused and Battered Individuals
 269. Observatorio de Género y Equidad
 270. Odri Intersectional rights
 271. Omni Center for Peace, Justice & Ecology
 272. ONG ESE:O
 273. Organización Artemisas
 274. Organization Name
 275. Orikalankini
 276. Our Generation For Inclusive Peace
 277. OutRight International
 278. Oxfam (various offices)
 279. Oxford Human Rights Hub
 280. Pan African Positive Women’s Coalition-Zimbabwe
 281. Parteciparte
 282. Pastoralist Girls Initiative
 283. Peasants Dragnet
 284. Perempuan Mahardhika
 285. Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN) – Indigenous Lawyers Association Archipelagos
 286. Perkumpulan Lintas Feminist Jakarta / Jakarta Feminist Association
 287. PES Women
 288. Pittsburgh Human Rights City Alliance
 289. Plan International
 290. Por la Superación de la Mujer A.C.
 291. Power in her story / Manila Feminista
 292. Programa de Investigacion Feminista, CEIICH UNAM
 293. Programa Género, Cuerpo y Sexualidad de la FHCE/UDELAR
 294. Promundo-US
 295. Punto Género
 296. Qbukatabu
 297. Queer Women in Business + Allies
 298. Race, Racism and the Law
 299. Radha Paudel Foundation
 300. Raising Voices
 301. RALI – Reborn Athena Legal Initiative
 302. Rassemblement Contre la Hogra et pour les Droits des Algeriennes :”RAHDA”
 303. Rays of Hope Community Foundation
 304. Red Chiapas por la Paridad Efectiva
 305. Red de Educación Popular entre Mujeres – REPEM
 306. Red de la No Violencia contra las Mujeres-REDNOVI
 307. Red de Mujeres contra la violencia
 308. Red de Mujeres por una Opinión Pública con Perspectiva de Género en Campeche AC
 309. Red Mexicana de ciencia tecnología y genero
 310. Red Nacional de Refugios AC
 311. Red Nacional Universitaria por la Equidad de Género en la Educación Superior
 312. Red Thread
 313. Rede Nao Cala USP – Network of professors against gender violence at the University of Sao Paulo
 314. Remember Our Sisters Everywhere
 315. Reporteros de investigación
 316. Restless Development Nepal
 317. Rutgers WPF Indonesia
 318. Rutgers WPF Indonesia
 319. Sacred Circle of Indigenous Women of Europe
 320. SAHAJ
 321. SAHAYOG
 322. Salamander Trust
 323. Samsara
 324. Sanctus Initiative for Human Development and Values Sustainability (SIHDEVAS]N
 325. Sangsan Anakot Yawachon Development Project
 326. Save Generations Organization
 327. Sehjira Foundation
 328. Sex Workers Outreach Project (SWOP) Behind Bars
 329. Shayisfuba feminist collective
 330. Shedecides
 331. Shifting the Power Coalition – Pacific
 332. Shirakat – Partnership for Development
 333. Shishu Aangina
 334. Simavi
 335. Society for the Improvement of Rural People(SIRP)
 336. Solidarite Des Jeunes Filles Pour L’education Et L’integration Socioprofessionnelle, Sojfep
 337. Sonke Gender Justice
 338. Soroptimist International
 339. SPACE UNJ
 340. Spatium Libertas AC
 341. Spinifex Press
 342. Stop au Chat Noir
 343. Studentato universitario San Giuseppe
 344. Success Capital Organisation
 345. Suppressed Histories Archives
 346. T’ruah: The Rabbinic Call for Human Rights
 347. Tag a Life International (TaLI)
 348. Tanzania Home Economics Association
 349. Tarangini Foundation
 350. Tata Institute of Social Sciences
 351. TEDS TRUST and DAWNS
 352. The Center for Building Resilient Communities
 353. The Citizens’News
 354. The Gender Security Project
 355. The Institute for Gender and Development Studies, RCO
 356. The Queer Muslim Project
 357. The Story Kitchen
 358. The Well Project
 359. Todos Ciudadanas, AC
 360. Toponomastica femminile
 361. Trannational Decolonial QTPOC
 362. Transgenders Fiji Network
 363. Transnational United Front against Fascism
 364. UBC
 365. Ukrainian Association for Research in Women’s History
 366. Unchained At Last
 367. Union Women Center Georgia
 368. United African Diaspora
 369. University of Namibia
 370. US Human Rights Network
 371. Vida Reavivida AC
 372. Visible Impact
 373. Visthar
 374. VOICE
 375. Wave – Women against violence Europe
 376. WE-Change Jamaica
 377. Welfare Rights Organization
 378. WESNET
 379. WIDOWS DEVELOPMENT ORGANISATION
 380. Widows Rights International
 381. WILDAF-AFRIQUE DE L’OUEST
 382. Wokovu Way
 383. Women Advocates Research and Documentation Center
 384. Women Against Rape(WAR) Inc.
 385. Women against Sexual Violence and State Repression
 386. Women Against Violence
 387. Women and Girls of African Descent Caucus:Descendants of Enslaved Persons brought to the Americas During the Transatlantic Slave Trade Era
 388. Women and Health Together For The Future (WHTF)
 389. Women and Law in Southern Africa – Mozambique
 390. Women Enabled International
 391. Women Entrepreneurs Association of Nigeria (WEAN)
 392. Women for a Change
 393. Women for Peace and Gender Equality Initiative
 394. Women for Peace and Unity Growth Initiative
 395. Women for Women’s Human Rights – New Ways
 396. Women Foundation of Nigeria WFN
 397. Women Health Together for Future
 398. Women in Distress Organisation
 399. Women Liberty and Development Initiative
 400. Women March Lampung
 401. Women Transforming Cities International Society
 402. Women Working Group ( WWG)
 403. Women’s Earth and Climate Action Network (WECAN)
 404. Women’s Global Network for Reproductive Rights
 405. Women’s Human Rights Education Institute
 406. women’s initiative “One of Us”
 407. Women’s Legal and Human Rights Bureau, Inc. (WLB)
 408. Women’s Rehabilitation Centre (WOREC) Nepal
 409. Women’s Resource and Advicacy Centre / WOMEN 2030
 410. Women’s All Points Bulletin, WAPB
 411. Women’s Probono Initiative(WPI)
 412. Women’s rights and health project
 413. World Pulse
 414. Y Coalition
 415. Young Feminist Europe
 416. Youth Action Nepal
 417. Youth Changers Kenya
 418. Youth Development Center
 419. YUWA
 420. Yuwalaya
 421. Zamara Foundation
 422. Zimbabwe Women’s Resource Centre and Network

Osobe

 • Aanu’ Rotimi
 • Abigail Edem Hunu
 • Abimbola Junaid
 • Abiola Akiyode
 • Adewoye Eyitayo
 • Adjoa Aiyetoro
 • Adriana Bautista
 • Adriana Labardini Inzunza
 • Adriana Sanchez Zarate
 • Afina FZ
 • Agata W
 • Agnès Théry
 • Agnieszka Gados
 • Agnieszka Kotwasińska
 • Agnieszka Piskozub-Rynkiewicz
 • Agnieszka Skowronek
 • Agueda Hortencia Castro López
 • Aída Marín Acuapan
 • Ailynn Torres Santana
 • Ajita Rao Dalit Feminist
 • akiteng isabella
 • Alda Facio
 • Alejandra Gabriela Lio
 • Alejandra Isibasi
 • Aleksandra Lipczak
 • Alessandra Di Muzio
 • Alessandra Montanini
 • Alessandra Perrotta
 • Alexandra Abello Colak
 • Alexandria Murphy
 • Alice Vergnaghi
 • Alicja Molenda
 • Alimatul Qibtiyah
 • Alina Poland
 • Alina Potts
 • Alinne Castillo
 • Alissa Trotz
 • Allicia Rolle
 • Allison Burden
 • Alma Colin
 • Altagracia Balcacer
 • Amal Bint Nadia
 • Amalia Gamio
 • Amanda Lucia Garces
 • Amani Aruri
 • Amber Peterman
 • Amel osman
 • Amie Bishop
 • Amina Mama
 • Amita Pitre
 • Amrita Chhachhi
 • Ana A Chavez
 • Ana Gabriela de la Torre Ríos
 • Ana Joaquina Ruiz Guerra
 • Anastasia Kiki
 • Andrea Carlise
 • Andrea De La Barrera Montppellier
 • Andrea Quinones
 • Andrea Vremis
 • Angela Fogliato
 • Anindya Sinha
 • Anita Cheria
 • Ankit Khirwadkar
 • Ann Clendenin
 • Ann Wright
 • Anna Belli
 • Anna Davies-van Es
 • Anna J. Brown
 • Anna Maria Ribet Ratsimba
 • Anna Thieme
 • Anna-Klara Bratt
 • Annamaria Rivera
 • Anne E. Lacsamana
 • Anne Murray
 • Anne-christine d’Adesky
 • Annet van der M
 • Annette Mukiga
 • Annick Wibben
 • Annina Plummer
 • Anouk Guiné
 • Antonella Visintin
 • Anuj petter Rai
 • Anya Heise-von der Lippe
 • Anya Victoria
 • Ardra Manasi
 • Argentina Casanova
 • Asa David Chon
 • Asanda Benya
 • Asha Herten-Crabb
 • Assunta Martone
 • Ayisha Osori
 • Azza Ghanmi
 • Barbara Bonomi Romagnoli
 • Barbara Harrington
 • Barbara Jimenez
 • Barbara vantslot
 • Bartolacci Giovanni
 • Béatrice Rettig
 • Beatriz Cavazos Siller
 • Beatriz do Álamo Machado Costa
 • Beatriz Lacerda Ratton
 • Beatriz Zebadua Yanez
 • Begoña Dorronsoro
 • Bejaoui Amel
 • Belen Montanez
 • Beniamina Nefesh
 • Beretta Federico
 • Betsy Spaulding
 • Betty Edwards
 • Beverly Bucur
 • Bianca Pomeranzi
 • Bianca Wagner
 • Blanca Luévano
 • Blanca Saavedra
 • Bolatito Adeonojobi
 • Bonnie Britt
 • Bonnie Friedman
 • Bonnie Gorman RN
 • Bridget osakwe
 • Brigitte P Y
 • Britt Baatjes
 • Caitlin Shannon
 • Camilla Cracchiolo, RN
 • Carisma Tucker
 • Carla Pochini
 • Carli Paola
 • Carlos Idibouo
 • Carmen Chamorro
 • Carmen Rojas
 • Carolina de Olazarra
 • Caroline Pugh-Roberts
 • Carolyn Seaman
 • Caterina Marassi
 • Caterina Pizzimenti
 • Catherine Mue
 • Catherine Nyambura
 • Cecilia Luna
 • Cecilia Babb
 • Celeste
 • Celina Romany
 • Chaari
 • Chandra Talpade Mohanty
 • Charlotte Bunch
 • Charlotte Coleman
 • Cheryl Park
 • Chhaya Datar
 • Chiara Guida
 • Chiara Sacchet
 • Chiseche Mibenge
 • Christelle Bay Chongwain
 • Christen Dobson
 • Christine Shahin
 • Christine Silva
 • Cinzia Italia
 • Cissy Nalusiba
 • Claire M. Cohen
 • Clara Alemann
 • Claudia Angeletti
 • Claudia Giorleo
 • Claudia Herrmannsdorfer
 • Claudia Salinas
 • Claudia Stella
 • Claudia Thomas
 • Clelia Degli Esposti
 • Colleen Glynn
 • Consiglia De Coro
 • Cristiana Crisi
 • Cristina Fiordimela
 • Cristina Renaud
 • Cucu Saidah
 • Daillen Culver
 • Damairia Pakpahan
 • Daniela Fusari
 • Danielab It
 • Danielle Gibson
 • Danila Baldo
 • Danna Aduna
 • Danuta Radzik
 • Dapor Ni
 • Darrion Smith
 • David Gutiérrez Castañeda
 • David Kirimania
 • Davide Lano
 • De luna
 • Debbie Caysons
 • Deborah Holland
 • Denise Nepveux
 • Desari Strader
 • Desti Murdijana
 • Deviyani Dixit
 • Deyanira González de León
 • Diana Young
 • Diane Serre
 • Dinah Musindarwezo
 • Dini Ind
 • Dipika Ind
 • Dominique Bourque
 • Dora Bognandi
 • Dora Cardaci
 • Dorota Seweryn-Stawarz
 • Dorothy Njemanze
 • Dorsaf Zouari
 • Dosia Calderon-Maydon
 • Dudu Manuga
 • E. Vanessa Bethel
 • Ebi Emezue
 • Ebru Kongar
 • Edelaweiss
 • Edith Pineda Hernández
 • Eduardo Salazar
 • Elaine Gorman
 • Eleane Proo Méndez
 • Eleazer Aderibigbe
 • Elena Campedelli
 • Elena Estavillo
 • Elena Schnabl
 • Ellen J Ferranti,MD
 • Ellen K Foster
 • Elsa Gomez
 • Elsa Soussan
 • Elvira Risino
 • Emanuela Arena
 • Emanuela Cos
 • Emily Boveq
 • Emma Puig de la Bellacasa
 • Emmanuel-Sathya Gray
 • Erika Guevara Rosas
 • Erlinda M. Panisales
 • Ernawati Ind
 • Esperanza Delgado
 • Esposito Maria
 • Esther de Vreede
 • Esther Mkamori
 • Esther Vicente
 • Eva Cech Valentová
 • Eva Cossette-Laneville
 • Eva de Wal
 • Evani Ind
 • Evelina Crespi
 • Evelyn Flores Mayorga
 • Facia Harris
 • Fadugba Ayodeji
 • Fania Noel
 • Feliani Ruth
 • Felipe Bruno Martins Fernandes
 • Fernanda Salazar
 • Fiona Vera-Gray
 • Franca Nouvion
 • Francesca Melania
 • Francise Dillet
 • Fransisca Octi
 • Freddy Paul Grunert
 • Gabriela Guzman
 • Gabriella Gensini
 • Gaetana Castellaccio
 • Georgina Bencsik
 • Ger Moane
 • Gianluca Mariano Colella
 • Gianna Lete
 • Gianne Cayetano
 • Giovanna Scifo
 • Giovanna Zitiello
 • Giulia Giardina
 • Glanis Changachirere
 • Glen Morgan
 • Gloria Careaga
 • Gloria Casas Villa
 • Gloria Gonzalez-Lopez
 • Grace Chang
 • Grace Muema
 • Greetje van der Veer
 • Gurpreet Kaur
 • Hadeel A A Qazzaz
 • Hadiatul Hasana
 • Haleemah Shajira
 • Halina Gasiorowska
 • Harris Namutebi
 • Hemlata Pisal
 • Hoda Zaki
 • Huma Dar
 • Hürrem Tezcan-Güntekin
 • Imma Barbarossa
 • Indah Nurbaitty Dwiyani
 • Ine VB
 • Ingeborga Janikowska-Lipszyc
 • Ingrid Ira
 • Ingrid Paola Romero Niño
 • Ipsa Agnani
 • Irene Dankelman
 • Iris Kristal
 • Irmia Fitriyah
 • Irwan Abd Lae
 • Isabel Anayanssi Orizaga
 • Isabel Erreguerena
 • Isabelle Sanou
 • Ishita Bhardwaj
 • Itzel Uc Domínguez
 • Iván Facundo Rubinstein
 • Ivonne Banco
 • Jacobina Aumbandja
 • Jade Castelijn
 • JAMES NEZ
 • Jami Parrish
 • Jan Schwartz
 • Jane Pennoyer
 • Jane Rudden
 • Janice Monteiro
 • Janie Rezner
 • Jasmine Williams
 • Jaya D.
 • Jean Lowrie-Chin
 • Jeevika S
 • Jenna C. Ashton
 • Jessica Espinosa
 • Jessica Mandanda
 • Jewell-Ann Harry
 • Jihan Jacob
 • Jill Bertels
 • Jill Langhus-Griffin
 • Jill McCracken
 • Joan P. Gibbs, Esq.
 • Joanna Tegnerowicz
 • Johanna Lokhande
 • Johanne Lerhard
 • John Cornwell
 • Jonas Ruskus
 • Jonathan h. Harwell
 • Jonathan Villalba Lezama
 • Josephine Anenih
 • Josephine Whitehead
 • Joyce Karigia
 • Juana Trejo González
 • Judith Blau
 • Judith Byfield
 • Judith Mariscal
 • Judith McDaniel
 • Julia Pol
 • Julia Crumière
 • Julia Guenther
 • Julz E. Riddle
 • Jumari Gaweses
 • Jyotsna Siddharth
 • K. Howard
 • Kadija UK
 • Kagose Yohanes Okoll
 • Kahewa Endjala
 • Kai Fees
 • Kalyani Menon Sen
 • Karen Axalan
 • Karen Carpenter
 • Karen Cayer
 • Karen Philip
 • Karla Dominguez Gonzalez
 • Karla Smith
 • Kashique Robinson
 • Katarzyna Józefowska
 • Kate Ryan
 • Katherine Acey
 • Kathleen Thompson
 • Kemi Omotubora
 • Kendra Malone
 • Kenia Jhonaysi Hernandez Benitez
 • Kenneth Ruby
 • Kerry Barton-Hobbs
 • Ketra Todd
 • Kevanté Cash
 • Khadijah Carey
 • Khimananda Devkota
 • Khushi Kabir
 • Kim Pate
 • Kimberly Westcott
 • Kindyl Boyer
 • Kirtana Kumar
 • Kirthi Jayakumar
 • Koel Chatterji
 • Komal Mohite
 • Krissi Shaffina Twyla Rubin
 • Kristoffer Tingbacke
 • Krystyna Mazur
 • Laodan MacCana
 • Lathryn Mck8bben
 • Laura Chello
 • Laura Morini
 • Laura Piccand
 • Laura Ronchetti
 • Laura Sergiampietri
 • Laxman Belbase
 • Làzarie Eeckeloo
 • Leah Moss
 • Leia Grossman
 • Leigh Suzanne Tomppert
 • Leith Dunn
 • Leonardo García
 • Leticia Medina
 • Lidia Kuzemska
 • Lidia Salvatori
 • Liliana Cozzi
 • Liliana Religa
 • Lina Sagaral Reyes
 • Lisa Edwards
 • Lisa Lawlor Feller
 • Lisa Sharlach
 • Lisa Wiebesiek
 • Livia R. Gobzález Ángeles
 • Lizet Alvarado Torres
 • Loes Keysers
 • Lorella Baratta
 • Lorenzo Detassis
 • Loretta Campagna
 • Lourdes Pacheco
 • Lubha Neupane
 • Lucía Melgar
 • Lucia Soldà
 • Lucilla Ciambotti
 • Lucina Di Meco
 • Lucy Edwards-Jauch
 • Luthfina Saraswati Adania
 • M. Laura Corradi
 • Magda San V
 • Maheshvari Naidu
 • Mahfuza Mala
 • Mahua becerril Straffon
 • Maira Roubach Topall
 • Maja Staśko
 • Makani Themba
 • Makereta Tawa
 • Malgorzata Kot
 • Mamata Dash
 • Marcela Romero
 • Marcella Orru
 • Marci Corsi
 • Margara Millan
 • Margaret McLaren
 • Margo Okazawa-Rey
 • Maria Rosario
 • Maria Alessandra Tarquinio
 • Maria Alicia Gutierrez
 • Maria Bastos
 • María Corina Muskus
 • Maria Cristina Tigoli
 • Maria Emilia Cunti
 • Maria Eugenia Chavez Fonseca
 • María Fernanda Santos Villarreal
 • Maria Giovanna Titone
 • Maria Grazia Tidone
 • Maria Marraccini
 • Maria Reimann
 • Maria V. Cunningham
 • Maria Zych-Nowacka
 • Mariana Branger
 • Mariangela Chiaro
 • Marie Berger
 • Marie-Helene Hebbelynck
 • Mariela Poot
 • Mariem G B
 • Marilucy Gonzalez-Baez
 • Marina Bertin
 • Marina Toschi
 • Marinella Manfrotto
 • Marisol Poot
 • Marjahn Finlayson
 • Marsha Waggoner
 • Marta Cyran
 • Marta Kozlowska
 • Marta Szczepanik
 • Marta Usiekniewicz
 • Martha Douwma
 • Martha L. Schmidt
 • Martha Tukahirwa
 • Martina Keser
 • Mary Angelica Reginaldo
 • Mary Ellsberg
 • Mary McClintock
 • Mary Syrett
 • Marzena Wilk
 • Matt Parsons
 • Maurizio Bozza
 • Maurizio Sacchi
 • May Ghanem
 • Maya Ind
 • Maya Radiconcini
 • Megan Duckworth
 • Meghan Campbell
 • Melania Klaiber
 • Melanie Lindayen
 • Melissa Cuevas
 • Melissa Upreti
 • Melody Ross
 • Memory Kachambwa
 • Meriem Bayoudh
 • Michele Small
 • Michelina Barletta
 • Michelle Hurtubise
 • Minna Salami
 • Miss J Tugwana
 • Mojubaolu Olufunke Okome
 • Monica Jasis Silberg
 • Monica Orlando
 • Monika Beatty
 • Monika Falej
 • Morgan Farrington
 • Mukut Ray
 • Muthoni Muriithi
 • Myraiel Newry
 • Myriam
 • Nada Mustafa Ali
 • Nadia Cario
 • Nadia Haddaoui
 • Nahir de la Silva
 • Nai`a NEWLIGHT
 • Nalini India
 • Namalie Jayasinghe
 • Naomi Solanke
 • Nastassia rambarran
 • Natalia AG
 • Natalia Skoczlan
 • Natalia Achy
 • Natalia Laskowska
 • Natalia Pamula
 • Natasya Fila Rais
 • Ngorube Nkeiruka M.
 • Nguyen Thi Thu Ha
 • Nia Bethel-Sears
 • Nicola Wallace
 • Nicolle Riveros
 • Nikki Luna
 • Ningthoukhongjam Thanil
 • Nisha Biswas
 • Nissie Arcega
 • Niveditha Menon
 • Niveditha Menon
 • Niyati Shah
 • Norma Castillo
 • Norma Garcia
 • Nour Amraoui
 • Nunzia Sciuto
 • Nushelle de Silva
 • Oby Ezekwesili
 • Olga Glińska
 • Olga Zwolak
 • Omowumi Asubiaro Dada
 • Ornella Clementi
 • Osai Ojigho
 • Paula G
 • Paloma Lugo
 • Paola Bacchetta
 • Paola Carli
 • Paola Feltrin
 • Paola Morini
 • Paola Peña
 • Pat Gargaetas
 • Patria Jimenez
 • Patricia Bradley
 • Patricia Castaneda Salgado
 • Patricia Morales
 • Patricia Moran
 • Patricia Oton
 • Patricia Schulz
 • Patrick Welsh
 • Patrizia Fiocchetti
 • Payal Shah
 • Peggy L. Curchack
 • Petri Patrizia
 • Philly Dean
 • Po Ita
 • Pooja Pant
 • Prabhleen
 • Priliantina Bebasari
 • Priyanthi Fernando
 • Priye Diri
 • Puji Maharani
 • Purnima Gupta
 • Putul Sathe
 • Raadhika Paul
 • Rabea Wilke
 • Radhika Balakrishnan
 • Radhika Menon
 • Raffaele Galano
 • Rahmani Israa
 • Rakia Chehida
 • Rebeca Olascoaga
 • Rebecca Hooker
 • Regina Esposito
 • Renee Hatcher
 • Renuka Anandjit
 • Renzi maria Luisa
 • Retha Dungga
 • Rev Christian Scharen
 • Rifqah Tif
 • Ritika Bhatia
 • Robyn Clarke
 • Robyn Trainor
 • Rochelle Burgess
 • Rogelio Sánchez
 • Rosa Pastore
 • Rosanna Fucarino
 • Rosario Beck
 • Roshana Pradhan
 • Ruben Reyes Jiron
 • Rukia Cornelius
 • Ruth Jacob
 • Sabrina Marchetti
 • Saeeda Riz
 • Salima Bacchus-Hinds
 • Salina Kafle
 • Salma Nims
 • Saloni Fruehauf
 • Saloni Fruehauf
 • Samantha Willan
 • Sameena Eidoo
 • Sandeep Bakshi
 • Sandena Neely
 • Sandra Currie
 • Sandy Marroquín
 • Sangita Laha
 • Sara Blaser
 • Sara Shroff
 • Sarah Chiliko
 • Sarah Daniel
 • Sarah Taylor
 • Satvika Jandhyala
 • Saumya Saxena
 • Savoca Valeria
 • Sebastian Molano
 • Seema Sush
 • Seidy Salas
 • Serap Altinisik
 • Serena Fiorletta
 • Sethunya Mosime
 • Shakun Doundiyakhed
 • Sheba George
 • Sherna Alexander Benjamin
 • Shewli Kumar
 • Shirley Castley
 • Shobhita Narain
 • Sholeh Irani
 • Sholeh Shahrokhi
 • Shubhangi Singh
 • Silvana Vinai
 • Silvia Cristofori
 • Silvia Ivonne San Miguel
 • Simona Belloni
 • Simone Mangal-Joly
 • Simone Snyder
 • Sofia Castro Guerrero
 • Sohini Bhattacharya
 • Sonia Dayan-Herzbrun
 • Sonya Mulligan
 • Sophia K Dalal
 • Sophie Namy
 • Sri Lestari
 • Stella Ind
 • Stella Celentano
 • Stephanie Sodero
 • Strix Grr
 • Sumi Krishna
 • Susan Hawthorne
 • Susanna Giovannini
 • Sushma Varma
 • Sushmita Shrestha
 • Suzanne Steele
 • Swathi Seshadri
 • Sylvie Isabelle Kaminski
 • Sylwia Ludas
 • Tabea Casique Coronado
 • Tamara Gorin
 • Tamarack Verrall
 • Tapiwa Lushetile
 • Tara Miller
 • Tarez Graban
 • Tedd Martin Vazquez
 • Teresa JDC
 • Teresa de Jesús Dzib Caamal
 • Teresa King
 • Teresa Quarta
 • Teresa Roversi
 • Teresa Shields
 • Terianna Bisnauth
 • Terri Carney
 • Tessa Nkandi
 • Theresa Dunn
 • Tia Fitriyanti
 • Tia Pamungkas
 • Tirza Ong
 • Tita Rak
 • Titilade Da-Costa
 • Tracy Lumbasi
 • Trista Hendren
 • Tullia Lippi
 • Tullia Trevisan
 • Tunggal Pawestri
 • Uma V Chandru
 • Umama Zillur
 • Umi Ma’rufah
 • Urszula Turkiewicz
 • V.Weerasingham
 • Valentina Fiorini
 • Valentina Vargas
 • Valentine Lajoux
 • Vanda Radzik
 • Vanessa Coria Castilla
 • Vasantha A S
 • Venera Tomarchio
 • Veronica Campanile
 • Veronica Zebadua-Yanez
 • Vesna Orl
 • Victoria Abril
 • Victoria Simpson
 • Virginia Capuano
 • Virginia Gina Vargas
 • Vivienne Kabarungi
 • Wendy Figueroa
 • Wendy Henry
 • Wilis Rengganiasih ENdah Ekowati
 • Willow Gerber
 • Ximena Torres
 • Yameli Gomez
 • Yanira Reyes-Gil
 • Yazmin alonzo
 • Yinka Falola-Anoemuah
 • Yolanda Pineda López
 • Yulia Dwi Andriyanti
 • Yuruen Lerma
 • Yvette Nyinawumuntu
 • Zaida Betancourt
 • Zara Snapp
 • Zebib Kidane
 • Zoe Howe
 • Zoe Marinkovich
 • Zoneziwoh Mbondgulo-Wondieh
 • Zuider Zamalloa
 • Zulma Miranda
 • Zuzanna Krzatala
 • Zuziwe Khuzwayo
VijestiKomentari isključeniza Poziv za Feminističku COVID-19 politiku
Izvještaj koji slijedi je podržalo i prihvatilo više od 1160 osoba, ženskih mreža i globalnih organizacija, iz više od 100 zemalja svijeta. U izvještaju se zahtijeva da zemlje usvoje feminističku politiku koja se odnosi na vanredno stanje izazvano COVID-19 pandemijom, a sve u skladu sa standardima i principima ljudskih prava.  Ova inicijativa je pokrenuta od strane žena sa Globalnog Juga i marginalizovanih zajednica sa Globalnog Sjevera, a koordinisana je od strane Feminističkog saveza za prava (FSP).

Izjava organizacija za feministička i ženska prava Globalnog Juga i marginalizovanih zajednica na  Globalnom Sjeveru

Mi, dolje potpisane mreže, organizacije i aktivisti/kinje koji su predani feminisitčkim principima i ženskim ljudskim pravima, pozivamo vlade da djeluju u skladu sa standardima ljudskih prava u svom odgovoru na COVID-19, te da se drže principa jednakosti i nediskriminacije  stavljajući u prvi plan marginalizovane grupe – žene, djecu, starije, lica sa invaliditetom, ljude sa zdravstvenim poteškoćama, ljude iz ruralnih područja, beskućnike, ljude koji borave u određenim institucijama, LGBT+ zajednicu, izbjeglice, migrante, starosjedilačke narode, ljude bez državljanstva, aktiviste za ljudska prava i ljude iz konfliktnih i ratnih zona. Feministička politika prepoznaje i daje prioritet potrebama najranjivijih zajednica. Pored odgovora na ovu pandemiju, potrebno je posvetiti se razvoju mirnih, inkluzivnih i uspješnih zajednica u okviru država koje se vode ljuskim pravima.

Neophodno je da vlade koriste ljudska prava i sveobuhvatan pristup kako bi osigurale svima dostupnost neophodnim informacijama,  sistemu podrške i resursa dok traje trenutna kriza. Mi ističemo devet ključnih oblasti na koje se treba fokusirati i koje treba uzeti u obzir u kontekstu COVID-19 krize. One su nabrojane u produžetku zajedno sa kratkim opisima potencijalnih izazova i preporuka koje se tiču ličnih iskustava ljudi u ranjivim pozicijama – naročito žena i djevojčica koje imaju disporoprcionalan uticaj zbog pola ili seksulane orijentacije  – i odgovornih donosioca odluka koji usvajaju rješenja koja ne bi smijela pogoršati njihove ranjivosti ili povećati postojeću neravnopravnost, već osigurati njihova ljudska prava.

Ove smjernice nisu zamjena za uključivost žena i djevojčica kao i ostalih marginalizovanih zajednica u donošenju odluka nego obrazloženje radi savjetovanja i raznolikosti u upravljanju.

Fokus na ključna područja za Feminističku politiku koja se tiče COVID-19

Dostupnost hrane. U zemljama koje zavise od uvoza hrane, postoji strah od zatvaranja granica i tržišta kao i nemogućnosti pristupa hrani. Situcija je posebno teška za ljude koji žive u siromaštvu i ruralnim područjima, naročito za žene koje ne mogu jednostavno  da dodju u centar grada i u velike prodavinice hrane. To dovodi do toga da ljudi kupuju velike količine potrepština što ograničava one sa manjim primanjima koji nisu u mogućnosti da urade isto, te se susreću sa nestašicama pri pokušaju da obnove svoje zalihe hrane.

U odgovoru na ovaj izazov, pozivamo vlasti da:

 • Povećaju – ili – uvedu – markice za hranu ili subvencije, kako u količini za one koji ih već primaju, tako i u proširenju pristupa za one koji su ranjiviji usljed trenutnih okolnosti
 • Direktno utiču na snabdjevanje zalihama namirnica koje imaju dug rok trajanja kako bi kontrolisali inventar i povećali pristup za one koji zbog njihovog nivoa prihoda moraju kupovati u dužem vremenskom periodu
 • Pošalju zalihe hrane u ruralne zajednice koje bi se uskladištile i distribuirale tamo gdje su potrebne te se otklonila kašnjenja u pristupu snabdjevanja u centrima gradova i zaštitili kupci od nestašice usljed odgoda u prevozu robe
 • Pošalju zalihe hrane ljudima kojima je onemogućeno da napuste svoje domove (npr. ljudima koji žive sami ili su u udaljenim područjima)

Zdravstvena zaštita. Sve zemlje očekuju ogroman udar na svoje sisteme zdravstvene saštite zbog širenja virusa, a to može dovesti do smanjenja zaštite zdravlja majki i povećanja nivoa smrtnosti dojenčadi. Već postoji nedostatak u pristupu uslugama zdravstvene zaštite i medicinskih sredstava u ruralnim zajednicama. Stariji, osobe sa posebnim potrebama, te ljudi sa slabijim imunološkim sistemom su pod visokim rizikom od oboljevanja i nemaju direktnu podršku sistema. Promjena u rutini i širenje virusa mogu dovesti do pogoršanja mentalnog zdravlja. Kriza disproporcionalno utiče na žene koje, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije iz marta 2019 o Rodnoj jednakosti zdravstevnih radnika, čine 70% radne snage u zdravstevnom i socijalnom sektoru. Takođe, disporoprcionalno su pogođeni i oni koji vode brigu o drugim licima.

Kao odgovor na ove izazove, pozivamo vlasti da:

 • Osiguraju pristup podacima razvrstanim po polu i rodne analize, uključujući i diferencijalne podatke o stopama zaraženih i umrlih
 • Povećaju pristup i dostupnost usluga zdravstvene zaštite kao i dostupnost medicinskih radnika, medicinskih zaliha i lijekova
 • Osiguraju ženama vremenski pristup neophodnim i odgovarajućim zdravstvenim uslugama koje se tiču seksualnog i reproduktivnog zdravlja tokom krize kao što su hitna kontracepcija i siguran abortus
 • Nastave sa snabdjevanjem adekvatnim zalihama, proizvodima koji se tiču menstrualne higijene u institucijama koje pružaju zdravstvenu zaštitu i mjesnim zajednicama
 • Obučavaju bolničko osoblje i socijalne radnike koji se nalaze na dužnosti da prepoznaju znakove nasilja u porodici i pruže odgovarajuće resurse i usluge
 • Unapređuju bazu podataka o visoko rizičnim osobama koje žive same i uspostave sistem i mrežu kako bi održale konstantne kontakte sa njima i eventualno im dostavili životne namirnice
 • Kontinuirano usvajaju odredbe koje se tiču usluga zdravstvene zaštite bazirane na objektivnim medicinskim istraživanjima i testovima – nevezanim za virus – za žene i djevojčice
 • Primjene sisteme zaštite kako bi se efikasno suočili sa potrebama koje se tiču mentalnog zdravlja uključujući odgovarajuće (npr. znakovni jezik, opisi) telefonske/video linije, virtuelne podrške grupama, pružanje hitnih usluga i dostava lijekova
 • Podržavaju rehabilitacijske centre kako bi ostali otvoreni za lica sa intelektualnim poteškoćama i hroničnim bolestima
 • Usmjeravaju sve zdravstvene institucije da pruže adekvatne usluge zdravstvene zaštite svim ljudima bez obzira na status zdravstvenog osiguranja ili imigracioni status i osiguraju prava migrantima i ljudima bez državljanstva – sa redovnim i neredovnim statusom – i podrže ljude u traženju medicinske pomoći bez straha od diskriminacije, hapšenja i deportacije
 • Osiguraju zdravstvene usluge i opremu pružaocima pomoći i svom osoblju koji su u dodiru sa zaraženim virusom kako bi zaštitili svoje zdravlje te pruže podršku za zaštitu mentalnog zdravlja
 • Procjenjuju i odgovaraju na specifične potrebe žena koje pružaju zdravstvene usluge

Obrazovanje. Zatvaranje škola je neophodno zbog zaštite djece, porodica i zajednica i doprinjeće smanjenju broja zaraženih kako bi vrhunac stope zaraženih ostao na minimalnom nivou. To svakako predstavlja ogoroman problem u obrazovanju i rutini na koju su djeca navikla. U mnogim slučajevima, djeca koja zavise od školskog ručka će se suočiti sa nedostatkom hrane. Takođe, biće više podložne uticaju nasilja u svojim domovima i zajednicama koje može ostati neprijavljeno zbog nemogućnosti da stupe u kontakt sa onima koji im mogu pomoći. Zatvaranje škola je takođe ogroman teret za one žene koje tradicionalno preuzimaju ulogu staratelja u domaćinstvu. Kao odgovor na ovaj izazov, pozivamo vlasti da:

 • Usmjere obrazovne institucije ka pripremi pregleda gradiva i školskih zadataka za djecu kako bi ostala akademski uključena, spriječe zastoje, te pruže smjernice roditeljima kako da se koriste obrazovnim materijalima
 • Kreiraju obrazovne radio programe u skladu sa školskim uzrastom djece
 • Subvencioniraju brigu o djeci za porodice koje nisu u mogućnosti da pruže alternativno obrazovanje za svoju djecu
 • Prošire besplatan pristup internetu kako bi se povećao pristup online obrazovnim platformama i materijalima i omoguće djeci da učestvuju u vitruelnim i posebno pripremljenim nastavnim časovima gdje je to moguće
 • Omoguće laptope za djecu koja ih nemaju kako bi prisustvovali on-line edukaciji
 • Usvoje mjere kako bi osigurali da djeca kontinuirano dobijaju hranu tako što bi osigurali da im ona bude dostavljena ili prikupljena
 • Omoguće dodatnu finansijsku pomoć i podršku mentalnom zdravlju za porodice koje brinu o djeci sa intelektualnim poteškoćama

Društvena nejednakost. Ona postoji među muškarcima i ženama, građanima i migrantima, ljudima sa stalnim i nestalnim statusom, ljudima sa i bez poteškoća, ljudima sa mentalnim i onima koji nemaju mentalne probleme i drugim uočenim dihotomijama i nebinarnim razlikama kao i među rasnim, etničkim i religijskim grupama. Postojeće poteškoće su dalje zakomplikovane gubitkom prihoda, povećanjem stresa i nejednakim odgovornostima u kućnim domaćinstvima. Žene i djevojčice će nosti veći teret u brizi za domaćinstvo koje će se odraziti na (ili možda zamijeniti) njohov plaćeni posao ili obrazovanje. Ranjive grupe ljudi su pod daljim rizikom kada se usvajaju zakoni ili druge mjere jer postoji mogućnost restrikcije njihovog kretanja ili okupljanja naročito kada imaju manjak pristupa informacijama ili mogućnost da utiču na njih. Kao odgovor na ovaj izazov, pozivamo vlasti da:

 • Podstiču nepristrasno dijeljenje kućnih odgovornosti bez određenih uslova ili putem mogućnosti umanjenja radnog vremena i kompenzacije za sve radnice
 • Omoguće povećanje pristupa sanitarnim i hitnim skloništima za beskućnike
 • Primjene protokole i obuče nadležne kako bi prepoznali i uključili ranjive grupe stanovništva naročito kada se donose i sprovode novi zakoni
 • Konsultuju organizacije civilnog društva u vezi sa procesima implementacije legislative i javnih politika
 • Osiguraju jednak pristup informacijama, obrazovanju o javnom zdravlju i resursima na različitim jezicima, uključjući i znakovni jezik i jezik domorodačkih naroda, odgovrarajuće formate, upotrebu jednostavnih jezika i jezika koji se lako čitaju

Voda i provođenje zdravstvenih mjera. Svi nemaju pristup čistoj tekućoj vodi.

Kao odgovor na ovaj izazvov, pozivamo vlasti da:

 • Osiguraju da infrastruktura bude locirana na određena mjestu kako bi omogućili da čista, pitka voda bude dostavljena u kuće i nepristupačna područja
 • Popraviti sve prekide i obustaviti troškove plaćanja svih radova kako bi se svima omogućila čista i pitka voda
 • Odmah ukolniti sve probleme sa nečistom vodom
 • Izgraditi javne stanice za pranje ruku u zajednicama

Ekonomska nejednakost. Ljudi se suočavaju sa nezaposlenošću, nedovoljnom zaposlenošću i gubitkom prihoda zbog zatvaranja poslovnih jedinica, smanjenja radnih sati i ograničenog bolovanja, odmora, ličnog odsustva sa posla i stigmatizacije.  Ovo negativno utiče na njihovu sposobnost da se suoče sa finansijskim obavezama, dolazi do povećanja dugova i onemogućena im je nabavka neopodnih zaliha i potrepština. Zbog zatvaranja poslovnih jedinica i potrebe za socijalnom distancom uočava se nedostatak mogućnosti brige o određenim grupama ljudi i mogućnost plaćanja za brigu o djeci, starijima i licima sa posebnim potrebama. To dovodi do određenih izmjena kada je u pitanju rad od plaćene ili gig ekonomije do neplaćene ekonomije kao što je ona za pružaoce pomoći unutar porodice. Kao odgovor na ovaj izazov, pozivamo vlasti da:

 • Primjene mortorijume na deložacije usljed zaostalih zakupa i hipoteke i odgode plaćanja zakupa i hipoteke za one pogođene virusom, direktno ili indirektno, kao i za one koji pripadaju najranjivijim grupama
 • Obezbijede Osnovni univerzalni prihod za one koji su ostali bez prihoda
 • Obezbijede finansijsku potporu za beskućnike, izbjeglice i sigurne kuće za žene
 • Obezbijede dodatna finansijska sredstva za starija lica i lica sa posebnim potrebama
 • Prošire distribuciju prihoda
 • Izmijene politike za bolovanja, dopust za roditelje i njegu te uzimanje ličnog odsustva sa posla
 • Usmjere obavljanje poslova od kuće pod istim finansijskim uslovima kako je dogovoreno prije epidemije
 • Distribuiraju pakete sa neopodnim potrepštinama uključujući sapun, dezinfikacijska sredstava i sredstva za čišćenje ruku

Nasilje nad ženama, porodično nasilje/Intimno partnersko nasilje (PN/IPN). Stope i ozbiljnost porodičnog nasilja/intimnog partnerskog nasilja nad ženama, uključujući seksualno i reproduktivno nasilje će zasigurno porasti kako rastu tenzije. Zabrane kretanja (društvena distanca, samoizolacija, ekstremni pritvor ili karantin) će takođe povećati osjetljivost onih koji proživljavaju nasilje usljed zlostavljanja i potrebe za uslugama zaštite (vidi članak Ekonomska nejednkost). Pobjeći od tog nasilja će biti teže jer će partner koji zlostavlja stalno biti kod kuće. Djeca će se suočavati sa posebnim rizicima koi se tiču zaštite uključujući i povećanje rizika od zlostavljanja i/ili odvajanje od svojih staratelja.  Dostupnost usluga zaštite će biti smanjena ako se nametne ekstremno zatvranje usljed preusmjeravanja javnih resursa. Žene i djevojčice koje bježe od nasilja i progona neće moći napustiti svoje zemlje porijekla ili dobiti azil u drugoj zemlji zbog zatvaranja granica ili restrikcija putovanja.

Kao odgovor na ovaj izazov, pozivamo vlasti da:

 • Uspostave odvojene jedinice unutar policijskih odjela i telefonske sos linije kako bi se moglo prijaviti nasilje u porodici
 • Povećaju resurse za nevladine organizacije koje se odazivaju na porodično nasilje i pružaju pomoć – uključujući sigurne kuće, savjetovališta i pravnu pomoć žrtvama, te da pomognu da dostupne organizacije koje pružaju pomoć ostanu otvorene
 • Šire informacije o rodno zasnovanom nasilju i promovišu dostupne resurse i usluge
 • Usmjere određene javne usluge, uključujući sigurne kuće, kako bi ostale otvorene i dostupne
 • Osiguraju da usluge zaštite primjenjuju programe koje sadrže planove za hitne slučajeve uključujući i protokole za zaštitu stanovnika i klijenata
 • Razvijaju protokole za brigu o ženama koje zbog izloženosti virusu zahtijevaju siguran karantin i pristup testiranju
 • Produže trajanje sudskih mjera opreza/naredbi zaštite tokom cijelog obaveznog perioda izolacije i karantina
 • Usvoje odredbe za žrtve porodičnog nasilja kako bi mogle prisustvovati sudskim postupcima preko dostupne tele-konferencije
 • Usmjere policijska odjeljenja kako bi mogla da odgovore na izvještaje porodičnog nasilja i povežu žrtve nasilja sa odgovarajućim licima koja bi im mogla pružiti pomoć
 • Osiguraju ženama, djevojčicama i drugim ljudima u ranjivim pozicijama da ne budu vraćene sa granica, imaju pristup zemlji i postupcima dobijanja azila. Ako je potrebno dati im pristup testiranju na virus.

Pristup informacijama. Postoji nejednak pristup pouzdanim informacijama naročito za one koji su strukturalno diskriminisani ili za one koji pripdaju marginalizovanim grupama. Stanovništvo mora biti redovno ažurirano od strane nacionalnih zdravstvenih institucija tokom trajanja krize. Kao odgovor na ovaj izazov, pozivamo vlasti da:

 • Pokrenu javne kampanje kojima bi se spriječilo ili zaustavilo širenje virusa
 • Konsultuju i rade sa civilnim društvom u inicijativama kojima se pružaju infomacije javnosti
 • Omoguće pružanje informacija javnosti jednostavnim jezikom i dostupnim sredstvima, i formatima, uključujući internet, radio i tekstualne poruke
 • Osiguraju licima sa invaliditetom pristup informacijama koristeći znakovni jezik, zatvorene naslove i druga odgovarajuća sredstva
 • Povećaju subvencije za nevladine organizacije koje osiguravaju da poruke budu prevedene i dostavljene preko odgovarajućih sredstava za one koji govore drugačijim jezicima ili imaju specifične potrebe
 • Okupe i rasporede radne grupe za dijeljenje informacija i resursa za ranjive grupe sa specifičnim fokusom na beskućnike, lica sa invaliditetom, migrante, izbjeglice i ljude sa neurološkim oboljenjima

Zloupotreba moći. Ljudi u zatvorima, administrativni migrantski centri, izbjeglički kampovi ili lica sa posebnim potrebama u institucijama ili psihijatrijskim klinikama su u većem riziku od zaraze usljed ograničenih uslova. Oni takođe mogu postati ranjivi usljed zlostavljanja ili zanemarivanja kao rezultat ograničenih spoljašnjih propusta i restrikcija posjeta. Nije neuobičajno da institucije pretjeruju u svojoj praksi u smislu provođenja zakona i primjene novih zakona. Tokom trajanja krize, ranjive grupe, naročito disidenti, su pod većim rizikom da iskuse negativene, potencijalno opasne, interakcije sa vlastima. Kao odgovor na ovaj izazov, pozivamo vlasti da:

 • Omoguće i primjenjuju ograničenja u vezi sa COVID-19, a u skladu sa zakonom. Ograničenja bi trebala biti isključivo neophodna, proporcionalna i u interesu legitimnih ciljeva od opšteg interesa
 • Prate da ograničenja od javnog interesa ne rezultuju bilo kakvim rodno specifičnim štetnim mjerama po žene i djevojčicama koje su već ekstremno ranjive i pod rizikom da im budu onemogućena osnovna ljudska prava
 • Konsultuju se oko bilo kakvih promjena zakona sa organizacijama koje sa bave ljudskim pravima i Ombudsmanom/kom/Povjerenikom/icom za ljudska prava
 • Podstaknu službenike za provođenje zakona da se fokusiraju na povećanje sigurnosti, a manje na sama hapšenja
 • Obuče službenike za provođenje zakona, pružaoce pomoći i socijalne radnike da prepoznaju slabosti sistema i naprave neophodne izmjene u svom pristupu i aktivnostima
 • Usvoje protokole koji se odnose na ljudska prava kako bi ograničili širenje virusa u pritovrima i sličnim ustanovama
 • Učvrste vanjski nadzor i olakšaju siguran kontakt sa srodnicima preko besplatnih telefonskih poziva
 • Podrže organizacije civilnog društva i instituciju Ombudsmany za ljudska prava u nadgledanju napretka unutar ovih institucija na redovnoj osnovi
 • Obavežu se na ukidanje nužnih zakona i ovlasti kada se pandemija povuče i vrate mehanizme uzajamne kontrole

Potpisnici:                                                   [Mreže i organizacije: 1 to 422; Osobe: 422-1156]

Mreže i organizacije:

 1. 4M Mentor Mothers Network
 2. A Long Walk Home
 3. ABAAD-Resource Center for Gender Equality
 4. ABOFEM ARGENTINA
 5. Action pour l’Education et la Promotion de la Femme (AEPF-Tchad)
 6. Activista Ghana
 7. Adivasi Dalit Woman Civil Rights Forum
 8. African Diaspora Women’s Network
 9. African Disability Forum- ADF
 10. African Women 4 Empowerment
 11. African Women Leaders Forum
 12. AFROAMERICAS
 13. AKAHATA
 14. Akina Mama wa Afrika
 15. Akshara Centre
 16. Aliansi Remaja Independen Sulawesi Selatan
 17. All India Progressive Women’s Association AIPWA
 18. Alliances for Africa
 19. AMVFE
 20. ANANDI
 21. Annie North Women’s Refugee and Domestic Violence Service
 22. Arab Women Network for Parity and Solidarity
 23. Arise Nigerian Woman Foundation
 24. Arts for Women Indonesia
 25. Artykuł 6 (Article 6 feminist disability collective)
 26. Asamblea Feminista Plurinacional
 27. Asian-Pacific Resource and Research Centre for Women (ARROW)
 28. Asociación Ciudadana ACCEDER
 29. Associação brasileira de antropologia- Brazilian Anthropology Association
 30. Association for Advocacy and Legal Initiatives Trust (AALI)
 31. association Tunisienne des femmes démocrates
 32. Associazione Dream Team Donne in Rete
 33. Associazione Il Giardino dei Ciliegi
 34. Associazione Maddalena
 35. Associazione Orlando
 36. Associazione Risorse Donna
 37. Associazione Topnomastica femminile
 38. Aswat Nissa
 39. AtGender
 40. ATHENA Network
 41. Atria, institute on gender equality and women’s history
 42. AWID
 43. Awmr Italia Donne della Regione Mediterranea
 44. Balance AC
 45. Bangladesh Centre for Human Rights and Development (BCHRD)
 46. Bangladesh Model Youth Parliament (Protiki Jubo Sangsahd)
 47. Baobab Women’s Project CIC
 48. BAPSA
 49. Believe mental health care organisation
 50. Berliński Kongres Kobiet
 51. Beyond Beijing Committee (BBC)Nepal
 52. Border Crit Institute
 53. BraveHeart Initiative for Youth & Women
 54. Breakthrough (India)
 55. Breakthrough (USA)
 56. Broadsheet, New Zealand’s Feminist Magazine
 57. Campaign for Lead Free Water
 58. Canadian Feminist Network
 59. CARAM Asia
 60. Catholics for Reproductive Health
 61. CEDAW Committee of Trinidad and Tobago
 62. CEHAT
 63. Center for Building Resilient Communities
 64. Center for gender and sexual and reproductive health, James P Grant school of public health
 65. Center for Hunger-Free Communities
 66. Center for Justice and International Law (CEJIL)
 67. Center for Migrant Advocacy Philippines
 68. Center for Women’s Global Leadership
 69. Center for Women’s Health and Human Rights, Suffolk University
 70. Center Women and Modern World
 71. Centre for Feminist Foreign Policy
 72. Centre for Gender Justice
 73. Centre for Social Concern and Development (CESOCODE)
 74. Centro de Derechos de Mujeres
 75. Centro de Mujeres ACCION YA
 76. Centro di Women’s Studies Milly Villa – Università della Calabria
 77. CENTRO MUJERES A.C.
 78. Centro Mujeres Latinas
 79. CETEC
 80. Channel Foundation
 81. CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú
 82. CHOUF
 83. Closet de Sor Juana
 84. Coalition for Sexual and Bodily Rights in Muslim Societies (CSBR)
 85. COFEM
 86. Colectiva Lésbica Feminista Irreversibles
 87. Colectivo “Género y Teología para el Desarrollo”
 88. Collettivo Anguane
 89. Comisión de Antropología Feminista y de Género, Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales A.C
 90. Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM
 91. Common Health
 92. Community Care for Emergency Response and Rehabilitation
 93. Community Healthcare Initiative
 94. Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano en América Latina, Asociación Civil ( CIDHAL, A. C.)
 95. Congregation of Our Lady of Charity of the Good Shepherd
 96. Consortium on Gender, Security and Human Rights
 97. Cooperativa Sociale Centro Donne Mantova
 98. Coordinadora de la Mujer
 99. COSPE
 100. Council of Indigenous Women of Lower Lands of Europe
 101. Courageous people health and development lnitiative
 102. CREA
 103. Creativería Social, AC
 104. DAWN Canada
 105. Design Studio for Social Intervention
 106. DESSI International
 107. Development in Practice, Gender and Entrepreneurial Initiative (DIPGEI)
 108. DIVA for Equality
 109. Dorothy Njemanze Foundation
 110. Dziewuchy Berlin
 111. Echoesofwomeninafrica11@gmail.com
 112. Emma organization for human development
 113. EMPOWER Malaysia
 114. End Violence Against Women Coalition (UK)
 115. Enhancing Access to Health for Poverty reduction in Tanzania (EAHP Tanzania)
 116. Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas ECMIA
 117. Enlightenment and empowerment of northern women initiative
 118. Equality Bahamas
 119. Equipo Jurídico por los Derechos Humanos
 120. Equipop
 121. Etihad Peace Minorities Welfare Foundation
 122. EuroMed Rights
 123. European Roma Rights Centre (Brussels, Belgium)
 124. FACICP Disability Plus
 125. Families Planning Association of Puerto Rico (PROFAMILIAS)
 126. Family Planning Association of Nepal
 127. FAMM Indonesia
 128. Federation for Women and Family Planning
 129. Federation of Sexual and Gender Minoriites Nepal
 130. Federazione Femminile Evangelica Valdese e Metodista
 131. Female Safe Environments-Her Safe Place
 132. FEMBUD
 133. Femini Berlin Polska
 134. Feminist Alliance for Rights
 135. Feminist Humanitarian Network
 136. Feminist Policy Collective
 137. Feminoteka Foundation
 138. Femmes leadership et développement durable
 139. FEMNET – African Women’s Development and Communication Network
 140. Fiji Women’s Rights Movement (FWRM)
 141. First Future Leadership
 142. Flash Dynamic Concepts
 143. Fondo Centroamericano de Mujeres
 144. Food Corporation of India Handling Workers Union
 145. Food Sovereignty Alliance, India
 146. For Violence-Free Family Coalition
 147. Forum Against Oppression of Women
 148. Forum against Sex Selection
 149. Four Worlds Europe
 150. Fund for Congolese Women
 151. Fundación Arcoíris por el respeto a la diversidad sexual
 152. Fundación Código Humano
 153. Fundacion Estudio e Investigacion de mujer FEIM
 154. FUNDACION MARIA AMOR
 155. Fundación Puntos de Encuentro
 156. Fundacja “Inicjatywa Kobiet Aktywnych”
 157. Fundacja Dziewuchy Dziewuchom
 158. Furia vzw
 159. GAMAG
 160. Gamana Mahila Samuha
 161. Gantala Press, Inc.
 162. GAYa NUSANTARA Foundation
 163. Gender and Environmental Risk Reduction Initiative(GERI)
 164. Gender and Sociology Department, Institute of Sociology, Czech Academy of Sciences
 165. Gender at Work
 166. Gender Awareness Trust
 167. Gender Equality,,Peace and Development Centre
 168. GenDev Centre for Research and Innovation, India
 169. Gimtrap AC
 170. GirlHQ Foundation
 171. Girls Voices Initiative
 172. Girlupac
 173. Global Alliance for Tax Justice
 174. Global Fund for Children
 175. Global Fund for Women
 176. Global Justice Center
 177. Global Rights for Women
 178. Global South Coalition for Dignified Menstruation
 179. Global Women’s Institute
 180. Graduate Women International
 181. Grandmothers Advocacy Network
 182. Grupo de Estudos Feministas em Política e Educação (GIRA/UFBA)
 183. Grupo Guatemalteco de Mujeres-GGM
 184. Hawai’i Institute for Human Rights
 185. Herstoire Collective
 186. Hollaback! Czech
 187. Hope for the Needy Association
 188. Humanity in Action Poland
 189. ICW – International Community of Women Living with HIV
 190. Icw argentina
 191. Identities Media
 192. If/When/How: Lawyering for Reproductive Justice
 193. IMMAHACO Ladies COOPERATIVE Society 87 set
 194. Inclusive Bangladesh
 195. iNitiatives for Nigeria
 196. Institute for Economic Justice
 197. Institute for Gender and Development Studies-University of the West Indies
 198. Institute for Young Women Development
 199. Institute of Gender Studies, University of Guyana
 200. Instituto de Estudos de Gênero da UFSC e NIGS UFSC
 201. Instituto de Investigación y Estudios en Cultura de Derechos Humanos CULTURADH
 202. Instituto de Transformación social de pr
 203. Instituto de la Mujer
 204. Instituto RIA
 205. Interamerican Network of Women Shelters
 206. International Center for Advocates Against Discrimination (ICAAD)
 207. International Commission on Global Feminisms and Queer Politics (IUAES)
 208. International WOmen’s Rights Action Watch Asia Pacific
 209. International Women’s Rights Project
 210. Ipas CAM
 211. Istituto Comprensivo Statale “Don G. Russolillo”
 212. Jaringan Muda Setara
 213. Jaringan Perempuan Yogyakarta – Yogyakarta Women’s Network
 214. Jordanian National Commission for Women
 215. Journal of International Women’s Studies
 216. Justice Institute Guyana
 217. Kenya Female Advisory Organization
 218. Kotha
 219. L’union de l action féministe
 220. LABIA – A Queer Feminist LBT Collective
 221. Latin American and Caribbean Womens Health Network
 222. Le kassandre
 223. Le Maestre Ignoranti
 224. Lesbianas Independientes Feministas Socialistas – LIFS
 225. LGBTI+ Gozo
 226. Libera…Mente Donna ets
 227. Liberian women Humanitarian Network
 228. Life in Leggings: Caribbean Alliance Against Gender-based Violence
 229. Lon-art Creative
 230. LOOM
 231. MADRE
 232. Mahila Sarvangeen Utkarsh Mandal (MASUM)
 233. Malcolm X Center For Self Determination
 234. Mama Na Mtoto Initiative(Mami)
 235. Manifest Wolnej Polki
 236. MAP Foundation
 237. Marie Stopes International
 238. McMaster University
 239. Mesa Acción por el Aborto en Chile
 240. MEXFAM AC
 241. Movimiento de Mujeres de Chinandega
 242. MOVULAC ONG
 243. MOWA Band of Choctaw Indians
 244. Mt Shasta Goddess Temple
 245. Mujer Y Salud en Uruguay-MYSU
 246. Mujeres+Mujeres
 247. Mulier
 248. MUSAS Peru
 249. NAPM
 250. NAPOLINMENTE a.p.s.
 251. Narasi Perempuan
 252. Naripokkho
 253. National Alliance Of Women Human Right Defender/Tarangini Foundation
 254. National Alliance of Women’s Organisations
 255. National Birth Equity Collaborative
 256. National Forum Of Women With Disabilities
 257. National Network For Immigrant And Refugee Rights
 258. National Platform For The Rights Of The Disabled
 259. NDH LLC
 260. Nederlandse Vereniging Gender & Gezondheid
 261. NEPEM – Center of feminist studies at Federal University of Minas Gerais
 262. Network for Community Development
 263. Nigerian Feminist Forum
 264. Nigerian Professional Working Women Organization
 265. Nobel Women’s Initiaitve
 266. NoMore234NG
 267. Non una di meno
 268. O.A.B.I.: Organization for Abused and Battered Individuals
 269. Observatorio de Género y Equidad
 270. Odri Intersectional rights
 271. Omni Center for Peace, Justice & Ecology
 272. ONG ESE:O
 273. Organización Artemisas
 274. Organization Name
 275. Orikalankini
 276. Our Generation For Inclusive Peace
 277. OutRight International
 278. Oxfam (various offices)
 279. Oxford Human Rights Hub
 280. Pan African Positive Women’s Coalition-Zimbabwe
 281. Parteciparte
 282. Pastoralist Girls Initiative
 283. Peasants Dragnet
 284. Perempuan Mahardhika
 285. Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN) – Indigenous Lawyers Association Archipelagos
 286. Perkumpulan Lintas Feminist Jakarta / Jakarta Feminist Association
 287. PES Women
 288. Pittsburgh Human Rights City Alliance
 289. Plan International
 290. Por la Superación de la Mujer A.C.
 291. Power in her story / Manila Feminista
 292. Programa de Investigacion Feminista, CEIICH UNAM
 293. Programa Género, Cuerpo y Sexualidad de la FHCE/UDELAR
 294. Promundo-US
 295. Punto Género
 296. Qbukatabu
 297. Queer Women in Business + Allies
 298. Race, Racism and the Law
 299. Radha Paudel Foundation
 300. Raising Voices
 301. RALI – Reborn Athena Legal Initiative
 302. Rassemblement Contre la Hogra et pour les Droits des Algeriennes :”RAHDA”
 303. Rays of Hope Community Foundation
 304. Red Chiapas por la Paridad Efectiva
 305. Red de Educación Popular entre Mujeres – REPEM
 306. Red de la No Violencia contra las Mujeres-REDNOVI
 307. Red de Mujeres contra la violencia
 308. Red de Mujeres por una Opinión Pública con Perspectiva de Género en Campeche AC
 309. Red Mexicana de ciencia tecnología y genero
 310. Red Nacional de Refugios AC
 311. Red Nacional Universitaria por la Equidad de Género en la Educación Superior
 312. Red Thread
 313. Rede Nao Cala USP – Network of professors against gender violence at the University of Sao Paulo
 314. Remember Our Sisters Everywhere
 315. Reporteros de investigación
 316. Restless Development Nepal
 317. Rutgers WPF Indonesia
 318. Rutgers WPF Indonesia
 319. Sacred Circle of Indigenous Women of Europe
 320. SAHAJ
 321. SAHAYOG
 322. Salamander Trust
 323. Samsara
 324. Sanctus Initiative for Human Development and Values Sustainability (SIHDEVAS]N
 325. Sangsan Anakot Yawachon Development Project
 326. Save Generations Organization
 327. Sehjira Foundation
 328. Sex Workers Outreach Project (SWOP) Behind Bars
 329. Shayisfuba feminist collective
 330. Shedecides
 331. Shifting the Power Coalition – Pacific
 332. Shirakat – Partnership for Development
 333. Shishu Aangina
 334. Simavi
 335. Society for the Improvement of Rural People(SIRP)
 336. Solidarite Des Jeunes Filles Pour L’education Et L’integration Socioprofessionnelle, Sojfep
 337. Sonke Gender Justice
 338. Soroptimist International
 339. SPACE UNJ
 340. Spatium Libertas AC
 341. Spinifex Press
 342. Stop au Chat Noir
 343. Studentato universitario San Giuseppe
 344. Success Capital Organisation
 345. Suppressed Histories Archives
 346. T’ruah: The Rabbinic Call for Human Rights
 347. Tag a Life International (TaLI)
 348. Tanzania Home Economics Association
 349. Tarangini Foundation
 350. Tata Institute of Social Sciences
 351. TEDS TRUST and DAWNS
 352. The Center for Building Resilient Communities
 353. The Citizens’News
 354. The Gender Security Project
 355. The Institute for Gender and Development Studies, RCO
 356. The Queer Muslim Project
 357. The Story Kitchen
 358. The Well Project
 359. Todos Ciudadanas, AC
 360. Toponomastica femminile
 361. Trannational Decolonial QTPOC
 362. Transgenders Fiji Network
 363. Transnational United Front against Fascism
 364. UBC
 365. Ukrainian Association for Research in Women’s History
 366. Unchained At Last
 367. Union Women Center Georgia
 368. United African Diaspora
 369. University of Namibia
 370. US Human Rights Network
 371. Vida Reavivida AC
 372. Visible Impact
 373. Visthar
 374. VOICE
 375. Wave – Women against violence Europe
 376. WE-Change Jamaica
 377. Welfare Rights Organization
 378. WESNET
 379. WIDOWS DEVELOPMENT ORGANISATION
 380. Widows Rights International
 381. WILDAF-AFRIQUE DE L’OUEST
 382. Wokovu Way
 383. Women Advocates Research and Documentation Center
 384. Women Against Rape(WAR) Inc.
 385. Women against Sexual Violence and State Repression
 386. Women Against Violence
 387. Women and Girls of African Descent Caucus:Descendants of Enslaved Persons brought to the Americas During the Transatlantic Slave Trade Era
 388. Women and Health Together For The Future (WHTF)
 389. Women and Law in Southern Africa – Mozambique
 390. Women Enabled International
 391. Women Entrepreneurs Association of Nigeria (WEAN)
 392. Women for a Change
 393. Women for Peace and Gender Equality Initiative
 394. Women for Peace and Unity Growth Initiative
 395. Women for Women’s Human Rights – New Ways
 396. Women Foundation of Nigeria WFN
 397. Women Health Together for Future
 398. Women in Distress Organisation
 399. Women Liberty and Development Initiative
 400. Women March Lampung
 401. Women Transforming Cities International Society
 402. Women Working Group ( WWG)
 403. Women’s Earth and Climate Action Network (WECAN)
 404. Women’s Global Network for Reproductive Rights
 405. Women’s Human Rights Education Institute
 406. women’s initiative “One of Us”
 407. Women’s Legal and Human Rights Bureau, Inc. (WLB)
 408. Women’s Rehabilitation Centre (WOREC) Nepal
 409. Women’s Resource and Advicacy Centre / WOMEN 2030
 410. Women’s All Points Bulletin, WAPB
 411. Women’s Probono Initiative(WPI)
 412. Women’s rights and health project
 413. World Pulse
 414. Y Coalition
 415. Young Feminist Europe
 416. Youth Action Nepal
 417. Youth Changers Kenya
 418. Youth Development Center
 419. YUWA
 420. Yuwalaya
 421. Zamara Foundation
 422. Zimbabwe Women’s Resource Centre and Network

Osobe

 • Aanu’ Rotimi
 • Abigail Edem Hunu
 • Abimbola Junaid
 • Abiola Akiyode
 • Adewoye Eyitayo
 • Adjoa Aiyetoro
 • Adriana Bautista
 • Adriana Labardini Inzunza
 • Adriana Sanchez Zarate
 • Afina FZ
 • Agata W
 • Agnès Théry
 • Agnieszka Gados
 • Agnieszka Kotwasińska
 • Agnieszka Piskozub-Rynkiewicz
 • Agnieszka Skowronek
 • Agueda Hortencia Castro López
 • Aída Marín Acuapan
 • Ailynn Torres Santana
 • Ajita Rao Dalit Feminist
 • akiteng isabella
 • Alda Facio
 • Alejandra Gabriela Lio
 • Alejandra Isibasi
 • Aleksandra Lipczak
 • Alessandra Di Muzio
 • Alessandra Montanini
 • Alessandra Perrotta
 • Alexandra Abello Colak
 • Alexandria Murphy
 • Alice Vergnaghi
 • Alicja Molenda
 • Alimatul Qibtiyah
 • Alina Poland
 • Alina Potts
 • Alinne Castillo
 • Alissa Trotz
 • Allicia Rolle
 • Allison Burden
 • Alma Colin
 • Altagracia Balcacer
 • Amal Bint Nadia
 • Amalia Gamio
 • Amanda Lucia Garces
 • Amani Aruri
 • Amber Peterman
 • Amel osman
 • Amie Bishop
 • Amina Mama
 • Amita Pitre
 • Amrita Chhachhi
 • Ana A Chavez
 • Ana Gabriela de la Torre Ríos
 • Ana Joaquina Ruiz Guerra
 • Anastasia Kiki
 • Andrea Carlise
 • Andrea De La Barrera Montppellier
 • Andrea Quinones
 • Andrea Vremis
 • Angela Fogliato
 • Anindya Sinha
 • Anita Cheria
 • Ankit Khirwadkar
 • Ann Clendenin
 • Ann Wright
 • Anna Belli
 • Anna Davies-van Es
 • Anna J. Brown
 • Anna Maria Ribet Ratsimba
 • Anna Thieme
 • Anna-Klara Bratt
 • Annamaria Rivera
 • Anne E. Lacsamana
 • Anne Murray
 • Anne-christine d’Adesky
 • Annet van der M
 • Annette Mukiga
 • Annick Wibben
 • Annina Plummer
 • Anouk Guiné
 • Antonella Visintin
 • Anuj petter Rai
 • Anya Heise-von der Lippe
 • Anya Victoria
 • Ardra Manasi
 • Argentina Casanova
 • Asa David Chon
 • Asanda Benya
 • Asha Herten-Crabb
 • Assunta Martone
 • Ayisha Osori
 • Azza Ghanmi
 • Barbara Bonomi Romagnoli
 • Barbara Harrington
 • Barbara Jimenez
 • Barbara vantslot
 • Bartolacci Giovanni
 • Béatrice Rettig
 • Beatriz Cavazos Siller
 • Beatriz do Álamo Machado Costa
 • Beatriz Lacerda Ratton
 • Beatriz Zebadua Yanez
 • Begoña Dorronsoro
 • Bejaoui Amel
 • Belen Montanez
 • Beniamina Nefesh
 • Beretta Federico
 • Betsy Spaulding
 • Betty Edwards
 • Beverly Bucur
 • Bianca Pomeranzi
 • Bianca Wagner
 • Blanca Luévano
 • Blanca Saavedra
 • Bolatito Adeonojobi
 • Bonnie Britt
 • Bonnie Friedman
 • Bonnie Gorman RN
 • Bridget osakwe
 • Brigitte P Y
 • Britt Baatjes
 • Caitlin Shannon
 • Camilla Cracchiolo, RN
 • Carisma Tucker
 • Carla Pochini
 • Carli Paola
 • Carlos Idibouo
 • Carmen Chamorro
 • Carmen Rojas
 • Carolina de Olazarra
 • Caroline Pugh-Roberts
 • Carolyn Seaman
 • Caterina Marassi
 • Caterina Pizzimenti
 • Catherine Mue
 • Catherine Nyambura
 • Cecilia Luna
 • Cecilia Babb
 • Celeste
 • Celina Romany
 • Chaari
 • Chandra Talpade Mohanty
 • Charlotte Bunch
 • Charlotte Coleman
 • Cheryl Park
 • Chhaya Datar
 • Chiara Guida
 • Chiara Sacchet
 • Chiseche Mibenge
 • Christelle Bay Chongwain
 • Christen Dobson
 • Christine Shahin
 • Christine Silva
 • Cinzia Italia
 • Cissy Nalusiba
 • Claire M. Cohen
 • Clara Alemann
 • Claudia Angeletti
 • Claudia Giorleo
 • Claudia Herrmannsdorfer
 • Claudia Salinas
 • Claudia Stella
 • Claudia Thomas
 • Clelia Degli Esposti
 • Colleen Glynn
 • Consiglia De Coro
 • Cristiana Crisi
 • Cristina Fiordimela
 • Cristina Renaud
 • Cucu Saidah
 • Daillen Culver
 • Damairia Pakpahan
 • Daniela Fusari
 • Danielab It
 • Danielle Gibson
 • Danila Baldo
 • Danna Aduna
 • Danuta Radzik
 • Dapor Ni
 • Darrion Smith
 • David Gutiérrez Castañeda
 • David Kirimania
 • Davide Lano
 • De luna
 • Debbie Caysons
 • Deborah Holland
 • Denise Nepveux
 • Desari Strader
 • Desti Murdijana
 • Deviyani Dixit
 • Deyanira González de León
 • Diana Young
 • Diane Serre
 • Dinah Musindarwezo
 • Dini Ind
 • Dipika Ind
 • Dominique Bourque
 • Dora Bognandi
 • Dora Cardaci
 • Dorota Seweryn-Stawarz
 • Dorothy Njemanze
 • Dorsaf Zouari
 • Dosia Calderon-Maydon
 • Dudu Manuga
 • E. Vanessa Bethel
 • Ebi Emezue
 • Ebru Kongar
 • Edelaweiss
 • Edith Pineda Hernández
 • Eduardo Salazar
 • Elaine Gorman
 • Eleane Proo Méndez
 • Eleazer Aderibigbe
 • Elena Campedelli
 • Elena Estavillo
 • Elena Schnabl
 • Ellen J Ferranti,MD
 • Ellen K Foster
 • Elsa Gomez
 • Elsa Soussan
 • Elvira Risino
 • Emanuela Arena
 • Emanuela Cos
 • Emily Boveq
 • Emma Puig de la Bellacasa
 • Emmanuel-Sathya Gray
 • Erika Guevara Rosas
 • Erlinda M. Panisales
 • Ernawati Ind
 • Esperanza Delgado
 • Esposito Maria
 • Esther de Vreede
 • Esther Mkamori
 • Esther Vicente
 • Eva Cech Valentová
 • Eva Cossette-Laneville
 • Eva de Wal
 • Evani Ind
 • Evelina Crespi
 • Evelyn Flores Mayorga
 • Facia Harris
 • Fadugba Ayodeji
 • Fania Noel
 • Feliani Ruth
 • Felipe Bruno Martins Fernandes
 • Fernanda Salazar
 • Fiona Vera-Gray
 • Franca Nouvion
 • Francesca Melania
 • Francise Dillet
 • Fransisca Octi
 • Freddy Paul Grunert
 • Gabriela Guzman
 • Gabriella Gensini
 • Gaetana Castellaccio
 • Georgina Bencsik
 • Ger Moane
 • Gianluca Mariano Colella
 • Gianna Lete
 • Gianne Cayetano
 • Giovanna Scifo
 • Giovanna Zitiello
 • Giulia Giardina
 • Glanis Changachirere
 • Glen Morgan
 • Gloria Careaga
 • Gloria Casas Villa
 • Gloria Gonzalez-Lopez
 • Grace Chang
 • Grace Muema
 • Greetje van der Veer
 • Gurpreet Kaur
 • Hadeel A A Qazzaz
 • Hadiatul Hasana
 • Haleemah Shajira
 • Halina Gasiorowska
 • Harris Namutebi
 • Hemlata Pisal
 • Hoda Zaki
 • Huma Dar
 • Hürrem Tezcan-Güntekin
 • Imma Barbarossa
 • Indah Nurbaitty Dwiyani
 • Ine VB
 • Ingeborga Janikowska-Lipszyc
 • Ingrid Ira
 • Ingrid Paola Romero Niño
 • Ipsa Agnani
 • Irene Dankelman
 • Iris Kristal
 • Irmia Fitriyah
 • Irwan Abd Lae
 • Isabel Anayanssi Orizaga
 • Isabel Erreguerena
 • Isabelle Sanou
 • Ishita Bhardwaj
 • Itzel Uc Domínguez
 • Iván Facundo Rubinstein
 • Ivonne Banco
 • Jacobina Aumbandja
 • Jade Castelijn
 • JAMES NEZ
 • Jami Parrish
 • Jan Schwartz
 • Jane Pennoyer
 • Jane Rudden
 • Janice Monteiro
 • Janie Rezner
 • Jasmine Williams
 • Jaya D.
 • Jean Lowrie-Chin
 • Jeevika S
 • Jenna C. Ashton
 • Jessica Espinosa
 • Jessica Mandanda
 • Jewell-Ann Harry
 • Jihan Jacob
 • Jill Bertels
 • Jill Langhus-Griffin
 • Jill McCracken
 • Joan P. Gibbs, Esq.
 • Joanna Tegnerowicz
 • Johanna Lokhande
 • Johanne Lerhard
 • John Cornwell
 • Jonas Ruskus
 • Jonathan h. Harwell
 • Jonathan Villalba Lezama
 • Josephine Anenih
 • Josephine Whitehead
 • Joyce Karigia
 • Juana Trejo González
 • Judith Blau
 • Judith Byfield
 • Judith Mariscal
 • Judith McDaniel
 • Julia Pol
 • Julia Crumière
 • Julia Guenther
 • Julz E. Riddle
 • Jumari Gaweses
 • Jyotsna Siddharth
 • K. Howard
 • Kadija UK
 • Kagose Yohanes Okoll
 • Kahewa Endjala
 • Kai Fees
 • Kalyani Menon Sen
 • Karen Axalan
 • Karen Carpenter
 • Karen Cayer
 • Karen Philip
 • Karla Dominguez Gonzalez
 • Karla Smith
 • Kashique Robinson
 • Katarzyna Józefowska
 • Kate Ryan
 • Katherine Acey
 • Kathleen Thompson
 • Kemi Omotubora
 • Kendra Malone
 • Kenia Jhonaysi Hernandez Benitez
 • Kenneth Ruby
 • Kerry Barton-Hobbs
 • Ketra Todd
 • Kevanté Cash
 • Khadijah Carey
 • Khimananda Devkota
 • Khushi Kabir
 • Kim Pate
 • Kimberly Westcott
 • Kindyl Boyer
 • Kirtana Kumar
 • Kirthi Jayakumar
 • Koel Chatterji
 • Komal Mohite
 • Krissi Shaffina Twyla Rubin
 • Kristoffer Tingbacke
 • Krystyna Mazur
 • Laodan MacCana
 • Lathryn Mck8bben
 • Laura Chello
 • Laura Morini
 • Laura Piccand
 • Laura Ronchetti
 • Laura Sergiampietri
 • Laxman Belbase
 • Làzarie Eeckeloo
 • Leah Moss
 • Leia Grossman
 • Leigh Suzanne Tomppert
 • Leith Dunn
 • Leonardo García
 • Leticia Medina
 • Lidia Kuzemska
 • Lidia Salvatori
 • Liliana Cozzi
 • Liliana Religa
 • Lina Sagaral Reyes
 • Lisa Edwards
 • Lisa Lawlor Feller
 • Lisa Sharlach
 • Lisa Wiebesiek
 • Livia R. Gobzález Ángeles
 • Lizet Alvarado Torres
 • Loes Keysers
 • Lorella Baratta
 • Lorenzo Detassis
 • Loretta Campagna
 • Lourdes Pacheco
 • Lubha Neupane
 • Lucía Melgar
 • Lucia Soldà
 • Lucilla Ciambotti
 • Lucina Di Meco
 • Lucy Edwards-Jauch
 • Luthfina Saraswati Adania
 • M. Laura Corradi
 • Magda San V
 • Maheshvari Naidu
 • Mahfuza Mala
 • Mahua becerril Straffon
 • Maira Roubach Topall
 • Maja Staśko
 • Makani Themba
 • Makereta Tawa
 • Malgorzata Kot
 • Mamata Dash
 • Marcela Romero
 • Marcella Orru
 • Marci Corsi
 • Margara Millan
 • Margaret McLaren
 • Margo Okazawa-Rey
 • Maria Rosario
 • Maria Alessandra Tarquinio
 • Maria Alicia Gutierrez
 • Maria Bastos
 • María Corina Muskus
 • Maria Cristina Tigoli
 • Maria Emilia Cunti
 • Maria Eugenia Chavez Fonseca
 • María Fernanda Santos Villarreal
 • Maria Giovanna Titone
 • Maria Grazia Tidone
 • Maria Marraccini
 • Maria Reimann
 • Maria V. Cunningham
 • Maria Zych-Nowacka
 • Mariana Branger
 • Mariangela Chiaro
 • Marie Berger
 • Marie-Helene Hebbelynck
 • Mariela Poot
 • Mariem G B
 • Marilucy Gonzalez-Baez
 • Marina Bertin
 • Marina Toschi
 • Marinella Manfrotto
 • Marisol Poot
 • Marjahn Finlayson
 • Marsha Waggoner
 • Marta Cyran
 • Marta Kozlowska
 • Marta Szczepanik
 • Marta Usiekniewicz
 • Martha Douwma
 • Martha L. Schmidt
 • Martha Tukahirwa
 • Martina Keser
 • Mary Angelica Reginaldo
 • Mary Ellsberg
 • Mary McClintock
 • Mary Syrett
 • Marzena Wilk
 • Matt Parsons
 • Maurizio Bozza
 • Maurizio Sacchi
 • May Ghanem
 • Maya Ind
 • Maya Radiconcini
 • Megan Duckworth
 • Meghan Campbell
 • Melania Klaiber
 • Melanie Lindayen
 • Melissa Cuevas
 • Melissa Upreti
 • Melody Ross
 • Memory Kachambwa
 • Meriem Bayoudh
 • Michele Small
 • Michelina Barletta
 • Michelle Hurtubise
 • Minna Salami
 • Miss J Tugwana
 • Mojubaolu Olufunke Okome
 • Monica Jasis Silberg
 • Monica Orlando
 • Monika Beatty
 • Monika Falej
 • Morgan Farrington
 • Mukut Ray
 • Muthoni Muriithi
 • Myraiel Newry
 • Myriam
 • Nada Mustafa Ali
 • Nadia Cario
 • Nadia Haddaoui
 • Nahir de la Silva
 • Nai`a NEWLIGHT
 • Nalini India
 • Namalie Jayasinghe
 • Naomi Solanke
 • Nastassia rambarran
 • Natalia AG
 • Natalia Skoczlan
 • Natalia Achy
 • Natalia Laskowska
 • Natalia Pamula
 • Natasya Fila Rais
 • Ngorube Nkeiruka M.
 • Nguyen Thi Thu Ha
 • Nia Bethel-Sears
 • Nicola Wallace
 • Nicolle Riveros
 • Nikki Luna
 • Ningthoukhongjam Thanil
 • Nisha Biswas
 • Nissie Arcega
 • Niveditha Menon
 • Niveditha Menon
 • Niyati Shah
 • Norma Castillo
 • Norma Garcia
 • Nour Amraoui
 • Nunzia Sciuto
 • Nushelle de Silva
 • Oby Ezekwesili
 • Olga Glińska
 • Olga Zwolak
 • Omowumi Asubiaro Dada
 • Ornella Clementi
 • Osai Ojigho
 • Paula G
 • Paloma Lugo
 • Paola Bacchetta
 • Paola Carli
 • Paola Feltrin
 • Paola Morini
 • Paola Peña
 • Pat Gargaetas
 • Patria Jimenez
 • Patricia Bradley
 • Patricia Castaneda Salgado
 • Patricia Morales
 • Patricia Moran
 • Patricia Oton
 • Patricia Schulz
 • Patrick Welsh
 • Patrizia Fiocchetti
 • Payal Shah
 • Peggy L. Curchack
 • Petri Patrizia
 • Philly Dean
 • Po Ita
 • Pooja Pant
 • Prabhleen
 • Priliantina Bebasari
 • Priyanthi Fernando
 • Priye Diri
 • Puji Maharani
 • Purnima Gupta
 • Putul Sathe
 • Raadhika Paul
 • Rabea Wilke
 • Radhika Balakrishnan
 • Radhika Menon
 • Raffaele Galano
 • Rahmani Israa
 • Rakia Chehida
 • Rebeca Olascoaga
 • Rebecca Hooker
 • Regina Esposito
 • Renee Hatcher
 • Renuka Anandjit
 • Renzi maria Luisa
 • Retha Dungga
 • Rev Christian Scharen
 • Rifqah Tif
 • Ritika Bhatia
 • Robyn Clarke
 • Robyn Trainor
 • Rochelle Burgess
 • Rogelio Sánchez
 • Rosa Pastore
 • Rosanna Fucarino
 • Rosario Beck
 • Roshana Pradhan
 • Ruben Reyes Jiron
 • Rukia Cornelius
 • Ruth Jacob
 • Sabrina Marchetti
 • Saeeda Riz
 • Salima Bacchus-Hinds
 • Salina Kafle
 • Salma Nims
 • Saloni Fruehauf
 • Saloni Fruehauf
 • Samantha Willan
 • Sameena Eidoo
 • Sandeep Bakshi
 • Sandena Neely
 • Sandra Currie
 • Sandy Marroquín
 • Sangita Laha
 • Sara Blaser
 • Sara Shroff
 • Sarah Chiliko
 • Sarah Daniel
 • Sarah Taylor
 • Satvika Jandhyala
 • Saumya Saxena
 • Savoca Valeria
 • Sebastian Molano
 • Seema Sush
 • Seidy Salas
 • Serap Altinisik
 • Serena Fiorletta
 • Sethunya Mosime
 • Shakun Doundiyakhed
 • Sheba George
 • Sherna Alexander Benjamin
 • Shewli Kumar
 • Shirley Castley
 • Shobhita Narain
 • Sholeh Irani
 • Sholeh Shahrokhi
 • Shubhangi Singh
 • Silvana Vinai
 • Silvia Cristofori
 • Silvia Ivonne San Miguel
 • Simona Belloni
 • Simone Mangal-Joly
 • Simone Snyder
 • Sofia Castro Guerrero
 • Sohini Bhattacharya
 • Sonia Dayan-Herzbrun
 • Sonya Mulligan
 • Sophia K Dalal
 • Sophie Namy
 • Sri Lestari
 • Stella Ind
 • Stella Celentano
 • Stephanie Sodero
 • Strix Grr
 • Sumi Krishna
 • Susan Hawthorne
 • Susanna Giovannini
 • Sushma Varma
 • Sushmita Shrestha
 • Suzanne Steele
 • Swathi Seshadri
 • Sylvie Isabelle Kaminski
 • Sylwia Ludas
 • Tabea Casique Coronado
 • Tamara Gorin
 • Tamarack Verrall
 • Tapiwa Lushetile
 • Tara Miller
 • Tarez Graban
 • Tedd Martin Vazquez
 • Teresa JDC
 • Teresa de Jesús Dzib Caamal
 • Teresa King
 • Teresa Quarta
 • Teresa Roversi
 • Teresa Shields
 • Terianna Bisnauth
 • Terri Carney
 • Tessa Nkandi
 • Theresa Dunn
 • Tia Fitriyanti
 • Tia Pamungkas
 • Tirza Ong
 • Tita Rak
 • Titilade Da-Costa
 • Tracy Lumbasi
 • Trista Hendren
 • Tullia Lippi
 • Tullia Trevisan
 • Tunggal Pawestri
 • Uma V Chandru
 • Umama Zillur
 • Umi Ma’rufah
 • Urszula Turkiewicz
 • V.Weerasingham
 • Valentina Fiorini
 • Valentina Vargas
 • Valentine Lajoux
 • Vanda Radzik
 • Vanessa Coria Castilla
 • Vasantha A S
 • Venera Tomarchio
 • Veronica Campanile
 • Veronica Zebadua-Yanez
 • Vesna Orl
 • Victoria Abril
 • Victoria Simpson
 • Virginia Capuano
 • Virginia Gina Vargas
 • Vivienne Kabarungi
 • Wendy Figueroa
 • Wendy Henry
 • Wilis Rengganiasih ENdah Ekowati
 • Willow Gerber
 • Ximena Torres
 • Yameli Gomez
 • Yanira Reyes-Gil
 • Yazmin alonzo
 • Yinka Falola-Anoemuah
 • Yolanda Pineda López
 • Yulia Dwi Andriyanti
 • Yuruen Lerma
 • Yvette Nyinawumuntu
 • Zaida Betancourt
 • Zara Snapp
 • Zebib Kidane
 • Zoe Howe
 • Zoe Marinkovich
 • Zoneziwoh Mbondgulo-Wondieh
 • Zuider Zamalloa
 • Zulma Miranda
 • Zuzanna Krzatala
 • Zuziwe Khuzwayo