Poziv za konsultanta/icu za strateško-akciono planiranje projektnih aktivnosti

U okviru regionalnog projekta “Sprovođenje normi, mijenjanje stavova”, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women, Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ grada Tuzla kao implementacijski partner pod granta „Koristimo dostupne mehanizme kako bismo se zaštitili od nasilja i diskriminacije“ raspisuje:

Poziv za konsultanta/icu za strateško-akciono planiranje projektnih aktivnosti

Pozadina zadatka: U okviru regionalnog projekta “Sprovođenje normi, mijenjanje stavova”, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women, Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ grada Tuzla kao implementacijski partner provodi grant „Koristimo dostupne mehanizme kako bismo se zaštitili od nasilja i diskriminacije“ u periodu od 01.Juna 2018 do 30.Septembra 2019.godine.  Sveukupni cilj projekta je „Bolji pristup i poboljšanje pružanja usluga za žene iz manjinskih i ugroženih skupina“. Aktivnosti projekta  se provode u partnerstvu između aplikantskog udruženja “Bolja buducnost” Tuzla,  Udruženja “Romska djevojka-Romani ćej” iz Prnjavora  i Omladinska romska inicijativa „Budi mi prijatelj“ iz Visokog. Projekat na lokacijama Tuzle, Prnjavora i Visokog targetira žene koje dolaze iz skupina u nepovoljnom položaju, muškarce i mladiće te lokalne razine institucije vlasti. U cilju uspješne provedbe planira se organizacija zajedničke trodnevne projektne strateško-akcione radionice ključnih aktera u projektu.

Cilj zadatka:  Osnovni cilj zadatka je razvijanje i provođenje trodnevne radionice strateško-akcionog planiranja u okviru   projekta o perspektivama/mogućnostima  za bolju saradnju između ključnih partnera, procese praćenja i evaluacije, kvantitavne i kvalitativne obrade podataka i rezultata projekta.  Radionica  će pružiti ulazne podatke, analizu trenutne situacije između uključenih partnera te razviti metodologiju međusobno povezaniha aktivnosti koje će se provoditi tijekom provedbe projekta, kao što je redovno mentorstvo i savjetovanje s partnerima i korisnicima/cama, organizirani i vođeni sastanci, radionice, edukacija, kampanje, praćenje posjeta, izvještavanje, redovita komunikacija s ključnim sudionicima projekta.

Dužnosti i odgovornosti konsultanta/ice:   

  • Razviti program trodnevne radionice projektnog strateško-akcionog planiranja
  • Izraditi dokument strateško-akcionog plana za projekat u saradnji sa projektnim timom
  • Razviti okvir za praćenje i evaluaciju strateško-akcionog projektnog plana
  • Razviti obrazce za kvalitativno i kvantitavino prikupljanje podataka
  • Dostaviti izvještaj sa radionice na lokalnom i engleskom jeziku

Trajanje i vrijeme zadatka:

Planirano je da se radionica provede u periodu od 01 do 31. Jula 2018.godine.

Zadatak počinje od dana odabira kandidata/kinje za izvođenje zadatka.

Sadržaj prijave:

 Prijave moraju biti na b/h/s jeziku, a podrazumijeva sljedeće:

  • CV aplikanta koji sadrži kvalifikacije, iskustvo i kompetencije;
  • Prijedlog metodologije provođenja zadatka;
  • Finansijski prijedlog kroz budžet sa specifikacijom troškova u konvertibilnim markama;

Prijave treba dostaviti najkasnije do 02.07.2018. godine do 16:30h na e- mail: info@bolja-buducnost.org , sa naslovom: ” Prijava za konsultanta/icu“.

Samo uži izbor kandidata/kinja će biti kontaktirani. Kandidati/kinje koji ne budu kontaktirani do 06.07.2018. godine nisu ušli u uži izbor.

Procedura plaćanja: Sa konsultantom/icom će biti zaključen odgovarajući ugovor koji uključuje  troškove angažmana nakon obavljenog posla i ispunjavanja ciljeva zadataka. Naručilac snosi troškove printanja i distribucije dokumenta, te zadržava pravo daljeg korištenja djela.

Zahvaljujemo na Vašem interesu.

Tuzla, 18.06.2018. godine