PRIRUČNIK za praćenje primjene Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije nad ženama

 

UntitledVODIC ILI PRIRUCNIK webDragana Dardić i Svjetlana Marković (prir.)

Banjaluka: Helsinški parlament građana Banjaluka, 2015.

PRIRUČNIK za praćenje primjene Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije nad ženama