Priručnik za razumijevanje nasilja u porodici i nasilja prema ženama sa smjernicama za ophođenje

MI SMO TU ZBOG NJIH – omogućimo im dostojanstven život bez nasilja!
Priručnik za razumijevanje nasilja u porodici i nasilja prema ženama sa smjernicama za ophođenje

Priručnik možete preuzeti OVDJE!

Ova Publikacija je izrađena u okviru projekta „Dužna pažnja u pristupu ženama sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja”, koji sprovodi Fondacija Udružene žene Banja Luka i Udruženje žena sa invaliditetom Nika. Finansijska sredstva za sprovedbu su osigurana putem granta u okviru projekta “Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u BiH” Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Sadržaj i mišljenja iz ove Publikacije ne moraju nužno odražavati stavove i politike Agencije za ravnopravnost
spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

Fondacija Udružene žene Banja Luka više od dvadeset godina ženama i djeci žrtvama nasilja pruža podršku kako bi živjeli slobodno, bez nasilja i kako bi zaštitili svoja osnovna ljudska prava. Pored direktne podrške kroz SOS telefon, besplatno pravno savjetovalište i Sigurnu kuću, zalažemo se da se zakonske norme usklade s međunarodnim standardima koji propisuju visok nivo zaštite za žrtve nasilja. Međutim, problem nasilja u porodici
i nasilja prema ženama nije moguće iskorijeniti samo pravnim normama.

Cilj Priručnika je da se nasilje u porodici i nasilje prema ženama sagleda iz perspektive žrtve nasilja, kako nesvjesne predrasude i stereotipi profesionalca i profesionalki o nasilju u porodici i nasilju prema ženama ne bi stvorile dodatne barijere u ostvarivanju prava žrtava nasilja. Svjesni specifičnosti društvenog položaja u kojem se nalaze žene sa invaliditetom, a koji značajno utiče na povećanje rizika od nasilja kao i na (ne)mogućnost pristupa postojećim mehanizmima zaštite, zajedno s Mrežom žena s invaliditetom Nika iz Banje
Luke, a uz podršku stručnjakinja iz oblasti psihologije, socijalne zaštite i civilnog sektora kreirale smo ovaj Priručnik. On nam pruža širu sliku nasilja i profesionalcima/kama daje smjernice za ophođenje prema žrtvama kako bismo omogućile bržu, potpuniju i efikasniju zaštitu svih žrtava nasilja, uključujući i žene s invaliditetom i doprinijele efikasnijem sankcionisanju počinilaca nasilja.

Kroz četiri poglavlja sadržanih u Priručniku obuhvatile smo međunarodne standarde u zaštiti žrtava nasilja u porodici i nasilja prema ženama, psihosocijalne aspekte nasilja prema ženama i nasilja u porodici, smjernice i preporuke profesionalcima/kama za ophođenje sa žrtvama nasilja i nasilja prema ženama sa invaliditetom u porodici i izvan porodice.

Nadamo se da će ovaj Priručnik biti shvaćen i prihvaćen od strane subjekata zaštite kao alat za svakodnevni rad, da će doprinijeti smanjenju predrasuda i stereotipa profesionalaca/ki o nasilju u porodici i nasilju prema ženama i da će, na kraju, doprinijeti većem nivou zaštite žrtava i adekvatnom sankcionisanju počinilaca nasilja.