Saopštenje za javnost – ŽENSKA ROMSKA MREŽA “USPJEH”

Reagovanje na oslobađajuću presudu Okružnog suda u Banjaluci, Posebnog odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala od dana 06.07.2020. godine kojom su A.A. , M.B. i I.B. oslobođeni od opužbe da su počinili krivična djela član 146. Trgovina djecom i član 172. Obljuba sa djetetom mlađim od petnaest godina Krivičnog zakonika RS (Službeni glasnik RS 64/17).

Ženska romska mreža „Uspjeh“ već punih 10 godina se okuplja sa ciljem da zajedničkim radom i zalaganjem unaprijedimo položaj i kvalitet života Romkinja i njihovo uključivanje u sve sfere društva. Članice Ženske romska mreža „Uspjeh“ se profesionalno i aktivistički već punih 20 godina bore protiv svih oblika nasilja prema ženama i djevojčicama, i sa punim pravom izražavamo duboku zabrinutost i osuđujemo oslobađajuću presudu Okružnog suda u Banjaluci od 06.07.2020. godine kojom su A.A. , M.B. i I.B. oslobođeni od opužbe da su počinili krivična djela član 146. Trgovina djecom i član 172. Obljuba sa djetetom mlađim od petnaest godina Krivičnog zakonika RS (Službeni glasnik RS 64/17).

Prema vjestima objavljenim na webstranici Okružnog suda u Banjaluci, ovaj sud je dana  06.07.2020. godine, objavio presudu kojom se optuženi A.A. i M.B. na osnovu člana 298. stav 1. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, tj. da nije dokazano da su optuženi počinili djelo trgovine djecom, a optuženi I.B. na osnovu člana 298. stav 1. tačka a) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, tj.  djelo za koje je optužen nije zakonom propisano kao krivično djelo te su isti oslobođeni optužbe.

Želimo da podsjetimo javnost da je slučaj prodaje romske djevojčice A. A. (13) iz Doboja otkrivena u junu 2019. godine.  U ovom slučaju optuženi su otac djevojčice A.A. (51) i M.B.(47) koji su optuženi za trgovinu djetetom, te I.B. (19) koji je optužen za obljubu lica mlađeg od 15 godinu. Optuženi su toku istrage i postupka tvrdili  da je riječ o dogovorenom braku između porodica Aljić i Bosak, a optužnicu protiv njih podiglo je Republičko tužilaštvo Republike Srpske. A takođe i da se dosta u medijima spekulisalo o želji djevojčice A.A. (13) da se uda za optuženog I.A. (19).

Imajući u vidu pozitivno pravne propise Republike Srpske (Krivični zakonik Republike Srpske, Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku RS i Porodičnog zakona RS) i međunarodne standarde koji štite prava djece, tj. svake osobe mlađe od 18 godina, tj. Konvenciju UN o pravima djeteta, Istambulske konvencije, Konvencije Vijeća Evrope o borbi protiv trgovine ljudim, te Palermo protokola UN jasna je namjera zakonodavaca  da djecu maksimalno zaštite od bilo koje zloupotrebe i nasilja.  Između ostalog ovi standarda i ukazuju na to da „dječiji brakovi“, koji su suštinski  vanbračne zajednice koje su sklopljene prije  punoljetstva, dovode do povrede osnovnih prava djece, prije svega prava na nesmetan psihofizički razvoj, njihovog prava na zaštitu zdravlja i prava na obrazovanje i da su samim tim nedopustiva i izrazito štetna praksa. Zakonodavac je, upravo imajući u vidu  zrelost  mlađih od 18. godina i njihovu mogućnost donošenja tako važnih životnih odluka, obavezao druge subjekte da procijene i odluče da li je to što djece hoće zaista njihov najbolji interes i da li su oni fizički i duševno sposobni za vršenje prava i dužnosti koje proizlaze iz braka. Ovaj standard prihvatio je i Porodični zakon Republike Srpske  koji članom 36. utvrđuje da brak ne može zaključiti lice koje nije navršilo 18 godina života; iz opravdanih razloga sud može u vanparničnom postupku dozvoliti zaključenje braka maloljetniku starijem od 16 godina, ako utvrdi da je to lice tjelesno i duševno sposobno za vršenje prava i dužnosti koje proizlaze iz braka, a prije donošenja odluke sud je obavezan pribaviti mišljenje organa starateljstva.

Takođe standardi zaštite djece koja su žrtva trgovine ljudima jasno naglašavaju da pristanak djeteta koje je žrtva trgovine ljudima na bilo koji oblik iskorištavanja ne utiče na postojanje ovog krivičnog djela.

Donošenjem gore pomenute oslobađajuće  presude Okružni sud u Banjaluci se stavio iznad zakona Republike Srpske i međunarodnih standarad za zaštitu najboljeg interesa djeteta i propustio da izvrši svoju dužnost i zaštiti najbolji interes djeta čija su prava ozbiljno ugrožena kako do strane njenog oca, tako i od strane druga dva počinioca koji su  najbezočnije iskoristili nedovoljnu zrelost djevojčice. A takođe prihvatajući nesuvisle argumente odbrane ovaj sud je u praktičnom smislu ozakonio anticiganizam (Prema definiciji  Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije iz 2011, ANTICIGANIZAM je specifična forma rasizma, ideologija koja je zasnovana na rasnoj superiornosti, forma dehumanizirajućeg i institucionalnog rasizma uzgajana istorijskom diskriminacijom, koja se, pored ostalog, izražava nasiljem, govorom mržnje, eksploatacijom, stigmatizacijom i najgorom vrstom diskriminacije.)

Takođe oštro osuđujemo i stavove iznesene od strane tima odbrane, tačnije advokata Vladimira Kovačevića i Aleksandra Jokića. U toku samog postupka, a i po donošenju oslobađajuće presude tim odbrane je dao više izjava koje su pored toga što su netačne takođe i izrazito mizogene; pune rodnih stereotipa; predrasuda prema Romima, Romkinjama i romskoj tradiciji,  a izrazito štetne jer promovišu štetne pseudo i izmišljene tradicije koje nemaju uporišta u stvarnim tradicijama Roma/kinja, te podstiču da se negativna slika i sterotipizacija o Romima/kinjama dalje širi i osnažuje. Potpuno je neprihvatljivo da ovakvi retrogradni stavovi predstavljaju kao dokaz i  kao validan argument kako bi se djetetu, koje je u trenutku izvršenja krivičnih djela imalo 13. godina, uskratilo pravo na pravnu zaštitu i sigurnost, a pogotovo pravo na djetinjstvo. A posebno se otvara mogućnost za dalje zloupotrebe i kršenja prava djece.

Još jednom snažno osuđujemo i odluku Apelacionog suda Srbije koja je u ovom slučaju služila kao argument, a za koju nećemo dozvoliti da postane izvor prava i argument za kršenje prava romske djece.

Mi članice Ženske romske mreže „Uspjeh“ dižemo glas u ime  20 000  Roma i Romkinja iz cijele BiH sa namjerom da apelujemo na sve institucije da napokon shvate da su i romska djeca takođe DJECA i da zaslužuju da sva njihova dječija prava i njihov najbolji interes budu zaštićeni.

Pravna struka i nauka su se razvijale hiljadama godina da bi se  u 21. vijeku neotklonjivom pravnom zabludom nazivali prakse koje su dokazano štetne za djecu, ali i za cijelu društvenu zajednicu.

Sa punim pravom i autoritetom našeg ličnog, profesionalnog i aktivističkog iskustva odgovorno tvrdimo da dječiji brakovi nisu tradicaja Roma/kinja, da ni u kom slučaju nije tačan stav tima odbrane da je „prema stavu svih Roma/kinja, odnosno njihovih vjerskih poglavara, djevojka za udaju tj. osoba koja može da sklopi brak je ženska osoba koja je napunila 13 godina. Kod njih je djevojka od 18 godina stara za brak.“

I zato odlučno dižemo svoj glas protiv ovakvih nedopustivih laži i prevara, jer ne želimo da zbog šačice kriminalaca svi Romi i Romkinje budu stigmatizovani, a naša djeca  budu izložena kršenju njihovih prava i najboljeg interesa koje će proći nekažnjeno. Pozivamo pravosudne i sve druge institucije da ne zatvaraju oči pred kršenjem prava Roma, Romkinja, a pogotovo dječaka Roma i djevojčica Romkinja i da učine sve što je neophodno kako bi domaći i međunarodni pravni  standardi primjenjivali i na zaštitu naših prava bez izuzetka.

 

Ženska  romska mreža „Uspjeh“ BiH – www.zrm-uspjeh.ba

Kontakt: info@bolja-buducnost.org