Saopštenje za javnost Ženske romske mreže „Uspjeh“ Bosne i Hercegovine

Ženska romska mreža „Uspjeh“ Bosne i Hercegovine najavljuje kampanju

Mjesec dana ženskog romskog aktivizma

8.mart-8.april.2023.godine

„Nulta tolerancija“

8.marta na Međunarodni dan žena, ženska romska mreža „Uspjeh“ u Bosni i Hercegovini započinje kampanju mjesec dana ženskog romskog aktivizma koja će trajati sve do 08. aprila na Svjetski dan Roma i Romkinja.

Kampanjom šaljemo poruku da nismo ravnopravne, naše potrebe i položaj nisu vidljivi u javnim politikama, ne osjećamo se sigurno, nismo uključene i živimo život koji nam ne osigurava dostojanstvo.

Svakodnevno smo diskriminisane i kao žene i kao pripadnice romske etničke skupine što je dodatno usložnjeno i time da smo izložene društvenoj isključenosti koja se ogleda u veoma niskom pristupu obrazovanju, zapošljavanju i zdravstvenoj zaštiti, što nas čini posebno ranjivim na različite oblike rodno zasnovanog nasilja.

Kampanjom zahtjevamo sljedeće:

Nultu toleranciju na sve oblike nasilja prema Romkinjama

Nultu toleranciju na maloljetničke/ugovorene brakove

Nultu toleranciju na sve oblike rasne diskriminacije

Nultu toleranciju na nevidljivost romske djece u obrazovanju

Nultu toleranciju na sve oblike isključenosti Romkinja

 U 12:00 sati , 08. marta 2023 godine ćemo biti na gradskim trgovima u Tuzli, Kaknju, Visokom i Prnjavoru gdje ćemo zajedno poslati poruku da nasilje, malojetnički/ugovoreni brakovi, rasna diskirminacija, nevidljivost romske djece u obrazovanju i društvena isključenost ne smije biti tolerisana niti dovedena u korelaciju sa romskom tradicijom, kulturom i običajima jer se isključivo radi o grubom kršenju ljudskih prava.

Pozivamo Vas da nam se pridružite.

 

Informacije o svim događajima koji će se održavati tokom kampanje mjesec dana ženskog romskog aktivizma biti će dostupne na web stranici www.bolja-buducnost.org. Dodatne informacije se mogu dobiti i slanjem upita na e-mail: info@bolja-buducnost.org ili na broj telefona 035 298 001.