Saopštenje za medije: Kako su rodna ravnopravnost i proces pristupanja EU povezani i kako možemo doprinijeti unapređivanju rodne ravnopravnosti?

PRAVA ZA SVE i partnerske organizacije na regionalnom projektu “Unapređivanje rodne ravnopravnosti kroz proces pristupanja EU” započeli su promotivnu video kampanju.

Ne čujemo često termine “rodna ravnopravnost” i “proces pristupanja EU” u istoj rečenici. Kada govorimo o pristupanju EU, često slušamo o kompleksnim reformama u mnogim oblastima. Ove reforme garantuju da će države kandidatkinje imati stabilnu i demokratsku vladu koja poštuje vladavinu prava i odgovorajuće slobode i institucije, što uključuje i princip rodne ravnopravnosti. Rodna ravnopravnost je temeljna vrijednost Evropske unije i kao takva mora biti integrisana u proces pristupanja EU.

U sklopu video kampanje, kreirana su dva kratka edukativna videa koja za cilj imaju da objasne kako rodna ravnopravnost može biti unaprijeđena kroz proces pristupanja EU.

Oba videa su dostupna na društvenim mrežama PRAVA ZA SVE: Facebook, Instagram i YouTube.

Pored Bosne i Hercegovine, kampanja se odvija u još četiri zemlje Zapadnog Balkana: Sjeverna Makedonija, Albanija, Kosovo i Crna Gora.

Ova kampanja je dio projekta “Unapređivanje rodne ravnopravnosti kroz proces pristupanja EU”, koji  kofinansira Evropska unija i kofinansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju, a implementiraju ga Reactor – Research in Action (Sjeverna Makedonija), Fondacija Kvinna till Kvinna (ured u Sjevernoj Makedoniji), Kosovo Women’s Network (Kosovo), Albanian Women’s Empowerment Network (AWEN) (Albanija), PRAVA ZA SVE (Bosna i Hercegovina) i Centar ženskih prava (Crna Gora).

Sadržaj ovog dokumenta je isključiva odgovornost partnerskih organizacija i ne odražava nužno stavove Evropske unije ili Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju.