SOC traži istraživača_icu za istraživanje o pravima interspolne djece u zdravstvenom sistemu BiH

Sarajevski otvoreni centar objavljuje poziv za dostavljanje prijava u svrhu provođenja istraživanja o pravima interspolne djece u zdravstvenom sistemu.

Opis poslova

Cilj: Provesti istraživanje o pravima interspolne djece u zdravstvenom sistemu BiH

Naziv: Vodeći_a istraživač_ica/ autor_ica

Dužina trajanja angažmana: od 17. februara do 30. aprila 2020. godine

Pozadina

Interspolne osobe se podvrgavaju medicniskim procedurama koje ostavljaju nepovratne fizičke i psihičke štetne posljedice, počev od doba novorođenčadi, i ove posljedice traju tijekom cijelog njihovog života. Mnoge ovakve procedure se rade s navodnim ciljem olakšavanja djeci „normalnog“ odrastanja i lakšeg integrisanja u društvo, pomažući im da se usklade odnosno uklope u određeni spol koji im je dodijeljen.

I dalje se prakticiraju operacije djece rođene sa netipičnim spolnim karakteristikama, djece koja su malodobna odnosno premlada da učestvuju u donošenju odluke o procedurama koje nose značajne rizike i koje su nepotrebne. Rezultati su često katastrofalni, pretpostavljeni benefiti uglavnom nedokazani, i generalno, ne postoje hitne okolnosti koje bi sugerirale korištenje tih procedura. Kontinuirano se provode procedure na novorođenčadi koje bi mogle biti odgođene do momenta dok interspolna djeca ne budu dovoljno stara, odnosno određene dobi da odluče da li ih žele. Ta djeca onda žive sa posljedicama i (često) ponavljanim operacijama kroz cijeli život.

Cilj

Kako bismo u našem radu na pravima interspolnih osoba kreirali čvrstu osnovu za pristup zasnovan na dokazima (evidence-based), neophodno je nastaviti praćenje našeg prvobitnog istraživanja o stanju prava interspolnih osoba, provođenjem istraživanja među medicinskim stručnjacima_kinjama koji_e rade sa interspolnim osobama, kako bismo dobili jasan pregled medicinskih praksi koje se koriste.

Cilj nam je uspostaviti informisanu saradnju sa vodećim zdravstvenim ustanovama – kliničkim centrima i bolnicama i njigovim stručnjacima_kinjama, dijeliti informacije i podići svijest i senzibilnost za probleme interspolnih osoba, kao i doprinijeti reviziji medicinskih klasifikacija (naprimjer, ukloniti zastarjele termine poput „hermafrodit“ i „pseudohermafrodit“).

Svrha

Prikupljeni podaci će nam omogućiti da zagovaramo za pravo roditelja na pristup transparentnim i dostupnim informacijama o procedurama i medicinskim tretmanima kada dobiju interspolnu bebu, kao i za zabranu medicinski nepotrebnih hirurških procedura i tretmana medicinske normalizacije spola u zdravstvenim ustanovama, a koje se provode nad interspolnim osobama bez njihovog punog i informiranog pristanka.

U cjelokupni proces ćemo uključiti relevantne javne aktere vlasti (ministarstva zdravstva) i javne institucije nadležne za zaštitu ljudskih prava (ombudsmen) i zaštitu ljudskih prava interspolnih osoba, i tako pomjeriti ovaj problem iz medicinskog diskursa u diskurs prava djece.

 • Razviti metodologiju cjelokupnog istraživanja, tačnije metodologiju istraživanja za dva terenska istraživača_ice, istraživanja koje će se provesti među medicinskim stručnjacima_kinjama javnih zdravstvenih ustanova u BiH koji_e rade pri akšersko-ginekološkim klinikama/ odjeljenjima, kako bi se prikupile jasne, konkretne i precizne informacije koje su potrebne, te predstaviti istu istraživačima_cama. U izradu metodologije će biti uključena priprema pitanja i koncept provedbe istraživanja: prikupljanja, obrade i analize podataka dobivenih intervjuima, a koje će terenski istraživači_ce koristiti prilikom razgovora sa medicinskim osobljem.
 • Vodeći_a autor_ica će biti u konstantnoj komunikaciji sa koordinatoricom programa SOC-a, kao i terenskim istraživačima_cama te dostupan_na terenskim istraživačima_cama za davanje konkretnih uputa za prikupljanje podataka, kako bi se isti blagovremeno dostavili SOC-u.
 • Izraditi izvještaj nakon što se provede istraživanje i terenski istraživači_ice dostave prikupljene podatke u zadanom roku.
 • Pored navedenih zadataka, vodeći istraživač_ica može biti zadužen_a za javno predstavljanje izvještaja.

Konačni izvještaj će sadržavati:

 1. Sažetak
 2. Sadržaj
 3. Uvod
 4. Cilj i metodologija istraživanja
 5. Opis zakonskog i političko-administrativnog okvira i zdravstvenog sistema BiH
 6. Predstavljanje rezultata istraživanja
 7. Zaključak i preporuke

Rokovi

 • Izrada metodologije i provedba istraživanja – 31. mart 2020.
 • Izrada izvještaja o provedenom istraživanju – tokom aprila 2020.
 • Finalizirati dokument – izvještaj o provedenom istraživanju – 30. april 2020.

Potrebne vještine

 • Poznavanje problema LGBTI osoba u bosanskohercegovačkom kontekstu, sa posebmim naglaskom na interspolne osobe i njihov položaj u zdravstvenom sistemu
 • Poznavanje osnovnog zakonskog i političko-administrativnog okvira relevantnog za zdravstveni sistem i zdrstvenu zaštitu u BiH
 • Posjedovanje iskustva u izradi metodologija istraživanja, koordinaciji tima, te pisanju izvještaja relevantnih za oblast ljudskih prava marginaliziranih grupa u Bosni i Hercegovini, sa naglaskom na interspolne osobe.

Molimo Vas da Vašu prijavu sa biografijom, motivacionim pismom i finansijskom ponudom dostavite do 14. februara 2020. na mail delila@soc.ba.