SOC traži istraživača_icu za mapiranje praksi pokrivanja troškova prilagodbe spola u Crnoj Gori i Srbiji

Opis poslova

Sarajevski otvoreni centar objavljuje poziv za dostavljanje prijava u svrhu provođenja istraživanja – mapiranja praksi pokrivanja troškova prilagodbe spola u Crnoj Gori i Srbiji.

Naziv: istraživač_ica/ autor_ica

Dužina trajanja angažmana: od 22.11. do 13.12.2021. godine

Pozadina: Transrodne osobe u BiH oznaku spola u ličnim dokumentima i jedinstveni matični broj mogu promijeniti tek nakon izvršene “potpune“ medicinske prilagodbe spola, što podrazumijeva obavezne operacije prilagodbe svih sekundarnih spolnih obilježja. Ove operacije transrodne osobe iz BiH mogu obaviti isključivo u inostranstvu, jer medicinske ustanove u BiH nemaju osoblje obučeno da pruži podršku osobama u procesu tranzicije niti razvijene druge kapacitete za pružanje trans specifične zdravstvene zaštite. Troškove medicinskog procesa tranzicije, koje snose same trans osobe, zvanični sistem zdravstvenog osiguranja ne refundira, što dodatno produžuje proces tranzicije i povećava finansijske troškove.

SOC je 2018. godine izradio procjenu troškova prilagodbe spola te dao preporuke za unapređenje pravnog i medicinskog pristupa transrodnim osobama u BiH. Potrebne usluge prilagodbe spola, u zavisnosti da li je u pitanju prilagodba ženskog u muški spol (F2M) ili muškog u ženski spol (M2F), te od vrste usluge (psihološko savjetovanje, psihijatrijsko savjetovanje, endokrinološko savjetovanje i usluge, hirurški zahvati prilagodbe), kreću se od 5 KM za hormone testosterona do skoro 16.000 KM za hirurške zahvate prilagodbe spola za trans žene (ne uključujući cijenu implantata).

U situaciji da državne klinike ne mogu ponuditi potrebne nalaze prije propisivanja hormonalne terapije, kao i prateće zdravstvene usluge, postoji mogućnost pokrivanja troškova tih nalaza koji se mogu uraditi na privatnim klinikama iz fonda zdravstvenog osiguranja. Budući da transrodne osobe iz Bosne i Hercegovine najčešće određene zdravstvene usluge vezane za prilagodbu spola traže u susjednim državama, SOC je od 2018. godine također pokrenuo niz aktivnosti kako bi transrodnim osobama u Bosni i Hercegovini olakšao i omogućio pristup trans inkluzivnoj zdravstvenoj zaštiti i usluzi, a ova aktivnost jeste nastavak tih napora.

O projektu: Sarajevski otvoreni centar je krenuo sa provođenjem projekta pod nazivom „Unapređenje prava i položaja transrodnih osoba u BiH“ koji se realizuje u okviru Programa podrške zaštiti ljudskih prava USAID / INSPIRE, a koji će biti usmjeren direktno na neophodnost adekvatnog regulisanja pravne promjene spola u Bosni i Hercegovini, kao i pokrivanje troškova prilagodbe spola kroz sistem zdravstvenog osiguranja u BiH.

Projektne aktivnosti će, između ostalih, biti fokusirane na zagovaranje da se donesu zakonska rješenja koja će na sistematski i sveobuhvatan način regulisati proceduru promjene oznake spola u ličnim dokumentima i jedinstveni matični broj. Ove zakonske izmjene bi omogućile trans osobama da oznaku spola promijene na osnovu vlastitog zahtjeva i prava na samoodređenje, bez zahtjeva za prethodnom bilo kakvom medicinskom intervencijom. Paralelno s ovim, plan je da se zajednički sa institucijama razviju i ponude modeli kojima bi se riješilo pitanje pokrivanja troškova prilagodbe spola kroz sistem zdravstvenog osiguranja, čime će se raditi i na jačanju znanja i kapaciteta relevantnih institucija za sprovođenje trenutnih zakonskih rješenja u korist ljudskih prava i ravnopravnosti transrodnih osoba.

Cilj: Kako bismo ustanovili dobre prakse pokrivanja troškova prilagodbe spola u regiji, potrebno je angažovati saradnika_cu koja će analizirati – mapirati načine pokrivanja troškova prilagodbe spola u Crnoj Gori i Srbiji, koje imaju relativno kvalitetno razvijene sisteme podrške transrodnim osobama. Mapirane dobre prakse i modele ćemo koristiti dalje u procesu konsultativnih i radnih sastanaka sa nadležnim institucijama u oblasti zdravstva, a sve sa ciljem pokrivanja troškova prilagodbe spola u BiH od strane sistema zdravstvenog osiguranja entiteta i kantona.

Zadaci:

 • Razviti metodologiju istraživanja, tačnije mapiranja postojećih praksi i modela pokrivanja troškova prilagodbe spola u Crnoj Gori i Srbiji. U izradu metodologije će biti uključena priprema koncepta provedbe istraživanja: prikupljanja, obrade i analize podataka dobijenih mapiranjem, a koje će istraživač_ica koristiti prilikom kreiranja finalnog dokumenta analize.
 • Istraživač_ica će biti u konstantnoj komunikaciji sa programskom koordinatoricom SOC-a glede procesa rada i dostavljanja finalne analize.
 • Istraživač_ica će izraditi dokument analize koja je finalni proizvod mapiranja praksi pokrivanja troškova prilagodbe spola u Crnoj Gori i Srbiji.

Analiza će sadržavati:

 1. Sažetak
 2. Sadržaj
 3. Uvod
 4. Cilj i metodologija istraživanja
 5. Opis zakonskog i političko-administrativnog okvira i zdravstvenog sistema BiH i zemalja regije
 6. Predstavljanje rezultata istraživanja
 7. Zaključci i preporuke

Pored navedenih zadataka, istraživač_ica će biti zadužen_a za javno predstavljanje analize.

Rokovi:

 • od 22.11. do 03.12.2021. izraditi metodologiju i provesti istraživanje – mapiranje praksi
 • do 13.12.2021. dostaviti finalni dokument analize

Potrebni uvjeti i vještine:

 • Poznavanje problema LGBTI osoba u bosansko-hercegovačkom kontekstu, sa posebmim naglaskom na trans osobe (transrodne, transpolne, rodno varijantne osobe) i njihov položaj u zdravstvenom i pravnom sistemu
 • Poznavanje osnovnog zakonskog i političko-administrativnog okvira relevantnog za zdravstveni sistem i zdrstvenu zaštitu u BiH i generalno za zemlje regije
 • Posjedovanje iskustva u izradi metodologija istraživanja, koordinaciji tima, te pisanju analiza-izvještaja relevantnih za oblast ljudskih prava marginaliziranih grupa u Bosni i Hercegovini, sa naglaskom na trans osobe.
 • Državljanin_ka Bosne i Hercegovine

Molimo Vas da prijavu sa biografijom, motivacionim pismom i finansijskom ponudom dostavite do 15. novembra 2021. na mail delila@soc.ba.  

Aktivnost se implementira uz velikodušnu podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Stavovi izraženi kroz javni poziv ne moraju održavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.