Sužavanje prostora ženskog aktivističkog djelovanja

Konferencija “Sve jednake – sve vidljive” ima za cilj da okupi aktivistkinje/te i zaštitnice/ke ženskih prava u Bosni i Hercegovini, te da otvori prostor za jačanje vidljivosti i saradnje između ženskih organizacija.

Panelistkinja: Željka Umićević

Izlaganje će se bazirati na ukazivanju na nedostatke rodne perspektive u političkim dokumentima – Ustavu BiH i Reformskoj agendi, kao i na značaju alternativnih izvještaja kojima se, iz ugla organizacija civilnog društva, predstavlja aktuelno stanje u BiH u različitim oblastima, a u svjetlu EU integracija.

Na početku izlaganja biće predstavljen nastanak, struktura, razvojni put, dosadašnje realizovane aktivnosti i rezultati rada Inicijative Građanke za ustavne promjene, kao i rješenja koja nudi Platforma ženskih prioriteta sa amandmanima na Ustav BiH, a putem kojih će se ukazati na konkretne nedostatke i diskriminirajuće odredbe sadržane u Ustavu BiH. Fokus će biti na predstavljanju pet prioriteta za koje se Inicijativa zalaže, a čijim bi usvajanjem i inkorporiranjem u Ustav, ovaj dokument postao građanski i dobio rodnu perspektivu, te kao takav postao garant ravnopravnosti polova u BiH, promovisao afirmaciju položaja manje zastupljenog pola i omogućio svim građanima i građankama BiH uživanje jednakih ljudskih prava i sloboda. Posebna pažnja biće posvećena ukazivanju na značaj uključivanja šire javnosti, relevantnih aktera u društvu, građana i građanki u proces ustavnih refromi, kao ravnopravnih sagovornika koji bi putem demokratskih mehanizama mogli predlagati ustavna rješenja i uticati na povećanje stepena demokratije u društvu.

Reformska agenda, kao uslov napretka BiH ka Evrpskoj Uniji je još jedan dokument koji direktno utiče na živote građana i građanki u BiH, ali je, kao i Ustav BiH, potpuno rodno neosjetljiv dokument i u obzir ne uzima zaštitu marginalizovanih grupa te će i ovaj dokument biti predmet izlaganja i analize. Kroz sagledavanja sadržaja Reformske agende, koja je usvojena potpuno netransparentno, bez ikakvog uvida ili učešća javnosti, ukazaće se i na problem ponovnog isključivanja građana i građanki iz ovog

Kao odgovor organizacija civilnog društva na zvanične državne, kao i izvještaje koje priprema Delegacija Evropske unije o napretku BiH ka evropskim integracijama, a koji zanemaruju podatke o položaju marginalizovanih grupa, posebno žena u svim sferama života, nastali su alternativni izvještaji. Značaj ovih izvještaja je u tome što sadrže pregled trenutnog stanja Bosne i Hercegovine u različitim oblastima na putu eu integracija. Ovaj dio izlaganja će se bazirati na kratkom presjeku oblasti obrađenih u Alternativnom izvještaju o napretku BiH za prethodnu godinu, kao i pripremi izvještaja za ovu godinu koji je u toku.

Na kraju izlaganja će biti spomenuta i ravnopravnost polova kroz pravni okvir Evropske unije putem konkretnih primjera EU direktiva navedenih u publikacijama: „Majčinstvo, roditeljstvo i očinstvo i pravo EU“, „Žene, rad i zapošljavanje u aktima EU“ i „Sudska praksa Evropskog suda pravde u oblasti zaštite trudnica i porodilja“ koje će biti podijeljenje učesnicama/ima konferencije.