Zahtjevi protesta protiv femicida i nasilja nad ženama i djevojčicama

ZAHTJEVI odgovornim institucijama, pravosuđu, i vlastima na svim nivoima u Bosni i Hercegovini povodom protesta građana i građanki protiv femicida i nasilja nad ženama i djevojčicama

(Policiji, tužilaštvu, sudovima)

 • Zaštita žrtava: Provesti procjenu rizika ponovnog činjenja nasilja prilikom svake prijave nasilja u porodici i drugih oblika rodno-zasnovanog nasilja obuhvaćenih Istanbulskom Na osnovu toga osigurati maksimalnu zaštitu i podršku žrtvama, uključujući hitne i zaštitne mjere.
 • Hitno postupanje: Istrage provoditi i optužnice podizati u što kraćem roku od izvršenja odnosno saznanja o krivičnom djelu, posebno onda kada postoji rizik ponovnog počinjenja nasilja, te u situacijama kada su žrtve izložene pritiscima i zastrašivanju od strane počinilaca.
 • Disciplinska odgovornost: Pokrenuti disciplinske postupke protiv odgovornih osoba u slučaju propusta pružanja neophodne zaštite.
 • Položaj oštećene: Pružiti svu potrebnu podršku žrtvi nasilja u krivičnom postupku, uključujući odlučivanje o imovinskopravnom zahtjevu a sve kako bi se izbjegla njena dodatna traumatizacija. Iz istog razloga je neophodno postupak okončati u razumnom roku, bez dodatnih odlaganja.
 • Pristup servisima podrške: Osigurati žrtvama/preživjelima pristup besplatnoj pravnoj pomoći i pravima iz oblasti socijalne, zdravstvene zaštite i ekonomske podrške, kao i potpuno i pravovremeno informisanje, na njima razumljiv način, o pravima i dostupnim uslugama.
 • Strožije kazne za počinioce: Prilikom odmjeravanja kazni uzeti u obzir otežavajuće okolnosti: istorija nasilja u porodici, prisustvo djece djelu nasilja, povratak u vršenje djela kao i upotreba oružja. Praksa uvažavanja porodičnog statusa počinioca (suprug, otac…) u izricanju blage kazne mora biti prekinuta. Njome se ohrabruje kultura nekažnjavanja, a žrtvu izravno dovodi u opasnost odmazde od nasilnika.

(Zakonodavcima)

 • Femicid kao krivično djelo. Rodno motivisano ubistvo žena uvesti kao zasebno krivično djelo, kojim će se jasno definisati šta podrazumijeva kako bi se u praksi izbjegao svaki pokušaj relativiziranja femicida. Ovim bi se zakonodavstvo uskladilo s neophodnim odredbama Istanbulske konvencije, te omogućile strožije kazne za počinitelje i bolju zaštitu žrtava.
 • Djeca kao žrtve: Izmjene zakonodavstva trebaju prepoznati djecu kao žrtve nasilja u porodici, uključujući slučajeve gdje djeca svjedoče nasilju nad članovima
 • Praćenje nasilja: Razviti jedinstvenu bazu podataka, sistem prikupljanja podataka o slučajevima nasilja te registar nasilnika radi boljeg praćenja i reagovanja na rodno-zasnovano nasilje odnosno femicid te kreiranje politika i programa za prevenciju i zaštitu žrtava.
 • Odgovornost za nečinjenje: Uvesti sankcije za nečinjenje za sve službenike/ce nadležnih institucija koji/e su doprinijeli da se prijavljeno nasilje okonča
 • Kontrola oružja: Pooštriti kontrolu izdavanja dozvola za posjedovanje oružja, uključujući oružje za lov. Osobe prijavljene za nasilje u porodici ne smiju imati dozvolu niti posjedovati oružje. Pratiti registar osoba koje posjeduju oružani list, te njihovo psihološko profiliranje.
 • Jačanje kapaciteta: Regulisati obavezu redovne obuke, uključujući planiranje finansijskih sredstava, svih predstavnika/ica institucija nadležnih za prevenciju i suzbijanje rodno-zasnovanog nasilja u cilju podizanja svijesti kako o uzrocima istog tako i o razarajućim posljedicama blage kaznene politike po žene žrtve nasilja i društvo u cjelini.