Započet proces kreiranja Platforme za unaprjeđenje prava i  položaja Romkinja u Bosni i Hercegovini

Platforma je dokument koji sadrži analizu stanja u vezi sa potrebama Romkinja te sadrži i set  preporuka koje usmjeravaju različite ključne sudionike kod kreiranja   politika,  strategija i planova kako bi adekvatno adresirali potrebe Romkinja kao posebno marginalizovane grupe žena te predvidjeli mjere i planove akcije koje će doprinjeti unaprjeđenju prava i položaja Romkinja u Bosni i Hercegovini (BiH).

Procesom prikupljanja informacija i kreiranja Platforme vodi udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ iz Tuzle u saradnji sa ženskom romskom mrežom „Uspjeh. Aktivno učešće u kreiranju mjera za unaprjeđenje položaja i prava Romkinja u BiH kao i podršku procesu izrade ove Platforme pružili su Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Agencija za ravnopravnost spolova BiH, Gender Centar Federacije BiH , Ženska mreža BiH,Udruženje za promociju obrazovanja Roma „Otaharin“ BiH,Unwomen, CARE INTERNATIONAL Balkans, Kvinna till Kvinna.

Budući da BiH početkom 2020. godine ulazi u izradu  za rješavanje problema Roma/kinja u oblasti zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite za period 2020-2024.godine, Platforma će služiti u svrhu adresiranja potreba i prioriteta Romkinja kao i mjera unutar ovog nacionalnog dokumenta za rješavanje problema Roma/kinja.

Platformom se stavlja akcent na propuste u strategijama, planovima i politikama koji su se u prethodnim  periodima javljali zbog neadekvatnog uvrštavanja potreba i prioriteta  Romkinja  u planove akcije na centralnom i lokalnom nivou, strategija te tijela koja predstavljaju nacionalne manjine i Rome/kinje u BiH.

Platforma je zagovarački instrument čija je namjena zagovaranje i zalaganje za prava Romkinja na domaćem i međunarodnom nivou, te dokument koji uzima u obzir  anticiganizam, odnosno diskriminaciju, predrasude i propuste koje država čini prema Romima i Romkinjama tražeći prepoznavanje, praćenje i sprečavanje anticiganizama u BiH. Platforma kroz gender analizu u prvom dijelu daje osvrt na situaciju u kojoj žive Romkinje u BiH, identificira prepreke na koje nailaze u svakodnevnom životu, kako u romskim zajednicama tako i u društvu,te kroz nastojanje da ostvare svoja prava. U drugom dijelu Platforme daje se kratka analiza situacije za Romkinje u sljedećim oblastima: stanovanja, zapošljavanja, zdravstvene i socijalne zaštite, obrazovanje, političko-društvene participacije,  rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici, maloljetničkim ugovorenim brakovima i vezama, diskriminacije i borbe protiv anticiganizma.

Nakon gender analize svaka od ovih oblasti sadrži preporuke za mjere koje prema mišljenju i iskustvu relevantnih aktera koji su učestvovali u kreiranju ove Platforme treba sadržavati naredni akcioni plan, te sve strategije i planovi kako bi se ostvarila veća rodna ravnopravnost  Romkinja i kako bi doprinjeli poboljšanju položaja i prava Romkinja u BiH.