Zaštita žena od nasilja u pravosudnom sistemu Bosne i Hercegovine

Cilj Analize je da bude podrška pravosudnom sistemu i drugim subjektima zaštite u sagledavanju i razumijevanju položaja žrtava/svjedoka i svjedokinja u sudskim postupcima i unapređenju prakse koja će garantovati implementaciju međunarodnih standarda koji su obavezni za BiH, a koji od institucija sistema traže da obezbijede podršku i zaštitu žrtvama, a počinioce kazne na način da sankcije budu djelotvorne, srazmjerne i da odvraćaju od vršenja djela rodno zasnovanog nasilja.

Zbog neujednačenog pravnog normiranja djela rodno zasnovanog nasilja u BiH ova analiza sadrži dva dijela, prvi koji se odnosi na postupanje pravosudnih institucija u Republici Srpskoj i Brčko distriktu BiH, a drugi koji se odnosi na Federaciju Bosne i Hercegovine.

Smatramo i zalažemo se da žrtve nasilja treba da imaju jednaku zaštitu i jednaka prava bez obzira u kojem dijelu Bosne i Hercegovine žive, zbog čega udruženim naporima djelujemo, razmjenjujemo iskustva sa ciljem ukazivanja na propuste u postupanju ali i na primjere dobrih praksi u sudovima Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta BiH.