Fondacija CURE objavljuje poziv za dostavu ponuda za istraživanje postojećih rodnih politika u oblasti zagovaranja za poboljšanje položaja žena i djevojčica u 5 ciljanih lokalnih zajednica

Fondacija CURE (CURE) je feminističko-aktivistička organizacija koja djeluje za jednakost spolova i rodova zalažući se za pozitivne društvene promjene putem obrazovnih, umjetničko-kulturnih i istraživačkih programa. Organizujući afirmativne akcije Fondacija CURE slavi snagu i moć žena, te radi na osnaživanju osoba kako bi postali/e pokretači/ce društvenih promjena u BiH i svijetu.S ciljem poboljšanja položaja žena i djevojčica, osobito pripadnica marginalizovanih grupa u malim lokalnim zajednicama, Fondacija CURE objavljuje poziv za dostavljanje ponuda od strane istraživačica za navedeno istraživanje.

CILJ:

Istraživanje rodnih politika u oblasti javnog zagovaranja ima za cilj izradu praktičnih preporuka za poboljšanje kvaliteta života žena i djevojčica u Bosni i Hercegovini na temelju komparativne metode postojećih dokumenta o zagovaranju na polju rodne ravnopravnosti. Na temelju istraživačkih nalaza istraživačica će dati preporuke zalagačke platforme za buduće zalagačke aktivnosti žena u dolje navedenim lokalnim zajednicama.

Ključni dokumenti koji će biti predmet analize su:

 • Alternativni EU izvještaj BiH o napretku za 2018. godinu;
 • Šesti periodični izvještaj Bosne i Hercegovine o provedbi Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (2013.–2016.), Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice i Agencije za ravnopravnost spolova BiH, kao i Zaklјučna zapažanja Komiteta UN CEDAW na periodični izvještaj Bosne i Hercegovine* (ako se izdaju za vrijeme provođenja istraživanja);
 • Razmišljanja 317 ispitanica kroz prvobitno istraživanje koje je Fondacija CURE uradila u 2017. godini u sklopu projekta pod nazivom „Žene koje inspirišu…“

(Link: http://www.fondacijacure.org/index.php?do=article&article_id=572);

 • Okvirna Strategija za implementaciju Istanbulske Konvencije u BiH 2015.-2018.;
 • Program održivog razvoja do 2030 godine, s fokusom na Milenijumske razvojne ciljeve u oblasti rodne ravnopravnosti u BiH (uzeti u obzir i lokalne ekološke politike);
 • Istraživanje Fondacija CURE iz 2017. godine: Izvještaj o lokalnim politikama u općinama i gradovima na području Bosne i Hercegovine u odnosu na uspostavu ravnopravnosti spolova u lokalnim zajednicama“;
 • Institucionalni programi za žene treće dobi – npr.projekti za zdravo starenje;
 • Alimentacioni fond i postojeće institucionalne politike koje tretiraju tu oblast;
 • Pitanje podrške roditeljkama/roditeljima djece s invaliditetom – aktivna inkluzija.

Fondacija CURE, toplo preporučuje da istraživačica u svom istraživanju koristi i sve postojeće rodne politike koje uspije pronaći  u 5 ključnih regija:

 1. Romanija (Pale, Sokolac i Rogatica)
 2. Istočno Sarajevo (Istočno Sarajevo, Trnovo i Ilidža)
 3. Hadžići (Hadžići, Ilijaš i Semizovac)
 4. Kupres (Livno, Kupres, Bugojno i Grahovo)
 5. Tuzla (Tuzla, Srebrenik, Gračanica i Orašje)

Fondacija CURE će finalno istraživanje distribuirati političkim partijama u BiH i bibliotekama u navedenim lokalnim zajednicama.

**Zbog osjetljivosti istraživačke tematike Fondacija CURE koristi “mjere pozitivne diskriminacije“ i raspisuje navedeni poziv za angažman žene za poziciju istraživačice.

 1. Uslovi:
 • Iskustvo u sprovođenju istraživanja;
 • Znanje u definisanju analitičkih parametara za analizu podataka sakupljenih u okviru istraživanja;
 • Iskustvo u analizi pravnih dokumenata/javnih politika;
 • Iskustva rada na terenu u prikupljanju podataka, te iskustvo u analizi prikupljenog materijala.
2. Prijava:
 • Biografija s detaljnim informacijama o istraživačkom iskustvu i analizi pravnih dokumenata i/ili javnih politika;
 • Radno iskustvo i/ili znanje na polju ravnopravnosti spolova kao i informacije o istraživačkom iskustvu kada je u pitanju položaj marginalizovanih žena;
 • Pismo motivacije max. 500 riječi;
 • Sažetak i primjerci autorskih i/ili koautorskih istraživačkih djela u kojima je istraživačica sudjelovala;
 • Ponuda za istraživanje koja će obavezno sadržavati troškove potrebne za planiranje, izvođenje istraživanja kao i terenski rad (u slučaju odlaska na teren za potrebe istraživanja), te finalnu analizu istraživanja.
3. Radni plan i metodologija istraživačkog rada:

3.1.  Izabrana istraživačice će samostalno provoditi istraživanje uz tehničku asistenciju Fondacije CURE;

3.2. Istraživačica će u saradnji s Fondacijom CURE kreirati metodologiju istraživanja;

3.3. Istraživanje treba da mapira sve postojeće rodne politike u 2017./2018. godini, rodnosenzitivne budžete, programe, projekte, akcione planove i/ili druge politike koje su u vezi s rodnim politikama u ciljanim lokalnim zajednicama, kao i analizu navedenih dokumenata (vidi podcilj istraživanja);

3.4. Sakupljene podatke istraživačica će analitički uobličiti u istraživački dokument koji će sadržavati: Uvodni osvrt, Cilj istraživanja, Metodologiju, Analizu dobijenog materijala, Zaključak, Preporuke, Annexe: upitnik, literatura, terminologija, dio “O autorici“ i dr.

 1. Rokovi:

Istraživanje će se sprovesti u trajanju od 02.03.2018.- 30.04.2018.godine, a finalnu verziju istraživanja je potrebno dostaviti najkasnije do 03.05.2018.

Finalnu verziju istraživanja istraživačica se obavezuje dostaviti Fondaciji CURE najkasnije do: 01.04.2018. godine koja će uključivati sve navedeno u tački 3.4.

Obaveze Fondacije CURE:

 • Pružanje logističke podrške za istraživanje;
 • Pružanje potrebnih informacija glede istraživačke metodologije i potrebne dokumentacije na zahtjev istraživačice ukoliko Fondacija CURE bude u mogućnosti dostaviti ih;
 • Pregled i finaliziranje istraživačkog dokumenta;
 • Isplata honorara će biti izvršena u skladu s uslovima definisanim administrativnim procedurama Fondacije CURE nakon finalne i prihvaćene verzije istraživanja.

Ovo istraživanje je jedna od aktivnosti koja  se  sprovodi u sklopu projekta „Žensko zagovaranje za rodnu ravnopravnost –  follow up“ koju finansijski podržava “Women’s World Day of Prayer“ (WWDP).

Kranji rok za slanje prijava: 23.02.2018. godine na e-mail: vildana@fondacijacure.org

Za sva pitanja vezana za konkurs možete nas kontaktirati na navedene kontakte: Fondacija CURE, Čekaluša 16, Tel/Fax: +387 207-561, e-mail: vildana@fondacijacure.org