Fondacija CURE objavljuje poziv za dostavu ponuda za izradu Feminističkog Zalagačkog Priručnika za aktivistkinje i zaštitnice ženskih prava u Bosni i Hercegovini

Fondacija CURE (CURE) je feminističko-aktivistička organizacija koja djeluje za jednakost spolova i rodova zalažući se za pozitivne društvene promjene putem obrazovnih, umjetničko-kulturnih i istraživačkih programa. Organizujući afirmativne akcije Fondacija CURE slavi snagu i moć žena, te radi na osnaživanju osoba kako bi postali/e pokretači/ce društvenih promjena u BiH i svijetu.

S ciljem pružanja podrške aktivistkinjama i samozastupnicama za zalagačke aktivnosti u malim lokalnim zajednicama, Fondacija CURE objavljuje poziv za dostavljanje ponuda za izradu Feminističkog Zalagačkog Priručnika za aktivistkinje i zaštitnice ženskih prava u Bosni i Hercegovini.

CILJ:

Fondacija CURE raspisuje konkurs za 1 (urednicu/ka) i tri (3) autorice/ra za potrebu izrade gore navedenog Priručnika. Priručnik treba da sadrži pregled ključne domaće i međunarodne legislative, informacije o podnošenju Izvještaja u sjeni za ključne domaće i međunarodne mehanizme, praktične informacije o pojmovima i koracima za zagovaranje i lobiranje prilagođene bosanskohercegovačkom političkom kontekstu; te da pruži konkretne prijedloge za zagovaranje eliminacije siromaštva žena, socijalnu uključenost i jačanje političke participacije, prvenstveno za žene iz marginalizovanih i vulnerabilnih ženskih društvenih skupina. Priručnik treba da reflektuje našu posvećenost feminističkim principima nenasilja, antimilitarizma, slobode donošenja odluka o svom tijelu, solidarnosti, toleracije, antifašizma, uspostavi održivog Mira i ostvarivanja jednakih prava i mogućnosti za sve žene. Priručnik treba da sadrži i sažetak sa ključnim pojmovima i koracima, kao i vizuelni prikaz zagovaračkog ciklusa u bosanskohercegovačkom kontekstu u vidu Feminističkog zalagačkog postera. Priručnik treba da sadrži i konkretne primjere i obrasce koje je moguće koristiti za feminističko zagovaranje u Bosni u Hercegovini, kao i riječnik osnovnih feminističkih i zagovaračkih pojmova i kao i listu besplatnih on-line resursa.

Posebna sekcija Priručnika treba da se fokusira na on-line alate koji aktivistkinje i zaštitnice ženskih prava mogu koristiti tokom krize izazvane COVID 19 virusom.

Feminističko Zalagački Priručnik za aktivistkinje i zaštitnice ženskih prava u Bosni i Hercegovini treba da omogući aktivistkinjama i samozastupnicama iz Bosne i Hercegovine pristup praktičnim informacija kao i odgovore šta je potrebno da uradimo kako bismo pozitivno uticale na zajednicu u kojoj djelujemo od lokalnog do državnog nivoa.

  1. Uslovi:

*Prednost pri odabiru će imati autorice/i koje/i posjeduju znanja i iskustva u oblasti ženskih prava i rodne ravnopravnosti, s posebnim fokusom na žene pripadnice marginalizovanih grupa.

1.2.        Prijava:
  • Biografija sa detaljnim informacijama o zalaganju i lobiranju na domaćem i međunarodnom nivou
  • Pismo motivacije max. 500 riječi;
  • Sažetak i primjerci autorskih i/ili koautorskih istraživačkih djela;
  • Ponuda treba biti sačinjena na engleskom jeziku i obavezno sadržavati konktakt podatke (ime i prezime, adresu, kontakt telefon), usluga koja se nudi s rokom izrade dokumenta, kao i cijena usluge s bankovnim podacima.
  • Rokovi:

Rok za pripremu Priručnika je dvije sedmice od dana potpisivanja ugovora, najkasnije do 25.04.2020. g.

Urednica/k je dužna koordinirati sa autoricama/rima rokove dostave materijala, sadržaj i metodologiju rada.

Finalnu verziju Priručnika treba dostaviti predstavnicama Fondaciji CURE najkasnije do: 30.04.2020. godine.

  • Priručnik će biti objavljen u digitalnoj verziji na www.fondacijacure.org i www.zenskamreza.ba
  • Sažetak priručnika u obliku Feminističkog zagovaračkog postera će biti štampan
  • Isplata honorara će biti izvršena u skladu s uslovima definisanim po administrativnim procedurama Fondacije CURE.

Navedena analiza jedna je od aktivnosti koju sprovodi Fondacija CURE u sklopu projekta „Feminist policy advocacy in Bosnia and Hercegovina” koji podržava Kvinna Till Kvinna.

Kranji rok za slanje prijave: 06.04.2020. do 12:00 časova. Putem  e-maila: selma@fondacijacure.org

Za sva pitanja vezana za konkurs možete nas kontaktirati na navedene kontakte:

Fondacija CURE, Čekaluša , 16, 71 000 Sarajevo

Telefon: +387 33 207-561Fax: +387 33 207-561

e-mail: selma@fondacijacure.org