Inicijativa Ženske mreže Bosne i Hercegovine povodom uključivanja žena na izbornim listama za lokalne izbore u oktobru 2012.

Fotografija: www.sojo.net

Fotografija: www.sojo.net

Inicijativu su podržale sljedeće mreže civilnog društva u BiH:

Omladinska mreža BiH (149 organizacija civilnog društva)

Mreža za izgradnju mira (100 organizacija civilnog društva)

Koalicija 143 (16 organizacija civilnog društva)

Mreža pravde (63 organizacije civilnog društva)

 Ženska mreža Bosne i Hercegovine, koja broji 112 organizacija i individua, je dužna javno reagovati i skrenuti pažnju na neophodnost uključivanja žena na liste za lokalne izbore koji će se desiti u oktobru 2012. Želimo naglasiti da bosanskohercegovačke žene i dalje ne zauzimaju pozicije u javnom i političkom životu države, a koje zaslužuju i koje su im zakonom zagarantovane.

Pozivamo vas da kao politička stranka, koja će uzeti učešće na lokalnim izborima u oktobru 2012. godine, podržite uključivanje što većeg broja žena na izbornim listama te kandidature za poziciju načelnica. Ženska mreža BiH zahtjeva da na liste za direktne mandate obezbijedite kvotu od minimum 40 % manje zastupljenog spola (u skladu sa čl. 20 Zakona o ravnopravnosti spolova BiH). Sa obzirom na to da su lokalni izbori prilika da se govori o društvenim problemima koji se direktno tiču građana i građanki u njihovim lokalnim sredinama, pozivamo vas da svoj program fokusirate na stvarne probleme i konkretna rješenja, a ne na opšta politička pitanja u Bosni i Hercegovini kojima se već uveliko manipuliše i zapostavlja fokus na lokalne probleme sa kojima se susreću svi građani i građanke Bosne i Hercegovine. Također, zahtjevamo od političkih stranaka da u svoje programe uvedu tačke djelovanja za sprovođenje Zakona o ravnopravnosti spolova, jer 52% glasačkog tijela čine žene, koje se rjetko spominju u vašim programima. Preporučujemo da u vaše programe uvedete harmonizaciju svih zakona sa Zakonom o ravnopravnosti spolova BiH, pogotovu Izborni zakon BiH.

Želimo naglasiti da zanemaravinje žena u političkom životu Bosne i Hercegovine nije samo problem koji se tiče žena već je u pitanju konstantno narušavanje prava na politički aktivizam i uključivanje svih onih koji/e su marginalizovani/e u našem društvu. Uključivanjem žena u procese odlučivanja možemo se nadati ravnopravnijem društvu u kojem će se svi oni/e koji/e se osjećaju obespravljenima ohrabriti da se i sami/e aktivno uključe u politički život Bosne i Hercegovine.

Pozivamo vas da u sklopu svog izbornog programa za predstojeće lokalne izbore obratite pažnju na lokalne inicijative koje su pod nadležnostima opština, a koje su bitne za rješavanje problema sa kojima se žene susreću u svojim zajednicama.

Podsjećamo da Zakon o ravnopravnosti spolova Bosne i Hercegovine  propisuje da će „državna tijela na svim nivoima organizacije vlasti, i tijela lokalne samouprave, uključujući i zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, političke stranke, pravna lica s javnim ovlaštenjima, pravna lica koja su u vlasništvu ili pod kontrolom države, entiteta, kantona, grada ili opštine ili nad čijim radom javni organ vrši kontrolu, osigurati i promovisati ravnopravnu zastupljenost spolova u upravljanju, procesu odlučivanja i predstavljanju“ (čl. 20, st.1).

Ženske nevladine organizacije prate tok dešavanja te u skladu sa ne/regovanjem nadležnih organa će preduzimati neophodne korake i akcije u odbrani ženskih ljudskih prava.

Organizacije koje potpisuju inicijativu:

Sarajevski otvoreni centar, Sarajevo

Fondacija CURE, Sarajevo

Buducnost, Modriča

Helsinški parlament građana, Banja Luka

Udružene žene, Banja Luka

Infoteka, Zenica

Forum žena, Bratunac

Most, Višegrad

Sara, Srebrenica

Forum žena SSS BiH

Žene ženama, Sarajevo

Priroda, Bratunac

Centar Fenix, Sanski most

Orhideja, Stolac

INFOHOUSE, Sarajevo

Prava za sve, Sarajevo

Fondacija lokalne demokratije, Sarajevo

Glas žene, Bihać

HORIZONTI, Tuzla

Medunarodni centar za djecu i omladinu Fortis, Jablanica

Narko-ne za prevenciju ovisnosti, Sarajevo

Nansen Dialogue Centre, Sarajevo

Prijateljice, Tuzla

Centar za odgovornu demokratiju COD Luna

Agencija lokalne demokratije, Mostar

Helsinški Parlament Građana, Tuzla

Omladinski Resursni Centar, Tuzla

Ženski centar, Trebinje

Sumejja, Bugojno

Hrvatska udruga logoraša Domovinskog rata u BiH, Vareš

BOSPO, Tuzla

Medjunarodni forum Bosna, RC Tuzla

Udruženja tužilaca FBiH

Centar za zastupanje građanskih interesa, Sarajevo

Centar za građansku suradnju, Livno

Akcija građana, Sarajevo

Forum žena Sabina Jamaković, Olovo

Centar za majke Plamen, Zavidovića