Izvještaj sa konferencije “2015. kao godina prekretnica za prava žena u Bosni i Hercegovini?” Ženske mreže BiH

10371915_862491140469341_4660229178162315186_nŽenska mreža BiH je 22. decembra 2014. godine u Hotelu Hollywood organizirala konferenciju pod nazivom “2015. godina kao prekretnica za prava žena u Bosni i Hercegovini“.

Kroz tri panela – “Ženski pogled na izbore 2014, “Politička platforma Ženske mreže BiH 2014-2018, te “40% zastupljenosti žena u organima vlasti – san ili java?, akcenat konferencije je bio stavljen prvenstveno na političko učešće žena u našoj zemlji, a onda i na stanje u oblasti ljudskih prava žena u našoj zemlji uopšte.

Žene u Bosni i Hercegovini nisu jednake sa muškarcima u političkom životu. Generalno govoreći, u Bosni i Hercegovini je mali broj političkih liderki, kako na državnom tako i na lokalnom nivou. Rezultati prethodnih i lokalnih i opštih izbora služe kao primjer.  O tome da li će ova godina biti prekretnica za žene na ovom planu, na konferenciji su, u okviru prvog panela, izlagale Edita Miftari, magistrica rodnih studija, Emina Bečić, Infohouse Sarajevo i Dženana Alađuz, Infohouse Sarajevo.

Iako je Bona i Hercegovina potpisnica brojnih konvencija čime se obvezala, ne samo na donošenje zakonskog okvira koji garantuje ravnopravnost spolova, već i na provođenje mjera za uklanjanje svih oblika diskriminacije iz prakse i običaja, žene su i dalje diskriminirane te Ženska mreža BiH smatra da one trebaju izaći iz začaranog kruga političke, ekonomske i statusne manjine i steći ravnopravno mjesto u svim društvenim procesima. Stoga je Ženska mreža BiH izradila “Političku platformu Ženske mreže BiH 2014-2018” u kojoj jasno određuje ciljeve svog javnoga zalaganja u oblastima ekonomije, zdravstva, borbe protiv nasilja u porodici, socijalne isključenosti i političke participacije. Platformu su u sklopu drugog panela prezentirale Duška Andrić, Centar za pravnu pomoć ženama iz Zenice.

Ženska mreža BiH i Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH uputile su krajem novembra 2014. godine zahtjev svim parlamentarnim strankama za punu primjenu Zakona o ravnopravnosti spolova BiH, insistirajući da u vladama mora biti najmanje 40% ministrica. U procesu formiranja nove vlasti, Ženska mreža BiH i Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH od stranaka su zahtjevale puno poštivanje i dosljednu primjenu Zakona o ravnopravnosti spolova te stoga insistirale da vlade moraju biti zastupljene sa minimalno 40% ministrica na kantonalnom, entitetskom i državnom nivou. Da li je ravnopravna zastupljenost žena u organima vlasti san ili java? Na trećem panelu su učestvovale i govorile predstavnice političkih stranaka: Ismeta Dervoz, SBB, Besima Borić, SDP, Amra Babić, SDA i Suzana Krišto, HDZ.

Zaključci i preporuke Konferencije

  • Tražiti od Centralne izborne komisije BiH (CIK) da na narednim izborima izvrši tačnu analizu i segregaciju podataka o broju i položaju žena kandidatkinja na izbornim listama;
  • Pozvati i podržati žene u svim političkim partijama u Bosni i Hercegovini da pokrenu reviziju statuta i političkih platformi svojih političkih stranaka u odnosu na rodno senzitivan jezik, ženska pitanja i generalno na potrebe i položaj žena u BiH;
  • Inicirati istraživanje o utjecaju elementarne nepogode i poplava iz 2014. godine na opšti uspjeh žena na izborima održanim u oktobru 2014. godine;
  • Inicirati istraživanje o javnoj percepciji žena liderki i političarki u Bosni i Hercegovini;
  • Inicirati reviziju kompletnog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini u odnosu na Zakon o ravnopravnosti polova BiH;
  • Inicirati usklađivanje Zakona o vladinim imenovanjima sa Zakonom o ravnopravnosti polova BiH
  • Intenzivirati rad sa medijima kako bi isti više izvještavali i time promovirali pozitivne i uspješne priče žena u Bosni i Hercegovini;
  • Politička platforma Ženske mreže BiH treba da bude transparentan dokument koji treba biti dostavljan svim članicama ŽMBiH i učesnicama na Konferenciji. Pozivaju se članice ŽMBiH, učesnice_i na konferenciji da dostave svoje komentare do kraja januara 2015. godine.

Na konferenciji je učestvovalo ukupno 39 osoba, predstavnica_ka slijedećih nevladinih organizacija: INFOTEKA Zenica, Centar za pravnu pomoć Zenica, GORAŽDANKE Goražde, LOESJE Bosnia, INFOHOUSE Sarajevo, Fondacija CURE Sarajevo, HORIZONTI Tuzla, Helsinški parlament građana Banja Luka, Glas žene Bihać, Sarajevski otvoreni centar Sarajevo, Vive Žene Tuzla, Bolja Budućnost Tuzla, Snaga žene Tuzla, Fondacija za osnaživanje žena BiH Sarajevo, LOTOS Zenica, JADAR Konjević Polje, DERVENTA Derventa, PRIRODA Bratunac, kao i predstavnice slijedećih političkih partija: HDZ BiH – Hrvatska demokratska zajednica BiH, DF – Željko Komšić – Demokratska fronta Željko Komsić, SDP BiH – Socijaldemokratska partija BiH, Nsrzb – Narodna stranka radom za boljitak, SDA BiH – Stranka demokratske akcije BiH, SBB – Fahrudin Radončić – Savez za bolju budućnost Fahrudin Radončić, SDU – Socijaldemokratska unija BiH.