Konferencija Ženske mreže BiH

UntijjtledKonferencija Ženske mreže BiH

2015. KAO GODINA PREKRETNICA ZA PRAVA ŽENA U BOSNI I HERCEGOVINI?

ponedjeljak, 22. decembar 2014, Sarajevo, Hotel Hollywood

Ženska mreža BiH, neformalna grupa organizacija civilnog društva i pojedinaca_ki koji_e zastupaju i bave se ženskim ljudskim pravima i podsticanjem rodne ravnopravnosti, u ponedjeljak, 22. decembra 2014. godine u Hotelu Hollywood sa početkom od 09:00 sati, organizira konferenciju pod nazivom “2015. godina kao prekretnica za prava žena u Bosni i Hercegovini“.

Kroz tri panela – “Ženski pogled na izbore 2014, “Politička platforma Ženske mreže BiH 2014-2018, te “40% zastupljenosti žena u organima vlasti – san ili java?, akcenat konferencije će biti stavljen prvenstveno na političko učešće žena u našoj zemlji, a onda i na stanje u oblasti ljudskih prava žena u našoj zemlji uopšte.

Žene u Bosni i Hercegovini nisu jednake sa muškarcima u političkom životu. Generalno govoreći, u Bosni i Hercegovini je mali broj političkih liderki, kako na državnom tako i na lokalnom nivou. Rezultati prethodnih i lokalnih i opštih izbora služe kao primjer.  O tome da li će naredna godina biti prekretnica za žene na ovom planu, na konferenciji će, u okviru prvog panela, izlagati Edita Miftari, magistrica rodnih studija, Emina Bečić, Infohouse Sarajevo i Dženana Alađuz, Infohouse Sarajevo.

Iako je Bona i Hercegovina potpisnica brojnih konvencija čime se obvezala, ne samo na donošenje zakonskog okvira koji garantuje ravnopravnost spolova, već i na provođenje mjera za uklanjanje svih oblika diskriminacije iz prakse i običaja, žene su i dalje diskriminirane te Ženska mreža BiH smatra da one trebaju izaći iz začaranog kruga političke, ekonomske i statusne manjine i steći ravnopravno mjesto u svim društvenim procesima. Stoga je Ženska mreža BiH izradila “Političku platformu Ženske mreže BiH 2014-2018” u kojoj jasno određuje ciljeve svog javnoga zalaganja u oblastima ekonomije, zdravstva, borbe protiv nasilja u porodici, socijalne isključenosti i političke participacije. Platformu će u sklopu drugog panela prezentirati Duška Andrić, Centar za pravnu pomoć ženama iz Zenice.

Ženska mreža BiH i Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH uputile su krajem novembra ove godine zahtjev svim parlamentarnim strankama za punu primjenu Zakona o ravnopravnosti spolova BiH, insistirajući da u vladama mora biti najmanje 40% ministrica. U procesu formiranja nove vlasti, Ženska mreža BiH i Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH od stranaka su zahtjevale puno poštivanje i dosljednu primjenu Zakona o ravnopravnosti spolova te stoga insistirale da vlade moraju biti zastupljene sa minimalno 40% ministrica na kantonalnom, entitetskom i državnom nivou. Da li je ravnopravna zastupljenost žena u organima vlasti san ili java? Na trećem panelu učestvuju i govore predstavnice političkih stranaka: Ismeta Dervoz, SBB, Besima Borić, SDP, Amra Babić, SDA.

Kompletan program konferencije je dostupan ovdje.