Konkurs: SOC traži 4 volontera_ke

Sarajevski otvoreni centar raspisuje konkurs za prijem 4 volontera_ke za rad na programima rodna ravnopravnost (1 osoba), LGBTI prava (2 osobe), te administraciji i finansijama (1 osoba).

Volonterima_kama će biti pružena prilika da u dinamičnom radnom okruženju i uz relativno mlad tim steknu određena znanja i vještine vezana za ljudska prava LGBTI osoba, rodnu ravnopravnost i feminizam, kao i finansije i administraciju te da kroz mentorisani rad na praktičan način unaprjeđuju već stečena znanja, i kroz networking stvore korisne mreže poznanstava koje će im koristiti u daljem profesionalnom životu.

Volonter_ka za rad sa LGBTI zajednicom treba:
– biti zainteresovan_a za rad sa LGBTI zajednicom;
– spreman_na za rad na javnim aktivističkim akcijama i učešće u istim;
– imati poznavanje BHS i engleskog jezika u govoru i pismu;
– poznavati rad na računaru; MS Office paketa, kao i korištenje društvenih mreža;
– izražene komunikacione sposobnosti; otvorenost, empatija i entuzijazam u radu sa ljudima;
– otvorenost za učenje, inovativnost i kreativnost u radu;
– fleksibilnost i spremnost na rad u uslovima vremenske ograničenosti;
– samomotivacija, posvećenost ciljevima i rokovima.

Obaveze volontera_ke za rad sa zajednicom bi bile sljedeće:

– rad na outreach-u prema LGBTI zajednici, širenju mreže korisnika_ca, te pisanju članaka za web stranicu;
– pomoć u pripremi događaja za zajednicu i aktiviste te obavezno prisustvo na njima, uključujući pomoć u administrativnom i logističkom radu.

Volonter_ka za LGBTI program treba:
– da je završna godina ili ima završen fakultet društvenog smjera (poželjno pravo);
– da ima određeno predznanje ili da je informisan_a o ljudskim pravima LGBTI osoba u BiH;
– da ima viši stepen poznavanja i razumijevanja političkog i pravnog sistema u BiH;
– da ima viši stepen poznavanja i razumijevanja engleskog jezika;

Obaveze volontera_ke za LGBTI program u SOC-u bi bile sljedeće:

– da usavršava svoje znanje učestvujući i pomažući pri dokumentaciji kršenja ljudskih prava, pravnom savjetovanju, istraživanjima, analizi, pisanju tekstova, članaka, žalbi, podnesaka te drugih (pravnih) dokumenata vezanih za oblasti ljudskih prava LGBTI osoba;
– da koristi socijalne mreže SOC-a radi promocije aktivnosti organizacije i postavljanja sadržaja u dogovoru s koordinatoricama, rukovoditeljicama ili direktoricom;
– da za volontiranje u SOC-u bude dostupan_na 20 sati sedmično (što uključuje uglavnom radne dane u kancelariji, ali povremeno i putovanja i rad vikendom)

Volonter_ka za ženski program treba:
– da je završna godina ili ima završen fakultet društvenog smjera;
– da ima određeno predznanje ili da je informisan_a o feminizmu, ljudskim pravima žena i rodnoj ravnopravnosti u BiH;
– da ima viši stepen poznavanja i razumijevanja političkog sistema u BiH;
– da ima viši stepen poznavanja i razumijevanja engleskog jezika;

Obaveze volontera_ke za ženski program u SOC-u bi bile sljedeće:

– da usavršava svoje znanje učestvujući i pomažući pri organizaciji i održavanju događaja vezanih za oblasti feminizam, ljudska prava žena i rodnu ravnopravnost, kako SOC-ovih, tako i drugih organizacija
– da pomaže direktorici, rukovoditeljicama i koordinatoricama pri, ali i da samostalno radi na, izradi dopisa, pritužbi, žalbi, reakcija, tekstova, analiza i istraživanja od značaja za oblasti na kojima radi;
– da koristi socijalne mreže SOC-a radi promocije aktivnosti organizacije i postavljanja sadržaja u dogovoru s koordinatoricama, rukovoditeljicama ili direktoricom;
–  da za volontiranje u SOC-u bude dostupan_na 20 sati sedmično (što uključuje uglavno radne dane u kancelariji, ali povremeno i putovanja i rad vikendom)

Poželjno je da volonter_ka za administraciju i finansije:
– studira ili je završna godina ekonomskog fakulteta/poslovne škole (poželjno računovodstveni smjer);
– poznavanje Excel-a (MS Office-a) i engleskog jezika;
– da prati rad te dijeli vrijednosti koje SOC zastupa;
– voljna_an je da uči i radi, pedantna_an i odgovorna_an.

Obaveze volontera_ke za administraciju i finansije u SOC-u bi bile sljedeće:
– priprema dokumentacije za knjigovodstveno evidentiranje i izvještavanje (kopiranje, skeniranje, arhiviranje);
– pomaže direktorici, rukovoditeljicama i koordinatoricama pri tekućim administrativnim zadacima;
– po potrebi da vrši dostavu dokumentacije knjigovodstvenoj agenciji ili institucijama;
– da za volontiranje u SOC-u bude dostupan_na 20 sati sedmično radnim danima uz prethodni dogovor o mogućnosti dolaska

Rok za prijavu na konkurs je 16. februar, a prijave koje se sastoje od biografije i motivacionog pisma šaljite na sljedeće mailove (sa naglaskom za koji volontersku poziciju aplicirate u subjectu e-maila):

Volonter_ka za rad sa LGBTI zajednicom na lejla@soc.ba
Volonter_ka za rad na LGBTI programu na vladana@soc.ba
Volonter_ka za rad na programu rodne ravnopravnosti na maida@soc.ba
Volonter_ka za rad na administraciji i finansijama na dina@soc.ba

Ukoliko imate pitanja, možete ih prije kraja konkursa uputiti na gore navedene mailove ili na broj 033 551-000.

Konkurs: SOC traži 4 volontera_ke