Konkurs za upis polaznica/ka na prvu godinu Feminističke škole Žarana Papić

bos_soc_6_full copySarajevski otvoreni centar

Objavljuje K O N K U R S

za upis polaznica/ka na prvu godinu Feminističke škole Žarana Papić

u  2015. godini

***

O školi

Sarajevski otvoreni centar od ove godine, kroz Feminističku školu, nastavlja ženskostudijski program Žarana Papić, koji je 1998. godine pokrenulo i vodilo Udruženje Žene ženama, kao prvi studij o ženama u Bosni i Hercegovini koji je, kasnije, inspirisao i pokretanje Rodnih studija pri Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu. Feministička škola Žarana Papić je dvosemestralni akademsko-aktivistički obrazovni program, čiji je cilj da kroz četiri teorijsko-praktična modula i jedan zagovaračko-aktivistički seminar pruži feminističko obrazovanje o teorijama, konceptima i praksama potrebnim za stručno i kritičko javno djelovanje u domaćim, međunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama.

Predavačice/predavači i moduli

Predavačko osoblje sastoji se od stručnjakinja/a iz različitih naučnih oblasti. Škola se sastoji od četiri obavezna teorijsko-praktična modula. kao i jedan zagovaračko-aktivistički seminar. Modul 1 – Uvod u feminizme: historija, pojmovi, teorija – vode Jasmina Čaušević i Aida Spahić, magistrice rodnih studija. Modul 2 – Država, zakon i ravnopravnost: de jure i de facto – vode Adnan Kadribašić, dipl. iur. i magistar u oblasti upravljanja državom i humanitarnim poslovima i Jelena Milinović, doktorica rodnih studija. Modul 3 – Kultura i ideologija – vode Nebojša Jovanović, doktor rodnih studija i Danijela Majstorović, vanredna profesorica Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Modul 4 –Feministička etička i politička teorija – vode Tijana Okić, magistrica filozofije i asistentica na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, i Amila Ždralović, magistrica socioloških nauka i viša asistentica na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. U okviru svakog od modula polaznice/i će imati priliku da slušaju predavačice i predavače iz čitave Bosne i Hercegovine i regije. Zagovaračko-aktivistički seminar – Zagovaranje i aktivizam, feministička intervencija – vode Saša Gavrić i Tijana Cvjetićanin, koji imaju dugogodišnje iskustvo javnog djelovanja i zagovaranja.

Postupak prijave

Na Školu se mogu prijaviti sve punoljetne osobe koje žive u Bosni i Hercegovini i koje su zainteresovane za sticanje novih znanja i razvijanje kritičkog promišljanja koje će im pomoći da potiču i kreiraju društvene promjene, kroz zagovaračke aktivnosti, aktivističke akcije, ili različite vrste naučnih i umjetničkih radova. Podjednako su dobrodošle/i studentice/i humanističkih, društvenih, tehničkih, prirodnih nauka ili umjetničkih fakulteta, kao i one osobe koje ne studiraju, razvijaju poslovne karijere  u svojoj struci,  rade u privatnom ili javnom sektoru, ili ne rade nigdje.

Napominjemo da Škola ne može da snosi troškove putovanja i smještaja. Uz prijavu za Školu, osobe prilažu CV i pismo motivacije (esejskog tipa u dužini 1 stranice). Od kandidatkinja/kandidata se očekuje aktivno znanje engleskog jezika, visok stepen motiviranosti za Školu, te aktivno poznavanje rada na računaru. Osobe koje uđu u uži izbor, biće pozvane na intervju krajem marta.

Izvođenje nastave

Nastava se izvodi na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku. Program je predviđen za maksimalno 25 polaznica/ka. Nastava u okviru Modula 1 i 2 će se izvoditi od aprila do juna, subotom u periodu od 10h do 16h (ukupno 11 subota), a nastava Modula 3 i 4 od septembra do novembra, takođe, subotom od 10h do 16h (ukupno 10 subota). U posebnim slučajevima, može se desiti da se nastava održi petkom u popodnevnim satima. Očekuje se da polaznice/i prisustvuju na minimalno 75% časova. U okviru svakog modula polaznice/i će imati radne zadatke – čitanje tekstova i priprema za predavanje, pisanje završnog eseja u okviru modula, kao i realizacija grupnih radova, koji ne moraju nužno biti u pisanoj formi (umjetnički rad, istraživanje, javni događaj). Zagovaračko-aktivistički seminar će se realizovati krajem novembra 2015. godine. Mjesto izvođenja nastave je prostor Sarajevskog otvorenog centra, adresa: Čekaluša 16, Sarajevo.

Po završetku pohađanja Škole, sve osobe koje zadovolje kriterije, dobiće certifikat/potvrdu o učešću, a najzainteresovanije osobe će biti pozvane da rade sa Sarajevskim otvorenim centrom i drugim organizacijama na zagovaranju pitanja koje se tiču prava žena i manjinskih i marginaliziranih grupa u BIH.

Rok za prijavu:  06. mart 2015. 

Zainteresovane osobe mogu dobiti dodatne informacije o Školi na mail jasmina@soc.ba idalila@soc.ba ili preko telefona 033/200 073

 

Više informacija oFeminističkoj školi Žarana Papić 

 

Kontekst

Sredinom 90-ih godina XX vijeka u Bosni i Hercegovini akademske radnice/i i teoretičarke, uz pomoć ženskih organizacija, počinju sa neformalnim edukacijama i kursevima sa feminističkom agendom. Nevladina organizacija Žene ženama pokreće projekt Ženske studije u BiH Žarana Papić koji je bio zamišljen kao dvosemestralni studij koji će upoznati polaznice s glavnim idejama ženskih studija. Međunarodni Forum Bosna u saradnji sa feministkinjama otvara Centar za rodna istraživanja (2002. godine), u okviru kojeg se nude brojni programi, radionice i organizuju se akademske debate. Rezultat ovih debata je specijalno izdanje časopisa Međunarodnog Foruma Bosna posvećeno feminizmu – Izazovi feminizma (2004. godine), koji su priredile Jasminka Babić-Avdispahić, Jasna Bakšić-Muftić, Marina Katnić-Bakaršić i Nirman Moranjak-Bamburać. Koliko su oba programa bila dobra govori i podatak da su na oba saradnice bile one iste profesorice Univerziteta u Sarajevu koje će u akademskoj 2006/2007. godini utemeljiti i magistarski program Rodne studije, u okviru Centra za interdisciplinarne postdiplomske studije na Univerzitetu u Sarajevu. Do danas su taj studij završile tri generacije polaznica/ka, a u akademskoj 2013/2014. upisana je prva generacija doktorskih studija.

Metode rada

Moduli će se odvijati u obliku predavanja sa diskusijom i praktičnim primjerima. Interaktivna i participatorna metodologija će biti primjenjivana i tokom sesija predavanja. Polaznice/i će biti potaknute na učešće u diskusijama koje slijede predavanja. Od njih se očekuje da se pripremaju za predavanja i pročitaju potrebne tekstove za određenu sesiju iz Čitanke, koja je sačinjena za modul, te da budu spremne da participiraju u diskusijama. Format ovih diskusija će varirati: nekad će se očekivati da se uzme učešće u diskusiji individualno, a nekad će polaznice/i biti podijeljeni u grupe. Polaznice/i će imati obavezu da napišu/realizuju rad, čiju temu će izabrati u dogovoru sa voditeljicama i voditeljima modula.

Zadatak

Feminističke škole Žarana Papić jeste da pruži feminističko obrazovanje koje će, kroz kritičko-analitičko feminističko razmišljanje, odgovornost, solidarnost i umrežavanje, osnažiti osobe u političkim, kulturnim i civilnim inicijativama da preuzimaju odgovornost i društveno djeluju. Feministička škola Žarana Papić nudi reviziju i evaluaciju dominantnih znanja kroz transdisciplinarno feminističko formalno, neformalno i zanemareno znanje, kako bi se mogla analizirati politička, kulturna, socijalna i pravna pitanja, problemi i konteksti. Feministička škola Žarana Papić djeluje podjednako na produkciju znanja, omogućavajući interakciju između nauka i različitih segmenata društva, kao i na poticanje konkretnih zagovaračkih i aktivističkih inicijativa u našem okruženju.

Naš moto je da „feministička teorija nije nikada u potpunosti zasebna od feminizma kao društvenog pokreta. Feministička teorija ne bi imala sadržaja da nema pokreta, a pokret je, u svojim različitim smjerovima i oblicima, uvijek bio uključen u akt teorije. Teorija je aktivnost koja ne ostaje ograničena na akademiju. Ona se dešava svaki put kada se zamisli mogućnost, kada se odigra kolektivna samorefleksija, kada se pojavi spor oko vrijednosti, prioriteta i jezika.“ (Butler, Judith. Raščinjavanje roda. Sarajevo: Šahinpašić, 2005. str. 156)

Tim Feminističke škole: Jasmina Čaušević, Dalila Mirović, Maida Zagorac, Saša Gavrić. Zainteresovane osobe mogu dobiti dodatne informacije o Školi na mail jasmina@soc.ba idalila@soc.ba ili preko telefona 033/200 073.

Realizaciju Feminističke škole Žarana Papić finansijski podržava Švedska vlada putem Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).