Počinju CEDAW treninzi

10420771_1785601534999032_3849001818541313020_nU narednih 15 dana, Helsinški parlament građana Banja Luka, u sklopu projekta „Lokalizacija CEDAW“ organizira seriju od pet treninga na temu „Proces praćenja i izvještavanja prema UN Konvenciji o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW)“. Prvi jednodnevni trening biće organizovan u Bijeljini 28. maja, a naredni u Banjaluci 4. juna. Cilj treninga je  upoznati i uključiti što veći broj lokalnih organizacija koje rade sa različitim grupama žena u proces praćenja i izvještavanja po Konvenciji o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena.

Ova Konvencija predstavlja najvažniji međunarodni dokument za zaštitu ženskih ljudskih prava. Do sada ju je  potpisalo, ratifikovalo ili joj pristupilo 188 država, među kojima je i Bosna i Hercegovina. Konvencija je i sastavni dio Ustava BiH (Aneks 1), te je njena puna implementacija ne samo međunarodna, nego i ustavna obaveza državnih organa BiH.

Nevladine organizaciije iz BIH su do sada podnijele tri „Izvještaja u sjeni“ CEDAW Komitetu, a naredni izvještaj trebao bi biti podnijet 2017. godine. Učesnice na treninzima upoznaće se sa načinima na koje se i one i njihove organizacije, sa svojim iskustvima i spefičnim znanjima, mogu uključiti u izradu narednog „Izvještaja u sjeni“, kao jednog od metoda zagovaranja dosljednje primjene Konvencije i eliminacije rodno zasnovane diskriminacije u našem društvu.

Projekat finansijski podržava UN Women.