Reagovanje na Rješenje Okružnog suda u Bijeljini od 01. aprila 2020. godine o puštanju iz pritvora optuženih seksualnih prestupnika V.S. i N.K., kojima se sudi za seksualne zločine prema djetetu mlađem od 15 godina

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Tema: Reagovanje na Rješenje Okružnog suda u Bijeljini od 01. aprila 2020. godine o puštanju iz pritvora optuženih seksualnih prestupnika V.S. i N.K., kojima se sudi za seksualne zločine prema djetetu mlađem od 15 godina.

Kao organizacija koja se profesionalno i aktivistički 22 godine bori protiv svih oblika nasilja prema ženama i djevojčicama, uključujući i seksualno nasilje nad djecom, izražavamo duboku zabrinutost i osuđujemo Rješenje Okružnog suda u Bijeljini od 01. aprila 2020. godine kojim su optuženi za djela obljube nad djetetom mlađim od 15 godina u sticaju sa krivičnim djelom upoznavanje djece sa pornografijom, V.S. i N.K. iz Lopara, danas pušteni na slobodu.

Pred Okružnim sudom u Bijeljini u toku je suđenje protiv V.S. i N.K. iz Lopara zbog navedenog krivičnog djela i glavni pretres je u završnoj fazi.
Optuženi se nalaze u pritvoru od početka istrage a pritvor je produžen nakon potvrđivanja optužnice 18. septembra 2019. godine, a potom, u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku, produžavan svaka dva mjeseca. Posljednji put, pritvor je produžen 19. marta 2020. godine a ukinut je novim rješenjem, po osnovu odluke Vrhovnog suda Republike Srpske kojem se branilac jednog od optuženih žalio.

Vrhovni sud Republike Srpske je Rješenjem od 27. marta 2020. godine ukinuo rješenje Okružnog suda o produženju pritvora i vratio predmet na ponovno razmatranje, nakon čega je Vijeće Okružnog suda odlučilo da optužene pusti na slobodu.

Sudovi uključeni u ovaj postupak, kako se navodi u rješenju Okružnog suda, smatraju da puštanjem na slobodu optuženih nema stvarne prijetnje narušavanja javnog reda ni drugih razloga zbog kojih bi optuženi ostali u pritvoru. Jedan od argumenata za ukidanje pritvora je i što je žrtva navedenih seksualnih zločina izmještena iz sredine u kojoj su djela počinjena.

Odluke Okružnog i Vrhovnog suda pokazuju dramatično nerazumijevanje prava i pravde i potpuno tehnokratski a ne humanistički pristup u primjeni i razumijevanju pravnih normi i uloge pravosuđa, iz dva razloga:
Optuženi su počinili dva izrazito teška seksualna zločina prema djetetu koja ukazuju da se radi o sociopatskim ličnostima i svrstava ih u rang kriminalnih struktura koje se nazivaju pedofilima. Prema seksualnim prestupnicima u cijelom svijetu, kao i u Republici Srpskoj, traže se rješenja trajnije kontrole kako bi bili spriječeni u daljem činjenju i ponavljaju krivičnih djela na čemu je svaki nosilac sudijske funkcije upoznat, ili bi trebalo da bude. I stoga je svaki sudija obavezan da duboko razmisli o društvenoj opasnosti kada počinioce ovih djela pušta na slobodu, bez ikakvih mjera obezbjeđenja koja Zakon o krivičnom postupku propisuje.

U obrazloženju Rješenja, Okružni sud navodi, da nije bilo nikakve reakcije javnosti zbog izvršenja djela dok su optuženi bili u pritvoru što je apsurdno opravdanje jer javnost i zajednica i nisu imali razloga da reaguju u situaciji kada su službe za provođenje zakona na pravilan način radile svoj posao.

Drugi poražavajući razlog u obrazloženju Suda je argument da „oštećena više ne živi u mjestu gdje je djelo počinjeno“ jer podržava cijeli korpus društvenih predrasuda i ponašanja koji doprinose da se u situacijama seksualnih zločina kažnjavaju žrtve a počinioci amnestiraju. Dijete, žrtva navedenog seksualnog zločina nalazi se u jednoj od sigurnih kuća u Republici Srpskoj i bori se za šansu da nastavi život. Dakle, nije sa porodicom, prijateljima i školskim drugovima i to je Sudu razlog da omogući da optuženi za krivično djelo mogu dalje da uživaju sve blagodeti slobode koju su oštećenom djetetu oduzeli.

Fondacija „Lara“ kao organizacija koja se bavi zaštitom ljudskih prava vjeruje u sistem i zalaže se za poštivanje pravnih normi i međunarodnog prava. Želimo vjerovati da će Tužilaštvo reagovati i uložiti žalbu i da će sudovi ponovo razmotriti svoju odluku i donijeti ispravno rješenje. Važno je znati da seksualno nasilje prema ženama u našoj zemlji spada u vrstu zločina koja je pod najvećom stigmom i da su tamne brojke ovoga kriminala ogromne. Žrtve seksualnog nasilja, uglavnom žene i djeca, rijetko ovaj zločin uopšte i prijavljuju jer ne mogu da se izbore sa sekundarnom viktimizacijom koju prolaze tokom istrage i sudskog postupka.

Svi nosioci pravosudnih funkcija obavezni su u ovom, kao i u svakom drugom slučaju procijeniti kako će se nakon izlaska optuženih iz pritvora osjećati druge osobe pogođenje ovim zločinom, porodica oštećenog djeteta, prijatelji. Da li će drugi roditelji strahovati za sigurnost svoje djece? Hoće li se službenici/ce koji su djetetu pomagali takođe osjećati ugroženo? Kako će se osjećati oštećena?

Želimo vjerovati da u sistemu pravosuđa postoji dovoljno sudija i tužilaca koji razumiju položaj žrtava i prirodu seksualnih zločina a posebno seksualnog nasilja prema ženama.

Tim Fondacije „Lara“