Regionalni trening o Istanbulskoj konvenciji

U partnerstvu sa WAVE mrežom iz Austrije 6. i 7. juna 2018. godine u hotelu Sarajevo u Sarajevu Udružene žene Banja Luka su organizovale dvodnevni trening pod nazivom „Značaj praćenja primjene Konvencije Savjeta Evrope o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i  nasilja u porodici i izvještavanje nevladinih organizacija prema GREVIO Komitetu“. Trening je regionalnog karaktera sa učešćem predstavnica ženskih nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine, Austrije, Makedonije, Albanije, Turske i Srbije  koje su  podijelile svoja iskustva alternativnog izvještavanja prema GREVIO Komitetu.

Na treningu su govorili/e David Saunders, predstavnik UN Women iz BiH; Ismeta Dervoz,zastupnica u prethodnom sazivu Parlamentarne skupštine BiH i ekspertica Vijeća Evrope; Biljana Branković,članica GREVIO ekspertske grupe; Ines Leskaj, predstavnica AWEN Mreže iz Albanije; Tanja Mandić Đokić, predstavnica Udruženja žena sa invaliditetom “Nika” iz BIH i Nada Koprivica,  predstavnica SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić, Crna Gora.

Preko 35 učesnika/ca treninga su imali priliku unaprijediti svoja znanja o mogućnostima za izvještavanje nevladinih organizacija prema međunarodnim tijelima koja su zadužena za praćenje primjene standarda u oblasti rodno zasnovanog nasilja i o značaju uključivanja posebno ranjivih grupa žena u procese kreiranja alternativnih izvještaja i izvještaja u sjenci.

Trening je organizovan uz podršku  UN Women BIH i OAK Fondacije.

Preuzele sa: http://unitedwomenbl.org/regionalni-trening-o-istanbulskoj-konvenciji/