Saopštenje za javnost povodom 10. decembra Međunarodnog dana ljudskih prava

kkkCivilno društvo u BiH poziva novoizabrane predstavnike/ce vlasti da počnu koristiti svoje ovlasti i konačno doprinesu aktivnom poštivanju ljudskih prava.

LJUDSKA PRAVA U BIH NISU SAMO PRAVO VEĆ I OBAVEZA SVAKE VLASTI!

 

Povodom 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava, mi organizacije civilnog društva, mreže organizacija i koalicije pozivamo novoizabrane predstavnike i predstavnice zakonodavne i izvršne vlasti u BiH da beskompromisno, odlučno i iskreno povjerene im mandate stave u službu zaštite i promocije osnovnih ljudskih prava koja se u Bosni i Hercegovini svakodnevno krše. Ove godine navršava se 66 godina kada je od strane Ujedinjenih nacija usvojena Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima koja promoviše jednakost svih ljudi, bez obzira na njihovu rasu, boju, pol, jezik, religiju, političko ili drugo mišljenje, nacionalno i socijalno porijeklo, imovinu, rođenje ili neki drugi status i jednaku zaštitu od diskriminacije.

U prvom članu Deklaracije stoji: „Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima.” U BiH, na žalost, diskriminacija i nasilje su sveprisutni i naša su svakodnevica, što pokazuje nepoštivanje odluke Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić i Finci, kontinuirana etnička segregacija u slučaju dvije škole pod jednim krovom koja opstaje i pored pravosnažne presude Vrhovnog suda Federacije BiH, i mnogi drugi. Diskriminacija građana i građanki po osnovu mjesta rođenja, političke pripadnosti, seksualne orijentacije ili invaliditeta kao da je postalo pravilo, a ne izuzetak.

Ako ovome još dodamo i trend isključivanja organizacija civilnog društva iz političkog dijaloga i reformskih procesa, zloupotrebe izbornog zakona, korupciju i nefunkcionalnost ogromne državne/entitetske administracije, jasno je da su ljudska prava u BiH izuzetno ugrožena i da pokazuju negativni trend današnjeg bosanskohercegovačkog društva. Formiranje nove vlasti i programa rada prilika je novoizabranim predstavnicima vlasti da uzvrate povjerenje svojim glasačima i glasačicama i zaštite njihova prava i da pokažu da su spremni vratiti mandate ako za godinu dana ne učine ništa u borbi protiv diskriminacije/eliminisanja diskriminacije.
Potpisnici:

Mreža za izgradnju mira
NVO Vijeće
Antikorupcijska mreža u BiH
Ženska mreža BiH
Inicijativa Građanke za ustavne promjene
Ženska alternativna vlada

kkk