Smjernice za organizaciju javnih okupljanja za civilni sektor

Predstavljamo vam priručnik čiji cilj je da aktivistima_kinjama i potencijalnim organizatorima_cama mirnih okupljanja približi politički, pravni i institucionalni kontekst u kojem se prakticira pravo na slobodu mirnog okupljanja u Bosni i Hercegovini. Odgovori su poredani po pitanjima, te su lacizirani kada govore o pravnim institutima i rješenjima, a sve kako bi bili bliži aktivistima_kinjama različitih provenijencija.

Autor: Uglješa Vuković

Publikaciju možete preuzeti ovdje.

Publikacija je izrađena u okviru projekta koji financira Fond MATRA Veleposlanstva Kraljevine Nizozemske. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost nakladnika i ni na koji način ne odražava stavove donatora.

Prenosimo sa: https://soc.ba/smjernice-za-organizaciju-javnih-okupljanja-za-civilni-sektor/