Univerzalni periodični pregled – Priručnik za organizacije civilnog društva u BiH

Predstavljamo vam priručnik čiji je cilj da posluži kao sveobuhvatan vodič za aktere civilnog društva koji žele da učestvuju u četvrtom ciklusu Univerzalnog periodičnog pregleda – jedinstvenom mehanizmu koji podrazumijeva pregled Vijeća za ljudska prava UN-a poštivanja ljudskih prava u sve 193 države članice UN-a.

Prva dva poglavlja priručnika daju uvid u osnovne informacije o UPP ciklusu i o koracima ciklusa. Treće poglavlje detaljno opisuje ulogu OCD-a u UPP ciklusu, te sadrži upute o izradu izvještaja u sjeni i UPP preporuka.

Četvrto i peto poglavlje objašnjavaju UPP ciklus tokom pregleda stanja ljudskih prava, usvajanja izvještaja i implementacije preporuka, s fokusom na ulogu, aktivnosti i utjecaj OCD-a. Posljednje poglavlje daje više informacija o radu koalicija OCD-a u UPP ciklusu.

Publikacija je rezultat rada organizacija civilnog drušva unutar neformalne koalicije Civil Society Initiative for UPR.

Autorica: Dajana Čelebić

Publikacija na B/H/S jeziku dostupna ovdje.

Publikacija na ENG jeziku dostupna ovdje.

Izdavanje ove publikacije podržala je Vlada Kraljevine Nizozemske.