UPIT ZA DOSTAVLJANJE UPUTSTVA SIGURNIM KUĆAMA ZA POSTUPANJE U VANDREDNOJ SITUACIJI


Organizacije smatraju da u uslovima vanrednog stanja, u kojem je stanovništvo usmjereno na izolaciju i ograničavanje kretanja raste opasnost od nasilja prema ženama i djeci. Izražavamo zabrinutost da de izbjegavanje socijalnih kontakata i izolacija omoguditi počiniocima nasilja da pojačano vrše sve oblike nasilja i onemogućiti žrtvama nasilja da kontaktiraju organizacije i institucije koje pružaju podršku i pomoć. U narednom periodu možemo očekivati eskalaciju svih oblika nasilja. Ranjivost žena se povedava u svim kriznim situacijama i prirodnim katastrofama, u kojim de se žene suočiti sa nizom faktora rizika, na koje bi trebali imati odgovor u cilju sprečavanja postojede rodne nejednakosti.

U skladu sa svim navedenim molimo Vas da nam izdate jasno uputstvo u vezi sa postupanjem u slučaju prijema novih žrtava nasilja uz obrazloženje o trenutnoj situaciji u pogledu broja žrtava i mogućnosti izolacije dijela objekta za prijem novih žrtava nasilja. Sigurna kuda u Modriči trenutno ima 12 osoba, od kojih je troje djece bez roditeljske pratnje, a jedno od te djece je sa smetnjama u razvoju, zbog čega je pojačan rad u noćnim satima i u dane vikenda. Osim toga, muž jedne od zaposlenih je zaražen virusom korona, te je veći dio osoblja u izolaciji, zbog čega je postojala potreba za dodatnim osobljem.

Sigurna kuda u Bijeljini trenutno ima 8 korisnika i u mogućnosti je da primi nove korisnike/ce uz obezbjeđenje izolacionog perioda do 5 dana, što je dovoljno da se obavi testiranje i dobiju rezultati. Provedena je neophodna reorganizacija u objektu Sigurne kude za ovakve korake postupanja pri prijemu novih korsnica. Za obezbjeđenje izolacije od 15 dana ne postoje uslovi, odnosno to bi zahtijevalo ozbiljne dodatne troškove i rizično je. Sigurna kuda u Banjaluci nema tehničkih mogućnosti u kojima bi se potencijalne nove žrtve izolovale od korisnica/ka koji trenutno koriste mjeru podrške. Značajno je pomenuti da trenutno imamo 14 žena i djece, od kojih neke pripadaju rizičnim grupama.

Smatramo da bi propisivanje specifičnih mjera za žrtve nasilja na suzbijanju daljeg širenja virusa CoVid-19 bi ohrabrilo mnoge žene koje u izolaciji sopstvenog doma preživljavaju partnersko nasilje, da isto prijave i dobiju adekvatnu zaštitu i pomod. U tim mjerama bi svakako bilo potrebno imati u vidu tešku situaciju ranjivih kategorija žena, kao što su Romkinje, žene sa invaliditetom, žene iznad 65 godina starosti, samohrane majke, žene koje žive na selu.

Sve organizacije stavljaju na raspolaganje svoje kapacitete, te su u vandrednoj situaciji nastavali da pružaju pomoć i podršku ženama prema specifičnim potrebama, putem SOS telefona 1264, maila i društvenih mreža.
S poštovanjem,
Udruženje građana “Budućnost”
Radmila Žigić, izvršna direktorica Fondacije “Lara”
Nada Golubović, predsjednica Upravnog odbora Fondacije “Udružene žene”

Dokument možete preuzeti OVDJE