Ženska mreža BiH uputila zahtjev svim strankama za punu primjenu Zakona o ravnopravnosti spolova BiH

male-female-equality-300x225Ženska mreža BiH uputila je danas zahtjev svim parlamentarnim strankama, te sekretarima svih zakonodavnih tijela u Bosni i Hercegovini, zahtjev za punu primjenu Zakona o ravnopravnosti spolova BiH pri formiranju vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini.

U zahtjevu su stranke podsjećene na Zakon o ravnopravnosti spolova, koji u svom devetom dijelu – JAVNI ŽIVOT u članu 20 kaže:

(1) Državna tijela na svim nivoima organizacije vlasti, i tijela lokalne samouprave, uključujući zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast,političke stranke, pravna lica s javnim ovlaštenjima, pravna lica koja su u vlasništvu ili pod kontrolom države, entiteta, kantona, grada ili općine ili nad čijim radom javni organ vrši kontrolu, osigurat će i promovirati ravnopravnu zastupljenost spolova u upravljanju, procesu odlučivanja i predstavljanju. Ova obaveza postoji i za sve ovlaštene predlagače prilikom izbora predstavnika i delegacija u međunarodnim organizacijama i tijelima.

(2) Ravnopravna zastupljenost spolova postoji u slučaju kada je jedan od spolova zastupljen najmanje u procentu 40% u tijelima iz stava (1) ovog člana.

(3) Diskriminacijom po osnovu spola smatra se situacija kada ne postoji ravnopravna zastupljenost iz stava (2) ovog člana.

(4) Tijela iz stava (1) ovog člana u cilju ostvarivanja ravnopravne zastupljenosti spolova i otklanjanja diskriminacije dužna su donositi posebne mjere propisane članom 8. ovog Zakona.

U procesu formiranja nove vlasti, Ženska mreža BiH od stranaka zatjeva i očekuje puno poštivanje i dosljednu primjenu Zakona o ravnopravnosti spolova.

Ravnopravna zastupljenost spolova se mora garantovati i pri: imenovanju parlamentarnih/skupštinskih komisija i/ili odbora; izboru predsjedavajućih/predsjednika/ca i zamjenika/ca predsjedavajućih/potpredsjednika/ca parlamenata/skupština; izboru predsjednika/ca vlada i ministara/ica.

Pored ovoga, u zahtjevu se navodi da se u narednom periodu mora raditi na izmjeni Izbornog zakona BiH tako da za naredne opće/opšte izbore nemamo samo ravnopravnu zastupljenost spolova od min. 40% na izbornim listama, nego i u samim skupštinama/parlamentima. Samo će se tako ispoštovati Zakon o ravnopravnosti spolova.

Zahtjev možete pročitati ovdje.